Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

rumda olmaları, hatta, köy halkı arasında olmaklığunızdır. Cemiyetimizin temel var­
     okuyup yazma bilenlerin azlığı gibi sebep­ lığım, höcrelerini teşkil eden köylerimizin
     ler bu farkhiığı izaha kâfi buluîimamak- bugünkü iktisadî durumlarında kendi ceht
     tadır. Birçok Avrupa memleketlerinde nü­  ve gayretlerile kalkınmağa muktedir ola-
     fusu 100 den aşağı komünler mevcuttur,  mıyacakları açık bir hakikat olduğuna
     idare hukukumuza örnek teşkil eden ve  göre. onları belediyelerden ayrı bir teşki­
     yüzölçümü memleketimizden  küçük olan   lâta tabi tutmak, daima kenarda ve usıu-
     Fransa'da  37.963 komün  mevcut olup   tulmuş bir halde kalmalarına sebep olmak­
     bunlardan 22.000 i yâni % 59 unun nüfu­ tadır. Mahalli idareler İoahis mevzuu oldu­
     su 500 den aşağı olduğu gibi 374 ünün nü­ ğu zaman hatıra hep ü özel idarelerile be­
     fusu da 50 den aşağıdır (1). Durum böyle  lediyeler gelmektedir. Bu suretle köyler
     olduğu halde, Fransız komünleri arasmda  her türlü devlet yardımından, bilhassa ma­
     selâhiyet ve vazife bakımından fark olma­  lî yardımlardan mahrum kalmakta, kâfi
     dığı gibi hepsi ayni tarzda ve aynı organ­ gehr kaynaklarına sahip olamamakta,
     larla idare edilmektedirler. Şüphesiz bele­ devletin, belediyelere, bilhassa 5237 sayı­
     diye meclisleri azasınm seçim şekillerinde lı son kanunla, kendi gelirlerinden ayırdı­
     adetlerinde, komünlere verilen vazifelerin  ğı hisselerden asker ailelerine yardım fo­
     mahiyetlerinde, onlann ehemmiyet  dere­   nu ile belediye fonu yardımlarmdan fayda­
     celerine göre bazı farklar mevcuttur. Fa­ lanamamaktadır. Belediye dâvası, bu yüz­
     kat bunlar teferruat kabilinden olup esa­  den bir bütün haliîide mütalâa edileme­
     sa müessir bulunmamaktadır.         mekte, köy mahalli teşkilâtı teknik bakım­
       Bugün mevcut belediyelerimizden mü­   dan yetişkin elemanlara kavuşamamak-
     him bir kısmı köylerden farksız durum­  tadır. Köy - belediye farkı ortadan kaldı­
     dadır. 1950 nüfus sayımına göre 300 den rıldığı takdirde esaslı bir reforma muhtaç
     500 e kadar nüfuslu 9, 501 den 1000 e ka­  bulunan mahalli idare maUyesinin ıslahın­
     dar nüfuslu 29, 1001 den 2000 e kadar   da belediye ve köy birlikte gözönü-ne alı­
     nüfuslu 79, 2001 den 3000 e kadar 71 ilce  nacağı cihetle köy maliyesi kuvvetlenecek,
     merkezi bulunmaktadır (2). Bu miktar ilce   köy idaresinin personeli de belediye me­
     sayısının % 44 üîie tekabül etmektedir.  murları statüsüne tabi olacağı cihetle köy
     Demek  oluyor ki, yeni köy kanunu ile, be­  idaresinin teknik elemanları mazbutiyet
     lediye kuınılması içni aranan 3000 den faz­ altına alınmış olacak ve bir meslek ha­
     la nüfuslu olma kaydı, Uce merkezlerimi­ line gelerek zamanla köyler de, idare icap­
     zin yansına yakın bir kısmında mevcut de­  larına ve mevzuata vakıf, yetişkin memur­
     ğildir. Buralarda belediye teşkilâtı kurul­ lara sahip olacaklardır. Bugün köy işleri
     muş olduğuna göre bu teşkilâtı köylere de muhtar ve ihtiyar meclisinin elindedir.
     teşmil ederek köy ve belediye farkmı or­ Hem karar, hem icra uzvu olan bu heyet
     tadan kaldırmak üzerinde önemle durula­  esaslı bir murakabeden azade bulunmak­
     cak bir mevzu teşkil eder.          tadır. Köyde belediye kurulması, aynı za­
       Bu mevzua temas edişimizin sebebi   manda köy işleri hakkında karar vermek
     köylerin belediyelere gösterilen alâka de­ yetkisini haiz müstakil bir belediye mec­
                                           ve
                                     sağlayacak
                                             bugünkü
     recesinde de bir alâkaya mazhar olama­  lisinin teşkilini alacak olan belediye reisi
                            muhtarın
                                 yerini
     maktan kurtulmaları çaresini, köy ve be­
     lediye farkmm ortadan  kaldırılmasında   de, icraatında belediye mecUsitıin mura­
     aramak lâzım geldiğine kaîiaat getirmiş  kabesini hissedecektir. Bu suretle köy hal-
                            kınm demokratik hayatın  icaplarmı öğ­
       (1) M. G. Montagu Harris, Le Regime mu­ renmesi, kendi işlerine hâkim olması, am­
     nicipal dans les divers pays sa: .4 (Milletlerarası me işlerine ilgi duyması imkânları hazır­
     m Şehirler ve mahalli idareler Kongresine sunu­ lanmış olacaktır.
     lan umumi rapor).
       (2) 1950 Genel nüfus sayımı, İstatistik G.
     Md. yaymı No: 316 ısa: 25          Köylerde belediye teşkilâtı kurulma-

                                                5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12