Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Yeni Köy Kanunu tasarısının                       mâli


          Hükümieri          üzerinde        bir   inceleme                                       Yazan: 1. Hakkı Ülkmen

           içişleri Baka»nlığınca çoktanberi üze­ Bizim bildiğimize göre, köy, cemiyetin u-
         rinde çalışılmakta olduğu bilinen Köy   mumî menfaatleri  çerçevesi içinde köye
         Kanunu tasarısı tamamlanarak mayıs ayı  müteallik mahalli menfaatleri idare ve
         içinde Büyük Millet Meclisine sunulmuş­  köy mahalli hizmetlerini ifa ile görevli
         tur. 158 madde3d ihtiva eden bu tasan  muhtar bir amme idaresidir.
         kanunlaştığı taktirde yirmi yedi yıl önce  Binaenaleyh köy umumî menfaatleri­
         yürürlüğe konulmuş olan ve bu müddet   nin ve mahalli hizmetlerinin mahiyetleri­
         içinde müteaddit değişikliklere uğrayan  ni, bunlann idare uzuv ve kaidelerini
         442 sayılı Köy Kanununun yerini alacak­ tayin ve tesbit etmek maksadile vücude
         tır.                     getirilmiş olan bir kanunda, her şeyden
          Biz bu yazımızda Köy Kanunu tasarısı-  öaoe köjTİn hukukî mahiyetinin ilmî esas­
         mn yalnız mâlî hükümlerini gözden geçire lar dairesinde tayin edilmesi, köyün ma­
         ceğiz. Bununla beraber mevzua girmeden   halli işlerini, kanunun tesbit ettiği yetki­
         öace bir noktaya temas etmek isteriz.  ler hududu içinde, serbestçe idare etmek
         Yirmi yedi jallık tatbikattan edinilen tec­ hakkına sahip muhtar bir amme idaresi
         rübelerin muhassalası olmak lâzımgelen   olduğunun belirtilmesi icabederdi. Bu su­
         bu tasarı, bugün yürürlükte bulunan ka- retle anayasamızm  90 mcı maddesinin
         nuîidan, pek de farklı hükümleri ihtiva pek vazıh olmayaçı hükmünün  de, köy
         etmiyor. însan tasarıyı okuduktan sonra  idaresi zaviyesinden açıklanması sağlan­
         neden dolayı yeni bir kanun yapılmak is­ mış olurdu.
         tendiğini kavramakta güçlüğe  uğruyor.     Mevzuumuziayakm  ilgisi dolayisiyle
         Vakıa yeni tasanda, bugünkü  kanuna   mühim  bir hususa da burada kısaca te­
         »nazaran bazı değişiklikler ve yeni hüküm­ mas etmeğe lüzum vardır. Avrupa mem­
         ler yok değildir; fakat bunlarla köyün  leketlerinde, bilhassa idare hukukumuza
         mahalli işlerinin düzenlenmesini ve yolun­ örnek teşkü eden Fransa'da, Belçika, Ho-
         da yürütülmesini ve bUhassa buna mesnet  lânda- İtalya ve daha birçok memleketler­
         teşkil edecek olan köy mâli imkânlarının de komünler arasında idare şekli bakımm­
         kuwetlendirilmesini  sağlamak  mümkün    dan, nüfus ölçüsüne dayanılarak bir fark
         olamaz. Nitfekim yirmi yedi yıldanberi de yaratılmamıştır.
         mümkün  olamamıştır. Tasandan köy ida­    Köy de, küçük ölçüde bir belediye ol­
         resinin hukukî mahiyetini anlamak bile  masına göre fonksiyon itibarile yekdiğe-
         kabil olamıyor. Tasannm bu koçıuda hü­  rinden farklı olmayan köy ve belediye a-
         küm koyan birinci maddesi üzerinde yapı­ rasmda  idare şekli bakımından bir fark
         lan tenkidler (1) çok yerindedir. Bu mad­ yaratılmasına ne hukukî, ne sosyal bir -
                                                    i
         de köyü "Bu kaçıun ve diğer kanunlarla cap olmamak lâzımgelir. Köylerimizin bü­
         verilen işleri gören, taşınabilen ve taşına­ yük ekseriyetiçıin nüfusu az, iktisadi kud­
         maz mallarla hak ve vecibelere sahip olan  retleri zayıf, coğrafi bakımdan dağınık du-
         tüzel kişiliği haiz bir varlık" olarak tarif
         etmektedir. Varhk, hukukî bakımdan na­    SUheyp Derbil, Yeniköy Kanunu tasarısı
         sıl bir mefhum ifade etmektedir? idare  dolayisiyle 5.7.1951 tarihli Ulus gazetesi.
         hukukunda  varlık namında bir müessese­    B. Sıtkı Tugal, Yeni Köy Kanunu tasarısı
         ye  tesadüf etmediğimizi itiraf ederiz.  hakkmda,  İdare Dergisi Mayıs - Haziran 1951
                                Sayı: 210 sa: 46
         4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11