Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Belediye bugüne kadar  iktisadi te­  ya işlemeyen bir kısım varlıkların da - tah­
     şebbüslere bağlanan paraları, bilânço de­ sis edUdikleri maksatlardan çekildiği nis-
     ğerleriyle bu bankaya sermaye olarak   bette - bu işe verilmesi mümkün olabilir.
     devretmeyi de pek düşünemiyecektir. Çün­  Bilhassa ucuz halk evlerine bağlanan pa-
     kü bunlar bu bankaya işletebileceği likit ralarm tahsUâtmın, bütçe varidatı arası­
     bir sermaye temin etmiyecektir. Banka   na girerek geçici günlük ihtiyaçlara har­
     Sümerbank  ve Eiibank gibi sermayesini  canmaması  ve bir döner sermaye gibi iş­
     müesseselere bağlamış bir mâü ana teşek­  letilebilmesi için bunun bir banka serma­
     kül, bir idare kadehesi mahiyetini alacak­ yesine inkilâp ettirilmesi cazip görülebilir.
     tır. Bunun idarede bazı faydaları olabilir. Fakat bunda da başka mahzurlar çıkabi­
     Fakat banka kurulmakla  istenen sermaye  lir. Bu fonlardan ne tahsil edebileceğini,
     tedarikine medar obnaz.           ucuz evlerde Emlâk Bankası kredisinin
       Böyle bir Belediye Bankası halkın   hissesini bilmiyoruz. Banka, maliyeti yük­
     serbest mevduatına da güvenemez. Nete-  sek ve biraz da formaliteU bir işletmedir.
     kim iller Bankası da memlekette büyük  Kaynaklan  ve rantabilite hesaplan haki­
     bir varlık teşkil edecek sermayesine rağ­ kate en yakın şekilde mütalâa edilmezse
     men, bankacıhk tekniğinin tabii bir icabı  kurulmakta beklenen faydayı tahakkuk
     olarak, bu sahada cesur adımlar atama­  ettiremez.
     mak zaruretinde kalmıştır. Mevduat kısa    Bunula  beraber  bu  mülâhazaların
     vadeli, seyyal bir kaynaktır. Bununla, as­ menfi neticesinden ürkmemek için de se­
     garisi beş sena vâdeli olan bir işe giriş­ bepler vardır. Sermaye dividantmdan zi­
     meğe maddeten  imkân  yoktur. Faizi ve  yade halka hizmetin esas olduğu bir ma­
     ikramiyelerden gayri maliyetini arttıran  hiyet verilir ve bu maksatla sermayenin
     idare masrafları da, bir amme hizmetini kaybedilmeden çahşması ve kendisini kur­
     karşılamak için asgari faiz tatbiki iste­ tarması da kâfi bir kazanç olarak müda­
     nen belediye kredilerini mevduatla karşıla­ faa edilebilir. Bunlar hakkmda kati bir
     mağı mâli cepheden de güçleştirir. Şu hal­ mütalâa serdedilebilmesi İstanbul beledi­
     de îstanbulda kurulacak bir Belediye Ban­  yesini böyle bir düşünceye sevkeden se­
     kası, belediyenin bu bankayı kurmak için beplerle bu bankaya tahsisi düşündüğü
     hissettiği geniş ihtiyacı hangi şekilde gi­ menabii ve vereceği vazifeleri beklemekle
     derebilecektir?. Bunlar esash tetkiki ica- kaimdir. Yazımızın başında da işaret etti­
     bettiren ve hisse kapılmadan karar veril­
                               veçhile
     mesi icabeden noktalardır.         ğimiz olmadığı bu hususta hiçbir malûmatı­
                                             mevzuu
                                     bugün
                                         yalnız
                                   için
                            mız
       İstanbul belediyesinin eUnde düşü­  deşmek ve belediyenin işi mutahassıs bir
     nülen bankaya ilk sermaye olmak kabili­  heyete tetkik ettirmek hususundaki kara-
     yetinde bazı fonlar bulunduğunu tahmin  rmm  isabetini belirtmekle iktifa ediyoruz.
     ediyoruz. Son zamanlarda girişilen ucuz
     evler inşaatına tahsis edilmiş olan fonlar  Türk Belediyecilik Demeğinin değerli
     bu arada akla gelebilir. Amme hizmeti  üyelerinden ve dergimizin büyük müzahir­
     cephesinden faydası kalmayan bazı gayri-  lerinden biri olan İstanbul belediyesine
     menkullerin tasfiye hasılatı ile evvelce ik­ bu mevzuda hizmeti şeref addedeceğimiz
     tisadi teşebbüslere tahsis edilip işleyen ve­ tabiidir.        En   eski mali müessesemiz Bol


         ikramiyen tasarruf              Hesapları
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10