Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

kanİ2masma  ihtiyaç gösteriyorsa ve bun­   Halbuki ihtiyaçların şümuliyle karşı­
        ların herbiri için dünyanın her tarafın­ lanamaması, evvelâ en rantabl işlerden
        da Emlâk Bankaları Sanayi ve Ziraat Ban  başlanarak sermayeye  süratli bir seyya-
        kalan mevcut  bulunmakta ise; mahalli   liyet temin edilememesi, yapılan işlerin
        idarelerin kredi ihtiyaçları da ticari kre­ verimini de azaltmakta ve büyük şehirle­
        di müesseselerinin işlettikleri kaynakla­ rimizi yardımcı bir kredi menbaı aramak
        rın seyyaliyetine uymayan bir donukluk  mecburiyetinde bırakmâktadıı*;
        gösterdiğinden hususî mahiyette bir kre­    İller Bankası kazancımh tevziiride
        di teşkiline zaruret vardır.        sermaye hisselerine kıymet vermeyen bil*
           Bizde de "Belediyeler Bankası** bü  yardım düşüncesinin hâkim olması da bu
         htiyacm  hissedilmesinden  doğmuş  ve   sermayede  kendilerine en geniş hisse dü­
        15 - 16 sene evvel kuruluş yıUarmda ö- şen büyük belediyelerin bankaya yatırdık­
        nemi anlaşılamamış olan çok değerli ve  ları sermayeyi gelişiz bırakması bu serma­
        isabetli bir adım olmuştur, ilk devrelerin­ yeyi adeta kaybolmuş bir para mahiyeti­
        de Belediyeler Sandığı gibi, yalnız küçük ne düşürmektedir. Halbuki bu sermaye­
        sermaye tahsilatı ile uğraşan ve bunu di­ nin amme hizmeti ile iktisadi bir işletmeyi
        ğer miUî bankalara mevduat  olarak ya­  mezcedecek bir bankada az veya çok geti­
        tıran bu müessese, bugün 200 milyonluk  receği dividant, bir belediye için girişece­
        nominal sermayesinin verdiği emniyetle   ği taahhütlerin senelik taksitlerini karşı­
        ve yüz milyonu  aşan fiili sermaye ve  layacak iyi bir destek olabiliî*-
        kaynakları ile kendi sahasında hakikaten   Bu düşüncelerle İstanbul belediyesi^
        faydalı bir varlık olduğunu isbat etmek­ ni yeni bir Belediye Bankası kürmağı tâ-^
        tedir. Tek kabahati sermayesinin, kar­  şarlamasında haklı bulmak lâzımdır. An­
        şılamak  mecburiyetinde olduğu umumî    cak, böyle bir teşebbüs acaba beklenilen
        ihtiyaçlara nisbetle kifayetsizliği, bu  muvaffakiyeti verebilir mi? Bu noktada
        banka kredisi ile yapılacak işlerin uzun biraz düşünmek icabedeceği kanaatinde­
        vâdeye  bağlanması  zaruretinin banka   yim.
        sermayesinin süratle devrine mani olma­    Belediye bu  bankanın  sermayesini
        sı ve nihayet memlekette asırlarca süren nereden bulacaktır?.
        geri bir zihniyetle esaslı hiçbir şeyin ya­ Bütçesinden tefrik edebileceği ser­
        pılmayarak bugün her tarafta ve her sa­ mayenin verimli bir fon yaratacağına gü-
        hada hudutsuz bir ihtiyacın hasıl olma­ venilemez. Uzun vadeli ve bir hizmet mef­
        sıdır. O kadar ki, iller Bankasının bu  humunun  da  karıştığı kredilerin düşük
        kadar sermayesi bugün yalnız bir tek İs­ tutulması tabii olan faizi ile geçinecek bir
        tanbul Belediyesine hasrolunsa yalnız su bankaya  istekli ortaklar da bulabileceği
        ve elektrik ihtiyacı, medeni bir şehrin şüphehdir. Paralarına emniyetle birlikte
        icaplarını tamamen karşılamağa belki de  yüksek gelir de isteyen harici sermayedar
        kâfi gelmez. Halbuki 600 ü geçen beledi­ ların da böyle bir bankaya sermaye koy-
        ye, 63 il özel idaresi mütemadi bir istekle malannda tereddüt edihr. Harici serma­
         İller Bankasının karşısmda durur. Buna  yenin bankanın çalışma kabiliyetine, yılın
        istekleri çok, fakat borçlanma kabiliyetle­ idari, siyasi ve iktisadi icaplarına göre
        ri az olduğu için baîıka bilançosuna tesir­ artıp eksilecek bir dividanta bağlanması­
        leri mahdut olmakla beraber köyleri de  na kani olmasını beklemek biraz hayal o-
        İlâve etmek mümkündür. Bunun için İller  lur. Böyle bir sermaye ancak faiz nisbeti
        Bankasında bugün kredi mekanizması, ik­  ve itfa şartlan muayyen esaslara bağlan­
        tisadi bir varlık yaratacak krediler açıl­ mış ve resülmali bir teminatla takviye e-
        ması esaslariyle değil, ancak belediye fon- dilmiş olan tahvilâta müşteri olabilir; o
        lannm elli bin nüfustan yukan şehirleri da bundan evvelki belediye istikrazlan
        mahrum  bırakan siyasi tevzi geleneğine  neticelerinin ürkiintüsünü çlüşünmemçk
        bir destek vasfını ahnak istidadmdadır,  şartiyle,

        3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9