Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

ilsi
                                      1


        Yeni    Bir   Belediye Bankası              mı ?


                                 istanbul Vali ve Belediye Başkam
                                Sayın Prof. Fahrettin Kerim Gökay'a
                                        Hulki ALİSBAH

       istanbul Belediye Meclisinin bir Be­ verimli neticeler alınacak iktisadi işler­
     lediye Bankası kurulmasını tetkik etmek  dir. Bunları bir telediyenin bugünkü ka­
     maksadile bir komisyon teşkil ettiğini ve nunî mevzuatı, ticarî döner sermayesi ve
     bu komisyonun Belediye Meclisine bir ra­ hatta sıkı bütçe kaidelerine bağlayan mu­
     por sunmak üzere tetkiklere giriştiğini ha­ hasebe nizamları içinde yürütmek mad­
     ber alıyoruz. Komisyonun varacağı ne­   deten imkânsız denecek kadar  güçtür.
     ticeyi ve bunun gerekçesini bilemediği­  Bundan  başka iktisadi işletmeler idare
     miz için bu konuda yalnız düşündükleri­ siyasetinin işi daima çıkmaza götüren
     mizi kaydetmekle iktifa eyhyeceğiz.    tesirlerinden azade basiret ve ihtiyatla
       Belediyelere yüklenen hadsiz hesap­  çahştınhrsa, hizmet kavramının yanmda
     sız iktisadi vazifeler, kanunda ne kadar kendi masraflarını karşılayan ve hatta
     ihtiyari sayılırsa sayılsm, şehirler büyü­ amorti eden rantabl birer iş vasfını ala­
     dükçe mecburi vazifelerden ayrılmayan   bilir. Bu suretle bımlar belediye bütçesi­
     bir mahiyet alır. Kanunen mecburî olan  ne yük olmazlar, belki de bu yükü hafif­
     su ve elektrik işleri gibi vazifeler de ikti­ letirler.
     sadi bir işletmeciliği icabettiren mevzu­   Bundan  dolayı belediyelerin ve diğer
     lardır. Bunlann yanında tramvay ve o-  mahalli idarelrin gelir getirebilecek hiz­
     tobüs gibi nakliye işleri, şehrin gerek metlerini müsait bir kredi ile vücuda ge­
     sıhhati, gerek ekonomisi bakımmdan bir  tirmek ve bu kredija o işin kendi gelirin­
     zaruret halinde tecelli eden buz ve soğuk den itfa imkânını aramak, hemen bütün
     hava  tesisleri, tazeliğine ve temizliğine ileri memleketlerde bir "Mahalli İdare
     itina edilmesi lâzımgelen gıda maddele­  Kredileri" sistemini yaratmıştır.
     rinin hemşerilere sıhhi şartlar altında    Mahalli  idare kredi  ihtiyaçlarını,
     temini zaruretinden başlayarak halka u-  bildiğimiz ticarî bankalar karşılayamaz­
     cuz gıda sağlamağa yarayan hâller, pa­  lar. Nasıl ki vatandaşm mesken dâvasın­
     zar yerleri ve buna benzer teşebbüsler; da ucuz faiz ve uzun vade şartsa, nasıl
     nezih, gü'zel ve vatandaşı boğmadan eğ­ ki sanai tesislerini kurmak ve yaşatmak
     lendiren eğlence yerleri, nihayet ucuz  için istenen kredilerde de aynı vasıflar
     halk meskenleri dâvası; bir amme hizme­  aranıyorsa, mühmel  arazide mütekâmil
     ti vasfının yanında ticari bir anlayış ve bir ziraat kurabilmek için tesisler ve ma­
     icaplarla daha iyi idare edilecek ve daha kineler sağlanması hususi bir kredi me-

                                                1
   1   2   3   4   5   6   7   8