Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

nun - bazı ufak değişiklikler hariç tutu­ yirmi lira olarak tahdit edUen sahnamn
         lursa - hemen aynıdır.           yeni tasanda en az 80 Hraya çıkarılması
           26 ncı maddenin A fikrasmdaki hük­  icabederdi. Esasen karineye dayanan kaba
         me nazaran salma, köy idaresi için istis­ taslak bir umumi irad vergisinden başka
         nai bir gelir olmak karakterini yeni tasa­ bir mahiyet taşımaya-n salmanm mahiyeti,
         rıda da muhafaza etmektedir. Diğer köy  bu mükellefiyete âzami had tâyinine ma­
         geürleri, köy işlerinde vazifeli olanlarm ni bulunurken bunu bir de harpten evvel­
         (muhtar, imam, kâtip, bekçi ve korucu)  ki para gücünün dörtte biriine tekabül e-
         aylıklarını, mecburi köy işlerinin paralı den miktara indirmek köy hizmetlerinin
         kısmını, köy emlâk giderlerini karşılama­ geliştirilmesi bakımından zaralı olduğu ka­
         ğa kâfi gelirse o köyde sahna salınamıya- dar mâli âdalete de aykırı bulmımaktadır.
         caktır. Umumiyetle köy gelirlerinin, bu  Bu hususta idare Dergisinin son sayısın­
         giderleri karşılamağa yetmeyeceği mu­   da yayınlanan bir etütde sahnamn tahdi­
         hakkak olmakla beraber, yettiği yerlerde dinden doğabilecek mâli ve sosyal mah­
         ve yıllarda kanun hükmüne göre salma sa­ zurlar hakkında enteresan fikirler ve ra­
         lınması mümkün bulunmamaktadır.       kamlar ileri sürülmüştür. (1) Bu rakam­
           Köy bütçeleri kesin hesaplarına göre lar sahnamn, bugünkü haddile köyün va-
         1940 yıhndanfceri salma tahsilâtı mikdar- zifeh adamlarının ayhklarını ancak karşı-
         n şöyledir:                 layabildiğini göstermektedir. Halbuki bir
                          Bütçe •   çok köylerimizde bu mikdann hayli fev­
                         tahsilâtına
                          Tiisbeti  kinde salma ödeyecek mâli kudrete sahip
         Yıllar  Para  Mahsul l İToplam • %   vatandaşlar vardır. Onları mâli kudretleri
         194:0  6.062  1.683  7.745   50    nisbetinde köy mahalh hizmetlerinin gi-
         1941  5.363  1.591  6.954   45    derleri'ne iştirak ettirebümek için, öteden-
         1942  6.715  2.292  0.007   46    beri şikâyet konusu olmakta devam eden
         1943 10.483   4.084  1-1.567  45    salmanın âzami haddi meselesinin artık
         1944 16.480   5.132  21.612   45    halledilmesi zamanı gelmiştir. Kanaatımız-
         1945 29.685   4.518  34.203   45    ca bu haddi, maktu bir meblâğâ bağlaya­
         1946 26.181   5.254  31.435   43    cak yerde, bugün de takdire, kaîiunen de­
                                ğilse bile, fiilen esas tutulan toprak, bina ve
           1946 yılmdan sonraki kesin hesap ra­
         kamları elimizde olmadığından mukayese   hayvatı ve esnaf vergileri toplamile alâka­
         edemedik. Bununla beraber yukarıki yedi  landırmak ve bu toplamın muayyen  bir
         yıllık tahsilât seyri bu hususta kanaat miktarı ve meselâ yansı ile sınırlandırm.ak
         husulüne medar olacak bir fikir vermek­ hem tahakkukun  basit ve süratli yapılma-
         tedir. Köy bütçesinin takriben yarısını  smı, hem mâli âdalete daha ziyade yakla­
         teşkil eden bir gelir, istisnai mahiyette ka­ şılmasını, hem de mükellefiyetin, az çok
         lamaz. Demek  oluyor ki, köyün diğer ge- köy hizmetlerinden edilen istifada ile mü­
         lirlerile köyişlerini idare etmeğe filen im­ tenasip bir hale getirilmesini sağlayabilir.
         kân yoktur. Şu halde salmayı, diğer gelir  Bu vesile ile nazan dikkati bir «nokta
         tahminlerine bağlamak yerinde ve isabetli üzerine çekmek isteriz. B. M. M. nin son
         telâkki olunamaz. Artık bunu köyün esas­ günlerde kabul etmiş olduğu bir kanunla
         lı gelirleri araşma almak icabeder-
                                hayvanlar  vergisinin, bir devlet vergisi
           Bugün cari olduğu gibi yeni tasarıda olarak tasfiyesine doğru esaslı bir adım
         da salmanın en yüksek haddi 20 lira ola­ atılmıştır. Birkaç yıl içinde bu vergi dev­
         rak tesbit edilmiştir. 1930 yıh kıyme­  let için bir gelir kaynağı olmaktaa çıka­
         tine göre paranın satın alma gücünde vu­ caktır. Memleketimizde altı yüz elli sene-
         kua gelmiş azahna gözöaüne alınırsa, sal­ denberi devam eden böyle bir vergiyi, mem
         manın dörtte bire kadar düşürülmüş oldu­
         ğu kabul edilebilir. Şu halde, 1939 yıhnda (1) B. Sıtkı Tugal, zikredilen yazı.


         8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15