Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

[AR      t I ) /                     A G
                             HA
                                 M A                                                    A K .           Belediye       seçimleri       nasıl     yapılacak?                                         Yazan:  Muzaffer  AKALIN

         56 sayıh Dergimizde  "Belediye  seçim­   len 31 inci maddenin hükümleri yeni ka­
        leri" başlığı altında yayımladığımız yazıda  nunun  ek birinci maddesi içine ahnmış ol­
        belediye meclislerinin  seçim  dönemi bu    ması itibariyle bunun yürürlükte bırakıl­
        yılın Ekim ayı başşnda sona ereceğini ve   ması lüzumsuz  bir tedahüle sebep olmak­
        belediye kanunu  gereğince Eylül ayı ba­    tadır.
        şında yeni seçimlere başlanması lâzım ge­    Yeni  kanun hükümlerine  göre belediye
        leceğini belirterek milletvekili seçimi ka­  seçimlerinin her dört yılda bir yapılması
        nununda  yapılmış olan yenilik ve değişik­  esası muhafaza  olunmaktadır.
        liklere müvazi hükümlerin belediye seçim­
        lerinde de uygulanması iltizam edilecekse     Seçinı zamanı:
        - ki bu zarurî idi - bunun Büyük Millet    Yeni kanun seçimin ne zaman başlaya­
        Meclisinin yaz tatilinden önos kanunlaş-    cağını göstermemiştir. Yalnız oyların Ey­
        masşı gerekeceğini öne sürmüş  idik.      lül ayının ilk Pazarma rastlayan  günde
                                  kullanılacağım belirtmiştir. Buna göre se­
         Tahmin  ettiğimiz ve beklediğimiz gibi   çim işlerine Temmuz   içinde başlanması
        Büyük  Millet Meclisi yaz tatilinden önce   gerekmektedir.
        belediye seçimleri için; 5545 Sîıyılı millet­  Milletvekilleri seçimi kanununun  6 ncı
        vekilleri seçimi kanunundaki esasların uy­   maddesinde  olduğu gibi belediye seçimle­
        gulanmasını  kanunlaştırmış  bulunmakta­    rinde de seçim başlangıcının kanunda gös­
        dır. Bu yazımızda kanunun inceleme ve  iza­   terilmiş olması formaUte ve işlemlerin iş­
        hını yapacağız.                  gal edeceği müddetin  idarece hesaplana­
         Belediye seçimlerini 5545 say h kanunun    rak seçim başlangıcının tesbitinde ve se­
        esaslarına intibak ettiren 5669 sayılı yeni  çim kurulları teşkilinde zaman  bakımın­
        kanunla  1580 sayıh belediye  kanununa    dan takdir veya tereddüde  yer bırakılma­
        dört madde  eklenmekte  ve bu kanunun    ması daha muvafık  olurdu.
        37, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52 nci mad- Oyların kullanılması günü olarak Eylü­
        deleriyle 53 üncü maddesinin 5 inci fıkrası  lün ilk Pazar günü tesbit ve kabul edilmiş
        ve aynı kanunun 4878  sayılı kanunla de­   olmasına  göre belediye seçimleri eskisine
        ğişen 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43 nisbetle bir ay evveUne alınmış bulunmak­
        ve 44 üncü maddeleri yürürlükten  kaldı­   tadır.
        rılmaktadır.                     Milletvekili seçimlerinin vaktinden önce
         Bu suretle 4878 sayılı kanunun yalnız;   yenilenmesi için bir karar verilmediği tak­
        31 inci maddeyi değiştiren 1 inci madde­   dirde Eylülün  3 üncü Pazar günü yapıl­
        siyle 54 üncü maddeyi değiştiren ve bele­  ması 5545 sayıh kanun  hükmü  icabından
        diye mecüslerinin adi ve olağanüstü top­   olduğuna göre belediye seçimleriyle  arasın­
        lantı zamanlarını belirten 13 üncü maddeisi   da onbeş günlük  bir fasıla kalmakta ve
        hükümlerinin  yürürlükte  kaldığı anlaşıl­   seçimin hazırhk  işleri tabiatiyle birbirine
        makta ise  de 4878say]h kanunla  değiştiril»  girmektedii*. Bunun tatbikatta  kanşiküğa


                                                        S
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14