Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

lannda  ve belediye meclisLerinin de bu ga­    karar ve tedbirlerle önlenebilir. Onun için
      yeye ulaşmağa   uğraşan  başkana   azamî    belediyeci arkadaşlarımızdan,   hemşehri­
      derecede muzaharet   arzusu beslediklerinde    lere riayet mecburiyeti  yükletilecek tali­
      kimss tereddüt  edemez. Fakat  bu maksada     matlarda  ve bilhassa belediye yasakların­
      erişmek  için konulacak  belediye nizamla-    da çok hassas  ve ölçülü ohnalanm  bekle­
      nmn  mahallî zaruret ve imkânların  hudu­    mek yerinde olur.
      dunu  aşmamasma   da itina etmek  lâzım­     Belediyece  menedilecek   hareketler ha­
      dır. Aksi takdirde - bizde ekseriya rast­   kikî bir esasa ve zarurete dayanmadıkça
      landığı veçhile - fuzulî tehditler altında   ve tatbik kabiHyeti  olmadıkça   bunları
      konulan  lüzumsuz  kararlar,  belediye ni-    koymak  mevcutlarının  aleyhine netice ve­
      zamlarma  karşı bir lâübalilik doğmasına    rir; belediye kararlarının ciddihğini bozar.
      ssbep olur.                     Halbuki  belediye kararlarında ciddiyet en
       Devlet  yasağımn  üç gün sürdüğü   hak­    büyük  şarttır.
      kındaki atalar  sözü kadar  kuvvet  bulan     Belediye kararlarının  ciddiliğinin dört
      telâkkinin  kaynağı  işte bu  lâübaliiiktir.   esası vardır:
      Belediye  vatandaşlardan  ancak  yapabile­     1 — Konuluşunda   ihtiyaç ve zarurete
      ceklerini istemeli, bunun  için de onlara   ve umumî  menfaate  uygunluğu,
      bunu  yapmak   imkânım  veren  vasıtaları     2 — Gerek  belediye, gerek hemşehriler
      evveâ  kendisi hazırlamahdır.  Esash bir    yönünden  tatbik imkânı,           !
      kaldırım  yapmadan   dört tekerlekli ara­     3 — Mükellefleri  sıkmayacak,  fakat lâ- •
      bayı menetmek,  kalabahk  yerlerde umumî    übaliliğe de düşürmeyecek  bir kontrol,
      helalar vücude  getirmeden  sokak  araları­     4 — Seyyan  muamele  ve bizzat beledi- I
      nın  kirletilmemelerini  istemek,  sokak­    yecilerin bu yasağa  riayeti.
      larında mikroplu  tozlardan  sisler kalkan     Son noktanın  önemine  de bu  vesile ile
      bir şshirde yere  tükürmeği   menetmek,    işaret etmek isteriz. Nedense  - hemen  bir '
      mezbaha  kurmadan   et kesimini  kontrol    çok yerler gibi bizde de - nizamları koyan­
      etmek,  iktisadî şartlan hesaba  katmadan    lar, kendilerini o nizamların üstünde  te­
                                         h
      narh koymak, köpek   ulumalarının  herkesi   lâkki eder ve attâ  bunu bir büyüklük  ve
      bizaz ettiği yerde gürültü ile mücadeleye     övünme  vesilesi addederler. Nakil vasıta­
      kalkışmak;  hizmetten  ziyade mâsum  birer    sı geçmiyecek bir sokaktan  Belediye Baş­
       hevesten, hattâ taklitten  başka bir  şey   kanının arabasının geçmesi  hiç bir zaman
       değildir.                      bir övünme  mevzuu  değil, konulan kara­
        Her  yasağın  menedilen  şeye karşı az    rın isabetine inanmamanın  açık bir ifade­
       veya çok bir hırs yaratması,  insan ruhun­    sidir. Yasağı koyanlar, onu kendileri  bo-
       da maalesef önlenemiyen  bir temayüldür.    zorlarsa; buna  başkalarının riayet etme­
       Bu menfi  temayül  bb- taraftan  kültür    sini beklemekte  haksızdırlar. Üstelik bir
       seviyesinin yükseltilmesi,  diğer taraftan    de bunu  cezalandırmağa  kalkarlarsa  o za­
       vatandaş  vicdan ve mantıkma   hitap eden    man  hatalı, hattâ suçlu olurlar.


                               oOo
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13