Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Belediye          kararlarında             ciddiyet
                                         Yazan:  Hulki ALİSBAH

        însanlarm  cemiyet  Jıayatı içinde yaşa­   ferruatında  o kadar değişiklik görülür ki,
       malarının tabiî bir icabı olarak birbirine  bu teferruatı tertipleyen belediye nizam-
      karşı riayetle mükellef oldukları kaideler,   lannı umumî  bir kaide gibi bütün ^nırda
      devlet nizamının  ana hatlarını teşkil eder­  teşmil etmeğe  maddeten  lüzum ve fayda
      ler. Vatandaşların bu kaidelere riayet de­   yoktur.  Nitekim  şehirlerde  büyüdükçe,
      receleri de bir cemiyetin ileriliğinin ölçüsü  belediye  nizamlan  biraz daha  kabaıır;
      sayılır. Bu kaidelerin vatandaşın şuuruna    küçükdükçe  daha mahdutlaşm
      işlemesi, kendi vicdanî murakabesi altında
      tatbik sahası bulması,  medeniyetin  bâriz     Bundan  dolayıdır ki, belediye emirleri
      vasfıdır.                      ve taUmatları denilen ve  tatbikatına bir
                                belediye zabıtasının memur  edildiği bu ni­
        Cemiyet  hayatının  zaruretlerinden  do­
      ğan bu kaideler, şümul derece!er-ne göre,   zamların  memleketimizde  en hacimlisi Is-
                                       Hayatın
                                            her
                                tanbuldadır.
                                                 değişen
                                               gün
                                                      te­
      vatandaşlık  vasfına taalluk  ettikleri za­   cellilerine uygun bir  seyyaliyetle değiş­
      man  devletçe konulur  ve dev) et otorite­   mesi tabiî olan bu talimatlar, bir çok be­
      sinin  müeyyidesi  altında  bu .undurulur.    lediyelerimize de faydalı bir örnek olmak­
      Hemşehrilik  vasfına taalluk edenler de o   tadır.
      şehrin müşterek  idaresini teras il eden be­
      lediyelerin görev ve yetkileri arasına girer.   Her. belediye kendi şehir ve kasabasının
      Belki tam bir ilmî tasnif olmamakla bera­   hususiyetine, umumî   tesislerin mevcudi­
      ber denilebilir ki; insamn tabiî haklarını   yet derecesine, hemşehrilerin yaşama  se­
      devlet, medenî haklarını da belediyeler ko­   viyesine göre; kendi bölgesinde umumî in­
      rur. Buradaki  belediye  tâbirini belediye   tizam, temizlik ve sağlık zaı-uretlerinin ge­
      kurulu olmayan   köylerin tüzol kişiliğini   rektirdiği kaideleri kendisi tayin ve ilân
      temsil eden ihtiyar heyetlerine de teşmil   eder. Halkın bunlara riayetini kontrol et­
      etmek lâzım gelir.                mek  suretiyle bu  nizamlardan  beklenen
                                umumî  faydayı  sağlamak  da belediye va­
       Vatandaş  haklarını ve mükelefiyetlerini    zifeleri arasında yer alır. Yine bu sebep­
      tayin eden kanunlar, hemşehrilik vasfının    ledir ki, bu nizamlara riayetsizlik belediye
      hak ve mükellefiyetlerini tesbit hususun­    cezalan ile ceazlandırılma  tehdidi altına
      da mahallî kuruluşların muhta." idareleri­    konuhnuştur.
      ne; yâni şehir ve kasabalarda  belediye­
      lere, köylerde ihtiyar heyetlerine bu yet­    Her belediye  başkanının  bir çok idarî
      kiyi vermekle her yerin kendi cap ve za­  mesuliyetlerini ve külfetlerini deruhte et­
      ruretlerine uygun  kararlar elırması mak­    tiği kendi şehir ve kasabasında uyanık ve.
      sadını gütmüştür.                 sıhhatli bir hemşehri kitlesi, plânlı ve ve­
       Filhakika küçük  bir köyde yaşayan va­   rimli bir  imar hareketi,  zarurî ihtiyaç
      tandaşla  büyük bir şehirde yaçayanm  ih­   maddelerinin  ticaretinde  hak  ve insafa
      tiyaçlarının - esasları ayrılmasa bile - te­ dayanan  esasların tatbiki isteğini taşıdık-


                                                      1
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12