Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

ve aksaklıklara  sebep  olup olmıyacağııu    leri sandık kurullarından gelen tutanakla­
     tecrübe  ve zaman  gösterecektir.         rın birleştirilmesinden sonra nihayete ere­
                                ceğine, ücret ve gündeliklerini de bu va­
       Seçimlerin  idaresi ve ilçe seçim kurulu:
                                zife müddeti içinde alabileceklerine göre
       Eski kanuna  göre belediye seçimlerinin    bu sorunun cevabını bulmak  güçtür.
      idaresi her mahallenin muhtar  ve ihtiyar    Belediye  seçimlerinin idaresini 5545 sa-
      heyeti tarafından  seçilip gönderilecek iki­   yıh kanıma göre kuınılacak ilçe seçim ku­
      şer temsUciden  toplanarak  kur'a  ile ara­   rullarına veren hükümden  maksadın  üye­
      larından ayrılmak  suretiyle teşkil edilecek   lerin şahısları değişmeden son milletvekili
      seçim kurullarma ait  idi. Bu kurullara be­    seçimi için teşkil olunan kurullar mı oldu­
      lediye başkanları başkanlık etmekte idi.     ğu, yoksa bu kurulların 5545 sayılı kanu­
                                nun 63 ve 68 inci maddeleri gereğince tes-
       Yeni  kanuna  göre milletvekilleri seçimi
      kanunu  gereğince  krrulacak  ilçe seçim   bit olunacak  üyelerle  yeniden  mi teşkil
      kurulları belediye meclisleri seçimini yap­    edilmesi lâzım geldiği bu münasebetle dü­
      tırmak  ve seçim işlerini tanzim ve idare   şünülmeğe  değer. Kanaatimizce  her yeni
                                              yeniden
      etmekle  görevlidir.                seçim için bu kurullarm eder.   teşkili ve
                                           icap
                                vazifelendirilmesi
       İlçe içinde ilçe merk3zinden başka  bele­
      diye teşkilâtı olan yer bulunduğu takdirde     Milletvekilleri seçimi kanunu dört yıUık
      buraya ait seçim  işlerinin de ilçe seçim ku­  bir seçime dönmesi  için vazifenin devam
      rulu  tarafmdan  idaresi  gerekmektedir.    etmesi  esasım yalnız jrüksek seçim kurulu
      Bu sebeple ilçe merkezi  olmayan bir kasa­     için kabul etmiştir.
      badaki seçim  sandıklarına  ait tutanaklar     Yeni kanun;  belediye kanunundaki  seç­
      ve bunların ilgili olduğu müsbit evrak ilçe   me ve seçilme nitelikleri hakkındaki  hü­
      merkezine  getirilecek ve orada ilçe seçim    kümler  saklı olmak üzere seçmen  kütük­
      kurulu tarafından  tutanaklar  birleştirile­   leri, adaylık, seçim propagandası,  muafi­
      cektir.                        yet, sandık kurulu, oy verme gününe mah.-
       Belediye  meclislerinin, dönem  sonundan    sus tedbirler, oy verme neticeleri, ceza hü­
      önce her hangi bir sebeple  inhilâü  veya    kümleri  ve kovuşturma   usul ve şekilleri
      belediye meclisi üye sayısının  - yedeklerin    konularında  5545  sayılı milletvekilleri se­
      de getirilmesinden  sonra  - mürettep  üye    çimi kanununun  2, 3, 4, 5 ve 6 ncı kısımla­
      adedinin yarısından  aşağı düşmesi  halle­   rında yazılı hükümlerin kıyas yolu ile uy­
      rinde belediye başkanının  derhal  mahalli­    gulanacağım   açıklamıştır.
      nin ilçe seçim kurulu başkanlığına  haber     Bilindiği gibi milletvekili seçiminde seç­
      vermeğe  mecbur  olduğu  ek birinci madde­    men  olabilmek  için 22 yaşmı bitirmiş ol­
      nin sonuncu bendinde  ifade olunmaktadır.    mak  icap ettiği halde belediye seçimlerin­

       Bu  hüküm  ilçe seçim kurullarının beUi    de 18 yaşım  doldurmuş  olanlar oylarmı
      şahıslarla devamlı  olarak iş başında  oldu­   kullanabilir.
      ğu faraziyesine  dayanmış  olsa gerektir.     Seçilmek  hususunda  ise  milletvekilliği
      Halbuki  milletvekilleri seçimi  kanununun     için 30 yaşını bitirmek kaydı olduğu hal­
      61 inci maddesi  hükmüne  göre  il ve ilçe   de belediye seçimlerinde 25 yaşını doldur­
      seçim kurulları  genel  ve ara seçimlerin    muş olanlar seçilebilir.
      başlangıcından  önceki on gün içinde vazi­     Seçmen  kütüklerinin   hazırlanmasında
      feye başlarlar.                    seçmen  olabilmek  hususundaki  yaş farkı­
       İlçe seçim  kuruluna   başkanlık  edecek    nın gözönünde   bulundurulması  lâzımdır.
      yargıcın kim  olacağı 67 nci madde  daire­     Bir kimsenin ki yerden   birden  adayh-
                                          i
      sinde belirtilecektir .Bu belirtilmeden  be­    ğını koyabileceği hakkında  milletvekili se­
      lediye başkam  hangi  yargıca  baş  vura­    çimi kanununun  36 nci maddesindeki  hük­
      caktır?                        mün, adayhğa  ait esasların belediye seçim­
       Üçe seçim kunjllanmn vaıife   ve yetlci-   lerinde de uygulanması   kabul edilraesin-


      4
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15