Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

taç olduğu  malî  vasıtaları  bunlardan    kıyas  ve istidlâl yolu ile hüküm veril­
       almak, içtimaî  dayanış  ödevlerini yap­   mesi  caiz  değildir.  Kanunda   gazino­
       tırmak  olduğuna  ve plâj  gazinolarının   lardan  bahsedilmekle   beraber  bunlar
       da eğlence  yerleri  arasında  bulımdu-   kulüp  ve kulüp şeklindeki gazinolar  di­
       ğuna " istinad ederek buralardan  resim   ye  kayıtladırılmış  ve  ibarenin  yazılış
       almak  istemişti.                tarzı bu  vergi  ile mükellef  tutulmak
         Danıştay  verdiği 19 / 4 / 945 tarih­ için gazinolarda  galip vasıf  olan yal-
       li ve 43 / 51 sayılı kararla plâj gazi­  mz  istirahat etmek  değil ajaıı zaman­
       nolarından  eğlence resmi alınamıyacağı-    da oynamanın   ve oynanan  şeyleri gör­
       nı belirtmiştir. Kararın  gerekçesi  şu­   menin  hedef  tutulduğu   anlaşılmakta­
       dur:                       dır. Binaenaleyh   yalnız  denize giren­
         Vergi  yükletilmesinde  ilgili kanu­   lerin seyredilmesi  sebebiyle  gazinolann
       nun sarahatına  dayanmak   gerekli olup   resme  tâbi tutulması mümkün   değildir.                                            <9r

                                                      7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14