Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

sul veremlilere harcanır.             kazanç  vergisi  verirken  de  kârlarını
        Yeni  Kanun  tiyatro ve  sinemalarla    bu  kadar düşük   göstermiye   muvaffak
      konserlerden   alınmakta    olan  resim    olabiliyorlar mı?  Bu  hususta  Maliyenin
      miktarlarını   azaltmıştır. Her ne kadar    dikkatini  çekmek   isterim. . •
      sinemalardan   ahnan   resim eskiden  %      27 nci  maddenin   resimden  'ayrık
      65 iken yeni kanunla  bu nisbet  %  70 e   tutulan  konuları  gösteren  kısmı  maç­
      çıkarılmış  ise de 4109  sayılı Asker A-    ların  resme  tâbi  olup olmadığı   bakı­
      ilelerine Yardım  Kanununun   5 inci mad­   mından   bazı  makamlarca    çeşitli an­
      desi gereğince  Belediyeler  buna  %  10   layışlara yol açtığı görülmektedir.
      ilâvesine yetkili kılınmış   olduklarından      Kan'atimizce   maçlardan  resim alın­
      hakikatte  sinemalardan   alınmakta  olan   ması  esastır. 27 nci maddenin  koydu­
      resim  % 75 e  varmakta   idi. Yeni Ka­    ğu  istisnalar  mevritlerine  inhisar et­
      nun  bımu  %  70 e indirmiş bulunuyor..    tirilmelidir. Aksi takdirde  26 ncı mad­
        Diğer  taraftan  yukarda  da  belirt­   denin  " Eğlence yerleri açmak  ve işlet­
      tiğimiz  gibi  % 70 resim  bilet bedeline   mek  Belediyenin  ruhsatına  ve  resmine
      zam  suretiyle müşterilerden   alınmakta­    bağlıdır "  kaydından   maçların  mutlak
      dır. Yoksa   sinemacının  kârından   alın­   olarak istisna edilmesi  lâzımgelirdi.
      makta   değildir. Bunu  bir  misal ile -      Diğer  taraftan  27 nci  maddenin  C
                            i
      zah  edelim:                    fıkrası  hükmü   maçlara  da  şâmil ola­
        50  kuruşluk  bir   bilet  bedeline   rak umumî  bir mahiyeti  haizdir. Bu se­
      %  70 eklenecektir.  100  kuruşta  70 ku­   beple  27  nci maddenin   müstesnalara
      ruş olan  resim  elli kuruşta bunun  ya­    ait B  fıkrası   hükmünü    Belediyece
      rısıdır. Yani  35 kuruştur.  Şu halde:     resim  alınmadan   yapılmasına   müsaade
       Kuruş                       edilecek  ve hasılâtı tamamen   müesse-
                                 lerine harcanacak   spor  müsabakaları­
        50   Bilet bedeli              na  hasretmek  zarurîdir. Böyle  olmasay­
        35   %  70 üzerinden eğlence resmi    dı kanun;  spor  müsabakalarının   mut­
                                lak olarak  resimden  müstesna   olduğu

        85   Resimle  birlikte bilet bedeli    yolunda  hüküm   tesis ederdi.
        Görülüyor  ki hakikatte   müşterinin      Gazinoların   eğlence  resmine  tâbi
      ödediği paranın  ancak  beşte ikisi kadar  , olması için bunların  26 ncı maddenin
      bir kısmı  resim  olarak  alınmaktadır.     2 numaralı   bendi  gereğince  varyeteli
        Bu  izahat yeni kanun  münasebetiy­    veya  müzikli olması  veyahut   maddenin
      le bazı şehirlerimizde  sinemacıların  yap­    5 numaralı bendine  göre kulüp  şeklinde
      tıkları  zam  taleplerinin ne kadar yersiz    işlemesi  icabeder.
      olduğunu   göstermeğe   kâfidir.  Bu  ba­      Kanunun  bu husustaki  eski  hükmü
      kımdan   İstanbul  Belediyesinin  sinema    de böyle idi. Bundan  ötürü  plâj gazi­
      ücretlerinin  arttırılması  hakkında  ver­    nolarının  eğlence  resmine  tâbi  olup
      diği  son  kararı  isabetli  bulmadığımı     olmadığı  hususunda   Danıştay   tarafın­
      belirtmek   zorundayım.               dan  evvelce verilmiş  bir kararı  bura­
        istanbul  Sinemacılar  Derneğinin  ge­    da  bahis  konusu  etmekte  fayda  gör­
      çenlerde gazetelerin   ilân  sütunlarında    mekteyim.
      masraflarını   alabildiğine  yüksek  gös­      İstanbul   Belediyesi  bu  resimden
      tererek kârlarını nihayet % 3 e kadar dü-    maksadın  " bir belde  içinde yaşıyan ve
      şürmiye  çahşan  bir   beyannamelerini     burada  zevk  ve eğlenceden  istifade e-
      görmüştüm.   Bu beyannameyi   okuyunca     decek  kudretli kimselerin  bu  zevk ve
      insanın  âdeta  bunlara  : " Şu müessese­   eğlence  imkânlarını  ve kazandıkları  pa­
      leri ve sermayenizi   bize bırakınız  da    raları kendilerine  sağlayan   belde hal­
      size kârdan  % 10  verelim" diyeceği ge­    kının zarurî  ve medenî  ihtiyaçlarını te­
      liyor. Acaba  bu müesseseler   maliyeye    min  ile ödevli olan  Belediyenin muh-

      6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13