Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

diye  payı aynimıyarak   Belediye  his­   de bilet bedellerinin gösterilmesi de lâ­
     seleri eskisi gibi   5 nisbetinde  kal­   zımdır.
     mış ve hazine payı 12 misli arttırılmış­     Alınacak  resim  bir kuruştan  aşa­
     tı.                        ğı olamaz.  Resmin   hesabında 20 para­
       Halbuki  eğlence  resimleri mahiyet­    dan  aşağı kesirler 20 paraya  çıkarılır.
     leri itibariyle hemen   her  memleket­      Bu resim  biletler üzerine  resmin
     te Belediyelerin  esas  gelirleri arasın­   miktar  ve kıymetine  göre pul  yapıştı­
     da bulunduğundan   bu kanunla  tiyatro,   rılması suretiyle tahsil olunur. Bu pul­
     sinema  ve konserlerden  alınmakta  o-   ların İçişleri Bakanhğmca   bastırılması
     lan resimler  tamamen   Belediyelere bı­   kanunun  emri icabmdandır.
     rakılmış  bulunuyor.  Hazinenin  bu su­      Pulların  mükerrer   olarak  kulla­
     retle Belediyeler lehine  yaptığı  feda­   nılmalarını önlemek  için tarih, imza ve­
     kârlık dört milyon  liradan  fazladır.    ya mühürle   iptal edilmeleri  lâzımdır.
       Biletle  girilen  eğlence  yerlerinde      Belediyeler  resmin,  biletlere  mat­
     gayri  sâfi hasılâttan  alınacak  resim    bu damga  konulması  suretiyle  tahsiline
     miktarlarının  azamî  hadleri şunlardır:    de karar  verebildikleri  gibi kendi bas­
       A)  Sinemalarda  %  70           tıracakları biletlerin kullanılmasını  da
       B) Tamamen    yerli  filimler  gös­   mecburî  kılabilirler.
     terilen  sinema  seanslariyle  tiyatro ve      İnzibat ve kontrol için yetkili ma­
     konserlerde    25,               kamlarca  memur  edilenler  dışında si­
       C) Diğer  eğlence yerlerinde  % 35    nema,  tiyatro  ve  konserlere   bedava
       Görülüyor  ki  yerli filimlerin himâ­   olarak  veya tenzilâtlı ücretle girenlere
     yesi  için bunlar  diğer filimlerin  gös­   oturdukları mevkiin  bilet bedeline  göre
     terildiği sinemalardan   alınacak  resim­    alınması  lâzımgelen   vergi  miktarınca
     lerden  farklı olarak tiyatro ve konser­    pullu veya  matbu  damgayı  havi  bilet
     ler gibi  ^/r 25 resme  tâbi  tutulmuş­   verilmesi  mecburîdir.
     tur.                          Bu  esaslara  riayet edilmemesi  ve­
       Belediyeler bu  nisbetlerin  üstünde   ya  yolsuzluk  ve hile yapılması  halin­
     resim alamazlar.  Fakat  daha  aşağı re­   de  uygulanacak   ceza  işlemleri  kanu­
     sim  alabilirler. Bunun  miktarını  Bele­   nun  46 ncı maddesinde   gösterilmiştir.
     diye  Meclisleri  kai'arlaştırır.           Eğlence  resmi  hâsılatının  T? 10 u
       Biletle girilen eğlence  yerlerine a-   darülacezelere  aittir. Mülhak  Bütçe ile
     it resim;  bilet bedellerine   eklenmek    idare edilen  ayrı bir müessese   halin­
     suretiyle  hesaplanır.  Yani  resmi  sine­   de  darülacezeye  malik  belediyemiz  îs-
     mayı  işleteneler değil  sinema  biletini   tanbuldur.  Mülhak   Bütçeli  idarelerin
     alan halk ödemiş  olur.            belli  gelir kaynaklarının    bulunması
       Eğlence  resmini  eğlence  yerlerini   faydalıdır.  Diğer  Belediyelerimize  ge­
     işletenler veya eğlenceyi  tertip  eden­   lince içtimaî  yardım hizmetleri  bilindi­
     ler öderler. Resmin  eğlenceyi  tertip e-   ği gibi her Belediyenin  vazifeleri ara­
     denler  adına  salınması  veya  salmdı-   sında  yer almıştır. Bu  belediyelerin de
     ğı halde  bunlardan   tahsili mümkün     içtimaî  yardım  hizmetleri  için harca­
     olmazsa  eğlenceye  tahsis  olunan  yer­   dıkları  paranın  eğlence  resimlerinin
     leri işleten ve bu sebeple  kazanç ver­   %  10 undan  aşağıya  düşmiyeceği   ta­
     gisine tâbi bulunan  müessese  sahipleri   biidir.
     de  resmi  ödemekle  mükellef  tutula­      Hasılâtm  diğer % 10 u  da Verem
     bilir.                       Savaşına  ayrılır. Belediye  sınırı  için­
       Alınacak  eğlence  resmi  için Bele­   de Verem  Savaş  Derneği  teşkilâtı var­
     diyelerce bilet esası konmuş   olan eğ­   sa  yardım olarak  bu derneğe  verilir.
     lence  yerleri giriş  bileti kullanmağa    Böyle  bir  teşekkül  yoksa   doğrudan
     mecburdur.  Bu  gibi  biletlerin üzerin­   doğruya  şehir veya kasaba içindeki yok-


                                                    5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12