Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

HER    A Y


               Belediye             Gelirleri

                               XI
             Belediye     vasıtasiyle     tahsil   olunan    g3İirler
                                               Yaz£
                                               Yazan:
                                             Muzaffer  Akalın
                                          Kastamonu   Milletvekili
         Eğlence  yerleri  açılmasına  ait ruh­      Yeni  kanun  açılış  ruhsat  harcı­
      sat harcı  ve eğlence resmi:           nın binalarda  bina  vergisi kanunu  ge­
         423 sayılı Kanunun   eğlence  resmi­    reğince  tâyin edilecek  sâfi gelirlerinin
      ne ait 9  uncu  maddesi  eğlence  yerle­   % 5 ini ve arsalarda kıymetlerinin  bin­
      rinden alınacak  ruhsat  harcı ile işledik­   de beşini geçmemek  üzere  azamî  hadle­
      leri müddetçe  alınması  icabeden  eğlen­    re bağlamış bulunuyor.  Bu hadleri  geç­
      ce resmim   birbirine karıştırmış  oldu­    memek  şartiyle alınacak  resmin  nisbe-
      ğundan  yeni kanun;  26  ncı  maddesiy­    tini tâyin yetkisi  Belediye  Meclisleri­
      le önce ruhsata  bağlı  eğlence  yerleri­   ne aittir.
      nin  nereleri olduğunu  saymış  ve bura­      Eğlence  resmine  gelince:
      lardan  alınacak ruhsat  harcını göster­      Kanun  esas itibariyle resim için gay­
      miştir. Eğlence  yerlerinden   işledikleri   ri sâfi hasılâtm miktarını matrah olarak
      müddetçe  alınacak eğlence resminin  esas    kabul etmiştir.
      ve nisbetleri ise kanunun  27 nci madde­      Biletle  girilmesi  mecburî  olmıyan
      sinde yer almıştır.                yerler  için  işledikleri müddetçe  alına­
         Kanunda  sayılan  eğlence  yerlerini   cak resmin  miktarını  Belediye  Meclisle
      açmak  ve işletmek Belediyelerin  ruhsa­   ri günlük , haftalık veya aylık olarak tâ­
      tına bağlıdır.  Bu  ruhsat  karşılığında   yin edebilirler.
      Belediyelerce  bir harç  alınır. Ruhsat      Gece  yarısından  sonra  açık  kala­
      harcı bir defaya mahsustur..           cak  eğlence  yerlerinden  gece  yarısın­
         423 Sayılı  Belediye  Vergi  ve Re­   dan sonraki  her saat için fazla bir resim
      simleri Kanununun   9 uncu maddesi  ge­   almağa   belediyelerin   yetkisi  vardır.
      reğince  gerek  ruhsat  harcı  ve gerek    Ancak  bu fazla resim esas resmin ^ 50-
      eğlence resmi  günlük  veya haftalık  ve­   sini  geçemez.
      ya  aylık olmak  üzere  veyahut  bu gibi     Evvelce  tiyatro,  sinema  ve  kon­
      yerlerin  gayri  safi gelirinin % 10 unu   serlerin  bilet  bedelleriden  3702  sayılı
      geçmemek   üzere Belediye   Meclislerin­   Kanuna   göre yarısı  Belediyelere, yarı­
      ce kararlaştırılacak   miktar  ve nisbet-   sı da hazineye ait olmak üzere % 10 re­
      1er üzerinden  tahsil olunmakta  idi.     sim alınması  esası  konmuştu.   Beledi­
         Görülüyor  ki bu hüküm   açılış ruh­   yelere  ait % 5 lerin % 3 ü darülaceze,
      sat harcı  ile eğlence resmini  tâbi ol­   hazineye  ait %  5 lerin % 2 si damga,
      dukları  esas  ve hükümler   bakımından    %  3 ü de tayyare resmi idi.
      birbirinden ayırmamış   idi. Halbuki  her      Sonradan  bu %  10 resim 4040, 4437
      iki mevzuun  ayn  ayrı esas ve  hüküm­    ve 4565 sayılı kanunlarla %  65 e çıka­
      lere bağlanması  zarurî  idi.          rılmış olduğu halde  bu zamlardan  Bele-


      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11