Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

İsviçreliler sakatlan da çalıştırıyorlar.  için size kemanının veya "ba^-iiun "bir nâğ-'
      Könere  sepet ördürüyorlar. Sepetlerin sa­   mesım  mesını veriyor veya otomopınnızın
      tış bedelleri ile oda kiralarım, yemek ücret­ Kapısını açmaK gıuı üir nızmetnnzı yapıyor.
      lerini aldıktan sonra artanım  ilgililerin    ı^uşuucem  yanuş  amaşnmasm.   lar-
      hesaplarında biriktiriyorlar. Lozanda böy­   dunın  aıeymnae   aegumı. iMzuay  giDi,
      le bir düşkünler yurdunu gezdim.  Hepsi    Xctruiuisevemer uerııegı gıDi, (^ocuK iiıSir-
      vakur ve müreffeh yaşıyorlar, arı gibi ça- geiııe ja.urmnu gıDi nayu' muesseseıerımn
      hşıyorlardı. Hepsinin  düzgün  kıyafetleri   ıuz,uiııuua ve ptjK. layuau ûızmeuer eıugi-
      ve birikmiş paraları vardı. Çolakların, to­  ne Kamım,  laaiız ivizı^aym öazı yardım
      palların, diiSİzlerin de yapabilecekleri iş­  tarziarına ilişeceğim,  ivızuay aşnaneıer
      ler olduğuna, bunların da hayatlarını aim   kıuuyor ve yoKsuı ugrencnere parasız  ye-
      teriyle ve şerefle kazanabileceklerine şüp­  nıeK veriyor. JbiSasmaa çok buyuK ve çok
      he yoktur.                    yennüe Dır Himmet  ve üızmet teıâkki etti­
         Birçok belediyecilerin beni fazla iyim­  ğim bu yardım bazı mahzurlar   taşıyor.
      ser bulacaklarını, memleketimizin  refah    \ oksul öğrenciler teşhir ediliyor; izzeti ne-
      seviyesinin İsviçredeki durumu  yaratmağa    fısıerı zeaeıenıyor. Bmııarm sadaka ile ge­
      elverişli olmadığını ileri süreceklerini tah­ çindikleri herkese gösterümiş oluyor. Yok­
      min etmek  güç değildir. Züğürt tesellisi   sul Olduğu halde izzeti nefisleri yüksek
      olarak şunu arzedeyim  ki 1946 Avrupası-   olan öğrenciler bu yardımdan faydalanma­
      nm Paris gibi başkentlerinde bile dilenci-  ğa yanaşmıyorlar. Bu gibi mahzurları ön­
      ük almış, yürümüştü. Her sokak  başında    lemek için aşhaneyi parah yapmah. Aşha­
      bir zavallı adam çömelmiş, çalgı çalıyor;   neye  "ucuz aşevi" gibi bir isim takmah.
      geçenlerden  tevekkül ile sadaka bekhyor-    aşhanede  yemekler ucuz, meselâ maüyet
      du. Kahve taraçalarma   ya bir çalgıcı, ya  fiyatma olmalı. Bahşiş yasak olmah.  İs-
      bir şarkıcı geliyor. Marifeti gösterdikten   tiyen parasını vererek veya  ayhk kame
      sonra parsa topluyordu. 1947 ve 1948 yıl­  alarak bu aşhanelerde yemek  yiyebihneü.
      larında azala azala 1949 da dilencilik Pa-  Yoksul öğrencüere  Kızılay makbuz muka­
      riste hiçe inmiş gibidir. Darısı başımıza.  bilinde parasız veya yarı bedelle karne ve­
        Biliyorum ki dilenciüğin kökünü kurut­   rebilir. Bu yardım Kızılay ile yardım gö­
      mak güçtür. Uzun boylu uğraşmağa  bağ­    ren yoksul arasında kalır ve Kızılay para­
      lıdır. Fakat elde edilecek netice çok bü­  sız karneyi verirken yoksul öğrenciye bu­
      yüktür.  Mesele bir kaç sakatın şeref ve   nu ödünç telâkki etmesini, yetişip haya­
      haysiyetini kurtarmaktan  ibaret değil; ça­  tını kazandığı vakit Kızılaya yardım etme­
      lışmadan  geçinmek  zihniyetinin, verme­    si gerektiğini söyliyebilir, söylemehdir de.
      den almak isteğinin ortadan  kaldırılması   Bu suretle öğrencilerin hem izzeti nefisleri,
      meselesidir.                    hem de ahlâkları korunmuş  olur. Öğrenci
         Batılı bir dilenci bile sadaka almak   bir nevi burs alıyor, ödünç ahyor gibi olur.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10