Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

bagladıklarma  hükmetmiş  ve seviımıiştim.     Düenciliği kökünden  söküp atan belde­
     Bayandan   izahat aünca  hayal sukutuna    ler ne yapmışlar ve ne yapıyorlar ? Lozan-
     uğradun.  Meğer  bu bayanm  evinde tera­   da yecü yıl oturdum, hemen  bütün  îsviç-
     zisi varmış: Ismarladığı mallar eve getiri­   reyi gezdim: Bir dilenciye  rastlamadım,
     lince açıyor, bakıyor, tartıyor ve fiyatı işi­  bir serseri görmedim.  Bu mutlu  durumu
     ne geürse ahyor,  gelmezse  geri gönderi­   sağlamak  için İsviçrelilerin bir santim bile
     yormuş!..  Yani herkesin dükkânda  sarf et­   para sarf etmeğe lüzum görmediklerini   gör­
     tiği gayreti, itinayı bu bayan evinde yapı­  müş  ve öğrenmiş  bulunuyorum.  Bu  işte
     yormuş!  Günlük  hayatımızı  lüzumsuz  ye­   en çok dikkat edilecek nokta dilencileri ve
     re ne kadar güçlegtiriyoruz: Bir  ev  ka­   serserileri başkalarımn  sırtından  geçin­
     dım veya  bir aile reisi aldanmamak  için   mek huyundan  vazgeçirmektir.  Bu bakım­
     fiyatları muhtelif yerlerden soracak,  mu­    dan 16 ocak 1311 tarihli Teseülüm menine
     kayese edecek, bir kimyagerden   fazla yağ­   dair olan eski tüzüğümüz  biraz sakattır.
     lardan anlıyacak. "Kimyagerden fazla" di­     Körlükten, dilsizlikten, çolakhktan, aksak-
     yorum.  Çünkü  kimyager  yağm  hileh olup   hktan daha  büjnik sakathk dilencilerimiz­
     olmadığını  birtakım  aletler ile tahUller   de ve serserilerdeki tenbelük hastalığıdır.
     yaptıktan  sonra  anlıyabihr. Aile reisi bu   Tenbellik gibi çalışkanlık da bir ahşkanlık
     işi aletsiz yapmak durumundadır.  Bir ba­   meselesidir. Ancak  tenbelhğe kolay, çahş-
     kışta kasaptaki etin kıvırcık mı, dağhç mı,    kanhğa güç alışıhr. Yaşamak   için çalışmak
     karaman  mı, yoksa  keçi mi olduğunu  kes­    lâzım geldiğini, çahşmaktan  başka  çare
     tirecek. Bahğm,  yumurtamn    renginden    olmadığını  dilencilerin, serserilerin kafa­
     taze olup olmadığım  bilecek. Ehne aldığı   larına sokmak  icabeder. Isviçrehler bu işi
     paketin ağırlığından  doğru tartılmış olup    yoluna koymuşlar.  Bakınız ne yapmışlar:
     olmadığını sezecek.. Bunlar  mümkün   mü?      Bir îsviçreü işsiz kaldı mı belediyenin
       Atina Belediyesinin yaptığını  başaramı-    iş bürosuna başvuruyor.  Belediyeye kimli­
     yacak bir  belediyemizi  tasarlamıyorum.     ğini, ne gibi işlerde çalıştığım, niçin işsiz
     Belediyelerimiz  bunu, yalnız turizm bakı­    kaldığını eündeki belgelere dayanarak  an­
     mından  değil, hemşeriler  arasında  ahen­    latıyor. Belediyenin iş bürosuna bu vasıf­
     gi, güvenliği, karşılıklı sevgi ve saygıyı    larda bir işçi arayanın müracaatı  varsa
     •perkinleştirmek   için de sağlamak  duru­    hemen  iş arayan işçi arayana bir tezkere
     munda  bulunuyorlar.                ile gönderiliyor. Böyle bir müracaat yoksa
       Batıda  hiçbir satıcı müşterisine  kötü    belediye iş arayana üç  otel kuponu ile altı
     mal vermeğe,  müşterisinden  fazla para is­   lokanta kuponu  veriyor. Kuponların  arka­
     temeğe  kalkışmaz.  Hiçbir manav  müşte­    sında hangi otellerde ve hangi lokantalar­
     risine çürük meyve vermez.  Bilâkis  kötü    da bu kuponların kabul edileceği yazıhdır.
     mal vermemek,müşterisini   memnun   etmek,    İş arayan bu kuponlarla rahat  rahat  üç
     firmasının  itibarını yüksek tutmak   için   gün, üç gece öğle ve akşam  yemeklerini  yi­
     dikkat kesilir. Bir mağazadan  bir kaç ka­   yor, yatıp kalkıyor. Dördüncü günü tekrar
     dın  çorabı alınız: Çorapları  birer birer   belediyeye geliyor. Yüzde doksan  işi ha­
     denetliyerek ipük kaçığı olmadığına  kana­    zırdır. Eğer iş başka bir şehirde veya köy­
     at getirmeden  size vermez.  Batı  belde­   de ise kendisine tren bileti ile birlikte yol­
     lerinde duyulan rahatın, güvenliğin  birin­   luk nevalesi de sağlamyor ve işverene bir
     ci kaynağı bu  tok gözlülük ve doğruluk    tezkere ile işçinin belediyeye olan borcu
     olsa gerektir.  Beledelerimizdeki   rahat­    bildiriliyor. İş veren, işçinin ücretinden
     sızlığın, üzüntünün birinci kaynağı bunun    belediye borcunu münasip  taksitlerle kese­
     aksi olduğu gibi.                 rek belediyeye gönderiyor. Böylece beledi­
        Bu satırları gözden geçiren belediye­    yeler, bir para sarfetmeden işsizleri iş sa­
     cilerimizin  zihinlerini dilencilik meselesi­   hibi ediyorlar. Parasız kalan  yabancıları
     nin de kurcaladığını tahmin ediyorum.      da sınır dışına çıkarıyorlar.

     2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9