Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

AYIN      YAZISI               Aç          Eülükle


                                       Yazan: Prof. Süheyp DerbU

         Dünyanın  en tok gözlü  milletlerin­   rin, lokantacıların, satıcıların açgözlülük
      den olduğumuz  halde birçok beldelerimiz­   yarışları başlar. Kadın, erkek, genç, ihti­
      de açgözlülük sıkıcı ,üzücü, hattâ güvenh-  yar, sakat, sağlam dilenciler yolunuzu ke­
      ği ve iş bölümü dayanışmasını bozucu bir   serler. Dilencilerimizin bir takımı ayak
      hal almıştır.                   satıcısı kılığındadır. Karşınıza dikilir, ar­
        Beldelerimizde sosyal hayatı, iş haya­   kanıza takılır. Size zorla mahm satmak is­
      tını kasıp kavuran açgözlülüğün türlü çe­   ter. Otelcilerimiz, lokantacılarımız notla­
      şitleri vardır. Turizm bakımından da bü­   rını kabartmak  için ne kurnazlıklar bilir­
      yük önem  taşıyan bir kaçına göz gezdire­  ler. Vaktiniz dar, kara cümleniz noksan ve­
      lim.                        ya emniyetiniz tamamsa  lokanta garson­
        Bil' beldemize yeni ayak basan yolcu,   larının karmakarışık hesapl'iriyle az, çok
      eşyasını taşıttığı hammala sorar: "— Bor­   aldanmış  olduğunuzdan  şüpheniz  olma­
      cumuz  ne kadar?" Hamal  güya tok gözlü   sın.
      davranır: "Ne verirseniz!" der. Fakat yol­     Atina Belediyesi, bir vakitler açgözlü­
      cu ne verse hamala beğendiremez, hamalı    lüğün turistliği baltaladığını gözönüne al­
      memnun  edemez. Şoför, arabacı da böyle...  mış ve açgözlülere balta olmuştu. Lokan­
      Zavallı yolcu  bunalmıştır. Kalb kırmak,    talarda yemek porsiyonları tartı ile ölçü­
      kavga ve münakaşa  etmekle aldanmak  ve   lüyor; etli sebzelerin etsiz verilmesi ya­
      soyulmak  ikilemi arasında bocalar,  du­   sak ediliyordu. Lokanta  müşterileri ara­
      rur ve: "Bu işlerin bir tarifesi yok mu?"  sına karışan belediye denetçileri ansızın
      diye feryat eder. Kim kime?..         yerlerinden  kalkıyorlar ve herhangi  bir
        Geçen yıl küçük bir Avrupa beldesine   müşteriye  getirilen yemeği alıp tartıyor­
      gittim. Otuz bin nüfuslu mini mini bir şe­ lardı. Tartısı eksik, çeşnisi bozuk yemek
      hir!., eşyalarımı istasyondan otele getiren  veren lokantacıların, yanlış hesap yapan
      hamala  ne vereceğimi sordum. Beş frank    sfarsonlann canlarını yakıyorlardı. Satıcı­
      istedi ve parasmı alınca memnunlukla te­   dan mal alan müşteriye belediye denetçisi
      şekkür  etti ve gitti. Bu küçük şehirde   nezaketle  yaklaşıyor, malı kaça aldığını
      taksi arabası yok. Şoförler otomobillerinin  ve miktarını sorduktan sonra müşteriden
                                           t
      camlarına, üzerinde taksi yazılı kartonlar   müsaade  alarak malı artıyor ve muayene
      asıyorlar. Müşteri binince kartonları indi­  ediyordu. Kötü mal veren, cok para alan
      rip saklıyorlar ve müşterilerine hususî oto­ veya eksik tai'tan satıcılar böylece yakala­
      mobilde gidiyormuş  zevkini  tattırıyorlar.   narak cezaya çarpılıyordu.
      Şehri tanımadığım  için otomobile bindim.     Atina Belediyesinin  başarı elde etmiş
      Taksimetresiz  verilecek paranın nasıl he­   olduğunu gördüm.  Pirede, Atinada ve Ak­
      sap edileceğini merak  etmeğe  başladım.   ropolde  aldatılmak tehlikesi olmadan  ra­
      Meğer  bu  iş de maktuiyete bağlanmış:    hat, rahat gezmek, dolaşmak,  alış veriş
      Yirmi frank!.. Şehrin neresine giderseniz   etmek imkânı hâsıl olmuştu.
      gidiniz; şoför sizden yalnız yirmi frank is­  İdaresini bilen bir bayan bana günlük
      ter, ister yerli olunuz, ister yabancı olu­ yiyecek ihtiyarlarını telefonla sipariş edip
      nuz tarife değişmez.              getirttiğini  söylediği vakit artık bakkal,
        Büyük  şehirlerimizde hamallardan   ve   kasap, manav  gibi satıcılarmıızın hakikî
      arabacılardan  sonra dilencilerin, otelcile-  menfaatlerini  anlıyarak dürüst  çahşmağa

                                                     1
   1   2   3   4   5   6   7   8