Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yü : 5                            Temmuz:  1949 —  Sayı: 46
                       İ L L E R
          Sahibi :                             Abone:
      Türk  Be'ediyeciük             V E             Senelik  : 12 T L .
          Derneği      BELEDİYELER                   6 aylık  : 6 T L .

       Ankara  - Yenişehir                          Yabancı memleketlere
       Ismetpaşa cad. No. 38                          Yıllığı 20 T L . dır.
          Telgraf:                              Hân ücretleri idare
        Urban - Ankara         D E R G İ S İ
         Telefon: 23850                            ile kararlaştırılır.
                      Yazı işlerini fiilen idare eden:
                         AU Enver  TOKSOY


           Türk   Belediyecilik      Derneği     1949    Kongresi


       Derneğimizin  Kasım  ayında Ankarada     ler hakkında  üyelerimizin şimdiden  ge­
      toplanacak   olan Üçüncü   Kongresinin,    rekli incelfîmeleri yaparak kongrede ayrı­
      Türk  Belediyeciliğinin  yurt hizmetinde    lacak ihtisas komisyonlarını bilgi ve ka­
      aldığı önemli görevlerle mütenasip olması    naatleri ile aydınlatmağa hazırlanmalarını
     • için saym üyelerimizden  Kongre  gündemi    dilerken, gündeme  alınmasında  fayda gö­
      lıakkmdaki  düşünce  ve mütalâalarını  ge­   rerek teklif edecekleri konuları mucip se­
      çen sayımızda rica etmiş, ayrıca Yönetim    bepleri ile ağustos sonuna kadar Derneği­
      Kurulunun  bu konudaki  görüşlerini de bil­  mize bildirmelerini bir kere daha rica edi­
      dirmiştik.  Gündem   hakkındaki  Yönetim    yoruz. Seçimler, hesap tetkikleri gibi mu­
      Kurulu düşüncelerinin  geniş bir ilgi uyan­  tat maddelerden gayri.
      dırdığını aldığımız mektuplardan  öğreni­     Gündemde yer   alacak maddeler  şun-
      yoruz. Derneğin  üyeleri arasında topladı­   lardır:
     ğı bu ilgiyi memnunlukle belirtirken, iş ba­
     şında yılların verdiği tecrübelerle uğraşan     1 — Belediye Gelirleri Kanununun tat­
     arkadaşlarımızın  tatbikattan aldıkları il­   bik neticelerine göre kanunda  yapılması
     hamlarla  ihnî nazariyeleri birleştirerek en   gereken  tadiller ve teklif olunması uygun
     iyi neticelere varmak imkânını  sağlayacak    görülecek  yeni kaynaklar,
     olan Kongremize;  değerli üyelerimizin bir     2 — Bina Yapımını  Teşvik Kanunu  ve
      1-ere daha dikkatlerini çekmeyi faydalı bu­   ekleri ile belediyelere verilen görevlerin
      luyoruz.                      tatbik safhaları ve kanunî başarıya ulaş­

        Geçen sayımızda  da  yazdığımız  gibi   tırma tedbirleri,
      "Kongre,  yalnız Derneğin normal  bir ida­    3 — Motörlü  taşıt vasıtaları kazaları­
      re organı olarak değil; üyelerimizin başa­   nın önlenmesi için alınması gerekli tedbir­
      rılarını diğer üyelere ulaştıracakları, dert­  lerle bu husustaki belediye yetkilerinin ye­
      lerini kendi aralarında teşrih ederek çare­  terlik derecesi,
      lerini hep birUkte arayacakları, görüş ve
      düşüncelerini tartışarak bütün yurda  mal     4 — Türk Belediyecilik Derneğini Baş­
      edecekleri bir topluluktur." Bu itibarla.   şehrimizde  görevleriyle lâyık bir merkeze
                               kavuşturmak   ve Dergimizin tertip ve bas­
        Kongre  sizin eserinizdir.          kısını kendi vasıtalarımızla karşılamak ve
                                olgunlaştırmak  imkânlarının  araştırılma­
        Yönetim  Kurulunun  gündemde  yer al­
      masını  uygun  bulduğu aşağıdaki  madde­    sı.
   1   2   3   4   5   6   7