Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Vere"                         tz   223®c^öye         ve


             Köylere         düşeo        vazifeler                                           Yazan:  Hulki Alisbak

       Büyük  Millet  Meclisinin  yaz tatiline     Belediyeler tesbit edilen götürü kazanç
     girmeden  evvel kabul etiği ve 15 haziran   ve ücretlere tebliğden itibaren 15 gün zar­
     1949 günü yayınlanan  Vergi Usul Kanunu,    fında  itiraz etmek hakkına  maliktirler.
     malî kanunlarımızın  en önemlilerinden  bi­   Mahallî ticaret odaları, resmî esnaf teşek­
     ridir ve hakikaten büyük bir eksikliği gi­   külleri, ve mahallin en büyük gelir memuru
     dermektedir.  Maliye  teşkilâtınca  tahak­    da bu karara itiraz edebilirler. İtiraz be­
     kuk ettirilen ve tahsil olunan bütün esaslı  lediyeden gayri mercilerden  vâki olmuşsa
     vergilerin tahakkuk  ve tahsillerinin  tâbi   itiraz komisyonları durumu yeniden  tetkik
     olacakları esaslı hükümler  şimdiye kadar    ederken  belediyenin  mütalâasını  tekrar
     heı- vergiye ait kanunda birbirine uymıya-    ahr. (Madde:  41).
     cak şekilde dağınık bir tarzda yer almıştı.    İtiraz komisyonunun  bu kararı aleyhi­
     Bunları bir araya oplıyarak  hükümlerde,    ne de Danıştaya  müracaat  kabildir.
                t
     müddetlerde  intizam sağlıyan  ve 1950 yılı    2 — Bina ve arazi  tahrirlerinde:
     başından  itibaren yürürlüğe  giren  Vergi     Bina ve arazi vergileri biliyoruz ki, tah­
     Usul Kanunu,  vergilerin muhtelif safhala­   rirlere istinat eder. Bu tahrirlerde arazi­
     rında mahallî idarelere ve bilhassa beledi­   nin değeri, binaların  gayrisafî  iratları
     yelerle köy ihtiyar  heyetlerine vazifeler   tahmin  olunur. Bunlar  için 10 yılda bir ge­
     vermektedir.  Dergimizin  ilgili olduğu bu   nel tahrirler yapılır. İcap ettiği zamanlar­
     sahalarda belediyelerde  ve köylerde görev   da da bu tahrir değerleri tadil olunur. Bir
     alan arkadaşlarımızı aydınlatmak   maksa-    yerde genel ahrir  yapılacağı  zaman,  tah-
                                      t
     diyle bunları umumî  hatlariyle belirtmek­   rii' komisyonu başkanı  bölgesinde tahrire
     te fayda  mülâhaza  ediyoruz.  Diğer idarî   başlamazdan   en az beş gün evvel,  tah­
     kanunların  muhtelif  sebeplerle belediye ve   ririn ne zaman başlayacağını  şehir ve ka­
     köylere  yüklediği vazifelerin bunlar  dı­   labalarda  Belediye Başkanına  ve köylerde
     şında mahfuz  olması pek tabiidir. Burada    ihtiyar Meclisine yazı ile bildirir. Bu ihbar
     sıralanan  işler yalnız Vergi Usul Kanunu­   Belediye  Başkanı  veya İhtiyar Meclisi ta­
     na taallûk edenlerdir.               rafından  gazete çıkan yerlerde gazetelerle
       1 — Götürü  matrahların   tesbitinde:    neşrolunmak,  lâzım gelen yerlere ilân asıl­
       Beyanname   esasına tâbi olmıyan  bazı   mak  suretiyle veya mutad  vasıtalarla du­
     küçük ticaret işlerinde ve esnaf vergisi ile yurulacak  gekilde köy, çarşı ve mahalle­
     esnaf yanında  çalışanlara ait ücretlerde   lerde halka derhal ilân edilir. (Madde: 53).
     vergiye  esas olan kazanç ve ücretler götü­     Bir köy, kasaba veya mahalle  için ik­
     rü olarak tesbit edilmekte  ve bunun  mu­   tisadî şartlarla bina ve arazi değer ve ge-
     ayyen emsali  vergi miktarını teşkil eyle­   liılerinde umumî  bir değişiklik  zarureti
     mektedir.  İşte bu şekilde götürü ücretler­   hâsıl olursa şehir ve kasabalarda belediye
     le, götürü serbest meslek  kazançları  ve   encümeni,  köylerde köy ihtiyar meclisi bu­
                                            t
     gündelik  kazanç  miktarları mahallî  tak­   ralarda on yıllık genel ahriri beklemeden
     dir komisyonlarınca  il merkezi ve ilçeler   mevziî  tahrir  yapılmasını talep edebilir.
     için ayrı ayrı tesbit olunurken  mahallî   Bu  hususta  hazırlayacakları  mazbatalar
     belediyelerin mütalâası  alınacak;  tesbit-   ile gönderilir ve İl İdare kurulunca da uy­
     ten sonra - tatbike geçilmeden iki ay ev­  gun görülürse yine orasılçin umumî  mahi­
     vel - belediyelere tebliğ olunacaktır. (Mad­  yette sayılan mevziî tadilât yapılır. Ancak
     de: 40).                      bu mevziî adilât şehir, kasaba veya köyün
                                     t

     8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15