Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

^YUK   İLİM  V E MESLEK    DERGİSİ       İÇİNDEKİLER

    Açık gözlülükla savaş
          Suheyp  DERBtL
     Belediye gelirleri
          Muzaffer AKALIN
    Vergi usul kanununda beledi­
     ye ve köylere düşen vazifeleı-
           Hulki ALtSBAH

     İmar işleri ve belediyeler
            Orhan ALSAÇ
     Korunmağa muhtaç  çocuklar
     hakkındaki kanun
                H. A.
     İngiltere'de kırk gün kırk gece
          Hihni BAYINDIR
     İl idaresi kanunu ve mahalli
     idalerimiz
          Muzaffer AKALIN

     Siirt şehrinin elektrik ve su
    I ihtiyacı
           Niyazi SOYEK
    I Bir geziden notlar
            Salilı KÖKLt

    I İller Bankasının çalışmaları
         Ali Enver TOKSOl
    [Beldeler ve mahallî idare-
    |ler milletlerarası konferansına
     Derneğimiz de katılıyor.
    I İller Bankası taahhütlerin
    yapacak durumdadır.
    İl - Temel
    Mahallî idarelerimizi ilgilen­
    diren kanunî hükümler
    Ayın olayları
    lYurt haberleri


                     İngiltere'de mesken darlığını gidermek için daha ziyade blok apartıman
                                     önem veriliyor.

        S  A Yİ   :                                     Y I L

          46         BELEDİYECİLİK           DERNEĞİ               5
   1   2   3   4   5   6