Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

İteul Sön günlef^ö  birdenbire bu iMtikruı   teşvik gördü. Neteklm  Türkiye  CumHun-
       ünaitlerini  bozmağa  matuf  hareketlerin    yetinin bir hukuk  devleti obuası tezini
       birbirini takip  ettiğine şahit oluyoruz.    daima  üstün  tutan Büyük  Millet Mecli­
       Umumî  bütçenin mevkuf  kadroları topla­   sinin  Memui-in  Kanunu.  İller Kanunu,
       yan  (L)  cedveline bir iki memuriyetin    hattâ Em'eklilik Kanunu  ile Bakianlıklara
       alınması  için uzun  münakaşalar  yapan    verdiği ve Meclisin  e\n'elki göıüş   ve
       Büyük  Millet Meclisinin  dahi, Memurin    düşünceleriyle tezat teşkil edebilecek ma­
       Kanununa   ek bir kanımla - kadro tasar­   hiyetteki  salâhiyetleri de bu psikolojik
       rufu  mülâhazası  ile - Bakanlık Umum     düşüncede  aramak  lâzımdır.
       Müdürlüklerine   kadar  ilga yetkisini; en
       yüksek  dereceden  memurlukları  dahi  is­     İdareye salâhiyet  vermek  teşriî bir
       tedikleri  yerlerde  kullanmak  gibi  bir   meclis için ferah verici bir itimat mev­
       kadro  karışıklığı salâhiyetini Bakanlara    zuudur.  Fakat, bunu kullanacak idarenin
       vermesi,  takip edilmek  istenilen rasyo-   bu itimada  şayan  bulunması,  kuvvetini
       nelleşme ile telif edilemez ve bu rasyonel-  bu yetkilerin  yarattığı sunği otoritede
       leşmeyi  sağlayamaz.  Bu salâhiyetler tec-   değil; meslekî  görgü, umumî  bilgi ve ni­
       lübe ve liyakatlerin kazandırdığı hakları    hayet  selim bir his ve uzağı gören bir
       bir kalemde  çiğnemeğe,  minnet hisleriyle   zekâ ile mücehhez  olması şarttır.
       emre  amade  elemanlar  yükselterek  mu-      Yukarıda  işaret edilen kanunlara da­
       rakabesiz  idare sistemlerine yaraşan iti­   yanılarak  idare hayatında yapılan  geniş
        razsız icraata yol açar ve açacağı da gö­  değişikliklerin  bütün  bu şartları ihtiva
        rülecektir.
                                 ettiğinin iddia edilebileceğini zannetmiyo­
          Memur  kadrolarının  son yıllarda bü­   ruz. Uzun  yıllardır özlenen ve yavaş ya­
        yük bir şişkinlik gösterdiği daima  ileri   vaş teessüse başlayan istikrarın darbelen-
        sürülmüştür  ve muhakkaktır.  Bu kadro­    mesi endişesinin bütün  idarede yarataca­
        ları rasyonelleştirmeğe matuf birçok res­   ğı tepkinin zararları, belirmekte gecikmi-
        mî teşebbüsler yapıldı ve hepsi muhitten   yecektir.                Türkiye    Cumhuriyeti      Ziraat   Banitası                          Kuruluş Tarihi:  1888

                         Kapital : 100.000.000 T.L.
                      Türkiye içinde 319 Şube ve Ajansı.
                    Dünyanın  her tarafında muhabirleri vardır.
                         Her türlü Banka  işlemleri.
              Müsait faizli ve jnida 300.000 lira ikramiyeli tasarruf hesapları.
                           Kiralık kasalar.
                                                        7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14