Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

AYIN       YAZISI


                  i bir   idarede         Bstokrar       Şarüar
                                               Hulki ALİSBAH
         Cumhuriyet   devrinin  başarılan  ile   aciz ve uyuşuklukla  ifade etmek haksızlık
       daima  övünürüz.  Asırların ihmalini,  bü­    olur.
       tün dünyayı   darlığa  düşüren  sıkıntılı     Uzun   tezebzüblerden  sonra  idarede
       yılların yarattığı güçlükleri yenerek  gi­   istikrar o kadar  özlenilmişti ki, kadro
       dermek,  hakikaten  övünülecek  bir ham­    zaruretlerinin bunu  ihlâl etmesinden  şi­
       ledir. Bu başarılarda Cumhuriyetle   bir­   kâyet  edilerek, işlerine hâkim olan me­
       likte  yurdumuzun   kavuştuğu   istikrarlı   murların  terfi endişesiyle dahi yerlerin­
       idarenin  önemli  tesiri inkâr  edilemez.    den oynatılmaması  için  kanunî tedbirler
       Filhakıyka  kuruluş  veya  işleyiş hatala­   aranıldı.  Barem   Kanunlarının  koyduğu
       rını düzeltmeğe  matuf değişiklikler müs­    takyitlerin bir kere de kadro çenberi ile
       tesna; düzenli  bir idarede  istikrar, mu­   daraltılmaması  için, olduğu yerde iki üst
       vaffakiyetin  esas  şartlarından  biridir.    derece terfi hükmü  bu müspet  düşüncenin

         Çahşkan  ve ilgiü bir idare âmiri işinde   hakikaten  yerinde olan bir mahsulüdür.
       eskidikçe,  bölgesinin bütün  özelliklerine     Gerçi demokratik  cereyanların  idare
       hâkim  olarak, mesaisinin  verimini  artır­   istikrarı ile telifi güç olduğu daima ileri
       mak  imkânını  kolaylıkla  elde edebilir.   sürülür. Demokrasiyi, idarede  çoğunluğun
       Buna   mukabil  lüzumsuz  her değişiklik    itimadını  kazanan  fikir ve içtihatların
       yeni bir ahşma,  öğrenme  ve tanıma  ihti­   yürütülmesi  yolunda  kull'anmıyarak, şah­
       yacı ile  verimsiz bir çalışma  devresini    sî ihtiraslara veya nüfuza hoş görünme­
       icabettirir; âdeta mesai israfına yol açar.   ğe alet etmek temayülünde  olan idareler
       Bu, yalnız idare âmirliğinde  değil, idare­   için bu zaaf her zaman  mevcuttur.  Bu­
       nin bütün şubelerinde;  hattâ malî ve ikti­  gün  eseri  kalmamış   olmakla  beraber
       sadî müesseselerde  dahi umumî  bir kai­   olduğu devirlerde  dahi tereddi etmiş bif
       dedir.                        idare hissini veren Balkan demokrasileri,
          İstikrarsızlık iş ve iş sahipleri - daha  hattâ en kritik zamanlarda üstüste kabi­
       kısa tâbir ile- halk yönünden kötü olduğu    ne değiştirerek idarî tezebzübün acı neti­
       kadar; memur  yönünden  de mensup  oldu»    celerini çeken Fransız demokrasisi  bu id­
       ğu idareye karşı itimatsızlık ve emniyet­    diaya hak  verdirecek misallerle doludur.
       sizlik uyandırır.  Bir memurun,  bilhassa    Bizim  meşrutiyet  demokrasimiz  de bun­
       sorumluluk  mevkiinde olan  bir idare âmi­   lardan farklı değildi.
       rinin mesuliyet yüklenmekten   çekinmiye-       Fakat, şahıs mücadelelerinin  fevkine
       rek bütün  hıziyle çalışması, mukaddera­     yükselen  hakikî  demokrasiler  - siyasî
       tına hâkim  olan daha  yüksek  mercilere    mevkiler  dışında - bütün  idareye emni­
       karşı hissettiği güvene bağlıdır. İstikrar­   yetli ve düzenli bir istikrar sağlamağa
       sızlığın yarattığı güvensizlikten  şimdiye    mâni  olmadıklarını fiilen göstermektedir­
       kadar  büyük  zararlar gördük.  Başladığı    ler. Bizim henüz pek genç olan demokrasi
       bir işin haleflerinin ellerinde yalnız veri­  cereyanımızda  - evvelki tecrübelerin men­
       mini  kaybetmesinden   değil; mesuliyetli    fi intibaları henüz unutulamadığı  için -
       neticeler  doğurmasından   ürkerek  teşeb­   bu müspet  misallerden  faydalanacağımız
       büsten  kaçman  idareciler hiç de az değil­  ve teessüs etmeğe başlayan  istikrarı mu­
       dir.  Bunlardaki   ürkekliği,  her zaman    hafaza  edeceğimiz  umulmakta  idi. Maa-


       6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13