Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

I  İLBANK    - TEMEL     Artezyen     ve  Sondaj    Ltd.  Ortaklığı
                                              T
                                   Sermayesi:  400.000 .L.

                                   Merkezi  : İstanbul - Beyoğlu,
                                         Tünel psajı  Derviş-
                                         zade hn No.  10/1


                                   Telefon  : Büro - 49307
                                         Atölye  - 42214
                  ... ^1
            1 — Özel İdare, Belediye ve köylerle resmî daire ve müesseseler, tüzel
          ve özel kişiler hesabma yeraltı sularının etüdü, sondaj vesair usullerle ve
          muhtelif vasıtalarla aranması, suların miktar ve vasıflarının tesbiti ile iç­
          meye ve kullanmaya yarar   su istihsali, bunların zemin üzerine kapte edil­
          mesi, lüzumlu tulumbaların  tesis VJB montajı, elde edilen suların depolara
          akıtılması,
            2 — Her türlü temel muayene  ve sondajları,
            3 -— Yeraltı su istihsaline yarayan makine ve tesislerle yedek parça­
          ların ithal ve satışı,
            4 — Suya müteallik bilcümle ticarî işler.

      I                       Müracaatlar  :

                                      İller
                                Ankara'da
                                dürlüğüne  veya Bankası  Genel Mü­
                                Ortaklığın  Istanbuldaki  merkezine
                                yapılmalıdır
                             DİKKAT  !

                                İLLER  BANKASI;   yukarıdaki  mak­
                                satların tahakkuku  için özel İdare,
                                belediye ve köylere mevzuatı dahilin­
                                de kredi sağlar.
       4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11