Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

4 — Taşıt vasıtaları ve işleri:      rüşülerek karara bağlanması ve tekliflerin hü­
                               kümete intikali şeklinin tesbiti,
       Taşıt vasıtaları kazalarının önlenrnesi için
     alınması gerekli tedbirler ve bu hıısustaki be­  IX — Kongre namına büyüklerimize tâzim
     lediye yetkilerinin yeterlik derecesi.      hislerini iblâğ etmek üzere seçilen heyet başka­
                               nının bu görevin neticesi hakkındaki beyanatı,
       5 — Sayın üyelerin gündeme dahil olmıyan
     konulardaki teklif ve temennilerinin tetkiki ve  X — Yönetim Kurulu seçimi,
     bunlardan Genel Kurula arza değer görülenlerin  X I — Denetçiler seçimi,
     tesbiti.
                                X I I — Kapanış nutku (Kongre Başkanı veya
       VI — Büyüklerimize Kongrenin tâzim his­  Genel Sekreter* tarafından).
     lerinin arzı şeklinin tesbiti ve bu iş bir heyet
     marifetiyle yapılacaksa bu heyetin seçilmesi.    Kongrenin devamı sırasında her zaman ol­
                               duğu gibi içişleri Bakanlığının, değerli tUer
            E R T E S t GÜNLER          Bankamızın ve Ankara Belediyesinin Kongreye
                               ve üyelerine yakından ilgi gösterecekleri tabii­
      ~ Komisyonların işlerini bitirmelerine ve  dir. Ankara Belediye tesislerinden üyelerin ter­
        müzakerenin devamına göre tayin oluna­  cih edeceklerinin gezilmesi ve bunlarm idare
        caktır —
                               tarzları halikında yetkili elemanlardan gerekil
       Vn — Hesaplan Tetkik Komisyonu raporu­   izahati almaları sağlanacaktır.
     nun t«tkik ve müzakeresi ile Yönetim Kurulu­
     nun ibrası,                      Bu arada Yönetim Kurulu da sajTn üyelerin
                               Ankara'da belediyelerini ilgilendiren işler hak­
       V i n — Diğer komisyonlar raporlarının gö­ kındaki teşebbüslerine müzaharete çalışacaktır.


       12 AY
                                       •111,
          T Ü R K İ Y E

         G A R A N T          B A N K A S I


               12                        r ^
        İKRAIVIİYE                            9  S

        K E Ş İ D E S İ
   1   2   3   4   5   6   7   8