Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yü : 5                               Ağustos  1949 —  Sayı: 47
                        İ L L E R
          Sahibi :                              Abone:
       Türk  Belediyecilik                            Senelik  : 12 T L .
          Derneği      BELEDİYELER                    6 aylık : 6 T L .

       Ankara - Yenişehir                            yabancı memleketlere
       îsmetpaşa cad. No. 38                           Yılljgı 20 T L . -dır, .
          Telgraf:           D E R G İ S İ             İlân ücretleri idare
        Urban  - Ankara
         Telefon: 23850                             ile kararlaştırılır.
                       Yazı işlerini fiilen idare eden:
                         Ali Enver  TOKSOY                  r^MmiMt


                  1949      Genel        Kongremiz        Türk Belediyecilik Derneğinin 1949 Genel     a. - Mayıs - Aralık 1948 hesaplan,
      Kongresinin önemini ve bu Kongrede konuşula­    b. Ocak - Ekim 1949 hesapları,
                                   -
      cak mevzularm bütün belediyelerimizi yakmdan
      jlgilendirdiğini bundan evvellti iki sayımızda    c. - Türk Belediyecilik Derneğini Başşehri­
      anlatmıştık. Belediyeci arkadaşlarımızdan, ge­  mizde görevleriyle lâyık bir merkeze kavuştur­
      niş ölçüde faydalanacakları Kongre için tezle­ mak imkânlarının incelenmesi,
      rini şimdiden hazırlamalarını rica ediyoruz.                          i
                                  d. - "İller ve Belediyeler Dergisi" neşriyatı^
        Kongre  için Dernek Yönetim  Kurulunun    nın daha olgunlaştırılması ile tertip ve baskısı--
      Genel Kongreye sunmayı  düşündüğü  gündem    nın Dernekçe kurulacak bir tesiste sağlanması.,
      şudur:  (Gündemin  kesin şekli arkadaşlarımız­  hakkındaki düşünceler,
      dan gelen mektup ve tekliflerin sonucunda usu­
      lü dairesinde tesbit ve ilân olunacaktır.)     e. - Yönetim Kurulu raporundaki diğer teklif
                                ve temennilerle müteakip çalışma devresi ıçın
              BlBtNCt GÜN            Yönetim Kuruluna Genel Kurulca yapılacak tav- .
                                siyelerin ve bu arada Dernek Tüzüğünde deği­
        I — Dernek Başkanının açış nutku,      şiklik yapılması gereken cihetlerin tesbiti.
        n —  Geçen Kongrelerde olduğu gibi, bu     2 — Belediye gelirleri:
      Kongremizde de Sayın içişleri Bakanının beledi­
      yeci arkadaşlarımızı kendi çalışmaları ile ilgili  a. - Belediye Gelirleri Kanununun tatbikin- '
      konularda hükümet  görüşiyle aydınlatıcı bir  den elde edilen neticelere göre kanunun başarı-
      nutuk vermeleri rica edilecektir,         derecesi (bunu tesbit için sayın üyelerin gelirle- ;
                                rin son kanundan evvelki durumunu ve kanu­
        I H — Başkanlık Divanı seçimi,        nun bunlarda sağladığı İnkişaf derecesini gös­
        I V — Dernek Yönetim Kurulunun faaliyet   teren rakamlarla mücehhez  olarak kongreye
      raporu, bilanço ve denetçiler raporunun okun­  iştirakleri lüzıımııni! önemle kaydederiz.)
      ması,
                                  b. - Kanunda yapılması lüzumlu görülen
        V — Genel Kongre gündemiyle ilgili konu­  tadiller.
      lan inceliyecek komisyonların seçimi.
                                  c. - Belediyelere yeni gelir kaynakları sağ­
        (Bu maksatla ayrı ayrı komisyonlar seçil­ lanması hakkındaki görüş ve teklifler.
      mesi veya bir komisyonun muhtelif konulara
      bakması suretiyle komisyon adedinin azaltılma­    3 — Bina yapımını teşvik işleri:
      sı Genel Kurulun takdir ve kararına bağlıdır.   a. - Bina Yiapımını Teşvik Kanununun tat­

        Komisyonlara verilecek konular şunlardır:  bik safhalarına çöre başarı derecesi,
        1 — Yönetim  Kurulu raporunun ve hesap­    b. - Kanunda yapılması gereken değişiklik­
      larının tetkiki:                  ler ve bu konudaki yeni teklifler. '
   1   2   3   4   5   6   7