Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

M U S A H A B E :

                       H         İ       Z
                                           Yazan: Prof. Süheyp Derbil
          Bir resmî daire  tarafından  yapılan    rek vazifelileri rahatsız etmezse müraca­
       kamu  hizmetlerinin  kaça mal  olduğunu    atı hükümsüz  sayılır; hiç müracaat  et­
       ne gelir bütçesi, ne yıllık ödenekler tuta­  memiş  gibi olur.
       rı, ne de kesin hesaplarının giderler top­     Şimdi, isterseniz,  resmî bir işletme
       lamı doğru olarak gösteremez.  Halkın  ka­   demek  olan resmî dairelerle özel işletme­
       mu hizmetlerinden  faydalanabilmek   için   ler arasında bir kıyaslama yapalım: Tüc­
       harcadığı yol paraları, pul paraları, pos­   carlar  arasında  teklif  etlgrafları teati
       ta paralarından başka  sarfettiği emekleri    olunur. Bu teklifler dört ay için değil, 24
       ve vakitleri de kuruşlandırarak  kesin he­   saat için muteberdir. Teklifi alan tüccar
       saptaki  giderler tutarına  ekliyebilirsek    yirmi dört saat içinde  cevabını bildirir.
       tamam  ve doğru bir hesap çıkarmış  olu­   Neden özel işletmelerde kararlar ve cevap­
       ruz.                         lar yirmi dört saat içinde verilebiliyor da
          Bu bakımdan   illere, belediyelere ve   resmî işletmelerde  dört ay sürüyor? A-
       köy idarelerine özerklik verilmesi,  vergi­   radaki hız farkı kağnı ile otomobil arasın­
       lerde indirme yapmak  kadar, belki ondan    daki hız farkından fazla değil mi? Bunu
       da fazla halkın yükünü hafifleten bir ted­   ona benzetmek,  resmî daireleri de  özel
       bir sayılabilir. Herhangi bir- kamu idare­   işletmeler  gibi hızla  çalışan, saat gibi
       sine başvuran bir iş sahibinin isteği hak­   düzgün  işliyen bir hale getirmek mümkün
       kında karar  verilebilmesi merkezden   da­   değil mi?
       nışmağa  bağlı  tutulursa,  netice alabil­      Meseleyi incelemeğe  hem elemli, hem
       mek  için iş sahibi günlerce, haftalarca,    de gülünç bir hâtıramı anlatmakla   baş-
       hattâ aylarca  beklemek   zorunda  kalır,   lıyacağım. On yedi yaşında,  liseyi henüz
       îşte bu beklemeler, bu gidip gelmeler va­   bitirmiş bir çocuktum.  Tahsil için  beni
       tandaş  için, verdiği ve vereceği vergiler,   Lozana  göndermişlerdi.   Bir pansiyona
       harçlar ve reismlerden ayrı birer yük; bi­   girdim. Pansiyon  sahibesi madam  benden
       rer gider mahiyetindedir. Vatandaş  aylar­   ikamet  tezkeremi  istedi.  Pasaportumu
       ca beklemektense  harcını, vergisini veya    gösterdim.  Madam:   "Bu  işe yaramaz.
       resmini  iki kat ödemeğe çoktan  razıdır.    Pasaportunuzu   verip belediyeden  ikamet
          Resmî  dairede işi olanların  aylarca    tezkeresialmanız  lâzımdır" dedi. Madamın
       beklemeleri,  gidip  gelmeleri  kanunları­    bu sözleri karşısında  beynimden  vurul­
       mızda bile yer almıştır. Danıştay Kanunu­    muş  gibi oldum,  sanki  dünya  yıkılmış,
       muz,  resmî  daireleri, iş sahiplerinin mü­   ben de altında kalmıştım. Demek  ki res­
       racaatlarına  dört ay içinde cevap vermek­   mî bir dairede  işimi takip etmek, işimi
       le ödeîi tutuyor. Kanunun  resmî  daire­   çıkartmak  mecburiyetinde  idim. Fazla o-
       lere verdiği mühlet, dört gün değil, dört   larak yabancı bir memlekette, yabancı bir
       hafta değil, dört aydır. "îyi iş altı ayda  resmî daireye meram  anlatacak, iş gördü-
       olur" diyen  atalar sözünü, 1935 denberi,    recektim. Madamın  işe yaramadığını söy­
       Fransız temposuna  uyarak  dört aya indir­   lediği pasaportu çıkarmak  için ne kadar
       memiz,  şüphesiz ki bir ilerleme adımı ol­   uğraşmış, ne kadar  yorulmuştum.   Aksa­
       muştur.  Maadin  mevzuatımıza  göre, ma­    ray, B'ayazıt, Fatih ve Samatya karakol­
       den arama  • ruhsatnamesi  almak  istiyen   ları arasında mekik dokumuştum.   îşimi
                i
       bir kimse, ğer ki ay  müddetle  işini takip   bir karakol  ötekinin  üstüne  atıyordu.
             e
       etmezse,  yani resmî daireye  gidip  gele-   Nihayet  her birini ikişer defa dolaştıktan
       8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15