Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

düstrinin Taymis yakininde ve mevcut veya ya­ nin ve gerek imar ve gerekse plânlama işinin yal­
         pılacak kanallarla nehire bağlı bir sahaya top­ nız bir zaviyeden görülmemesinin doğru olacağı
         lanmasına ve diğer taraflara sokulmasına mani kanaatine varmış bulunmaktayız.
         olmaya çalışılmaktadır.             Harbin büyük tahribatını biran evvel ber­
           Plânın bu kısmının tahakkuku için 4,5 mil­ taraf etmek zorunda bulunan ve bu iş için ayrı
         yon İngiliz liralık arazi satın alınmasına ve tah­ bir bakanlık kuran İngiltere, imar işlerini ko­
         minen 30 seneye ihtiyaç olduğu ifade edilmekte­ laylaştıracak kanunları da yapmış bulunmakta­
         dir.                     dır. Bunların ana hükümleri arasında gerek âm­
           Bu plânları meydana getirirken şehrin ve me hizmetleri, gerek endüstri ve gerekse mesken
         her bölgenin tarihî inkişaf sahaları ve bir çok inşası için binalı, binasız gayrimenkulleri hükü­
         bakımlardan bugünkü durumu gayet dikkat ve metçe veya belediyece istimlâk edebilmek ve is­
         itinalı bir şekilde etüd edilmektedir. Bize göste­ timlâk bedellerini harpten evvelki normal fiyat­
         rilen bir misalde 1754 tarihinde birkaç hanelik lar üzerinden ödemek, yapılacak itirazların is­
         ufak bir köy halinde Londra'nın dışında iken bu­ timlâk muamelelerini durdurması ve yeni yapı­
         gün büyük Londra'nın bir mahallesini teşkil eden lacak inşaatın hükümet veya belediyeye hiç bir
         bölgenin islâhı için plân hazırlanırken 1804, külfet teveccüh etmemek, bölge plânına uyması
         1822, 1827, 1836, 1848, 1851, 1860 ve 1939 sene- mecburiyeti bulunmaktadır.
         lerindeki inkişafları ayrı plânlar halinde tesbit Kanaaatimizce imar işlerini tahakkuk ettir­
         edilmiş bulunuyordu. Bundan başka bu bölgenin mek için bu hükümlerin vücudu şarttır. Bunlar­
         son harpten evvelki ve bugünkü ikamet ve sanayi dan bizde ancak istimlâk bedelinin yüzde yirmi
         bölgeleri ayrı ayrı iki plân halinde gösteriliyor­ fazlası bankaya yatırılmak suretiyle istimlâk
         du. Yeni plânın yapılmasını kolaylaştırmak için muamelesinin durmıyacağı ve imar plânına uy­
         binaların yapılış tarihlerine göre grafikler, mev­ gun olmıyan inşaatın nihayet beş sene gibi mah­
         cut metro havagazı, elektrik, su ve telefon şebe­ dut bir zaman istimlâk bedeli verilmeden gecikti­
         keleri hem toplu olarak bir plân üzerinde hem de rilebileceği hükümleri mevcut olup bizce en ehem­
         her şebekeyi gösteren ayrı ayrı plânlar, muhte­ miyetli görülen istimlâk bedelinin normal fiyat­
         lif bölgelerdeki insan kesafetinin ve her bölgede lara göve ödenmesi esası yoktur. Bunun yerine
         1938 de, harpten evvel ve şimdiki tarihlerdeki bizde istimlâk bedeli spekülâsyona meydan ver-
         dükkânları gösteren plânlar, haftanın günlerine meve müsait olan takdiri kıymet esasına istinad
         göre pazar yerlerini gösteren plânlar resmî bi­ etmektedir. İşte bu sebepten dolayıdır ki Türki­
         naları gösteren ayrı plânlar, fotoğraflar gibi ay­ ye arsa fiyatları en yüksek olan bir memleket
         rı ayrı malzeme toplanmaktadır.      haline gelmiştir. Filhakika Londra'da arsa fiyat­
                                ları bugün metvpkaresi 30 livadan 150 lirava ka­
           Bu sayede şehrin yaşayışlarını ve hareketle­ dardır. Ancak Siti ffibi şehrin bankaların bulun-
         rini takibetmek, sebeplerini araştırmak ve yeni di'ğu ve üzerinde milvonlarca lira kıymetinde bi­
         plânda mevcut tesisleri mümkün olduğu kadar nalar olan bölcrede metrekaresi bin liravı bul­
         az bozarak en uvgun değişikliği buna göre yap­ maktadır. Lon-^ra ffibi dünva ö'cüsünde büvük
         mak mümkün o'maktadır.           ticaret merke^^indeki bu arsa fivatlariyle bizde­
           Büvük bir sanavi memleketi olan ve sanayii ki arsa fiyatları mukayese edilirse memleketi­
         ve nüfusu bir kaç büyük merkezde çok kesif şe­ mizde arsa fivatlarının nekadar yüksek olduğu
         kilde toplanmış bulunan İngiltere bu harpte bü­ ve bir gayrimenkule yatırılan paranın çok mü­
         yük tahribata maruz ve bu şehir bölgelerini kı­ him kısmının arsaya gittiği ve böylece gerek
         sa zamanda kalkındırmak zorunda kalmıştır. Bu­ imar ve gerekse inşaatın çok pahalıya maloldu-
         nun için ayrıca bir îmar Bakanlığı kurulmuş ve ğu kolayca anlaşılır. İşte bu sebepten imar için
         bu bakanlığı yalnız şehirlerin ve kasabaların de­ her şeyden evvel bu müşkülün halledilmesi ge­
         ğil bütün İngiltere'nin plânlaştırılması vazife ve rektiği düşüncesindeyiz.
         yetkileri verilmiştir. Ancak bu sayededir ki di­
         ğer ilgili makam ve bakanlıkların da mütalâası Diğer taraftan belediye bütçesinin kifayet­
         da alınmak suretiyle memleketin her bir parça­ sizliği de şehirlerimizi imara imkân bırakmamak­
         sını en verimli bir işe tahsisi ve böylece azamî tadır. Londra, Belediyesinin bütçesi 54 milyon
                                          olmaktadır
         randıman alınması sağlanabilmektedir.    İngiliz 75 Lirasına baliğ eder. Halbuki ki nüfus ba­
                                                büyük
                                şına
                                   Türk
                                      Lirası
                                                   şe­
                                               en
           Bu bakanlık yaptığı etüdler neticesinde İn­ hirlerimizde bile bu vasatı 20 lirayı geçmemek­
         giltere'nin muhtelif bölgelerinin sanayie, ziraata tedir.
         veya harhangi başka bir işe tahsis edileceği hak­
         kında hüküm vermeye yetkili bulunmaktadır.  Stevenage:
         Böyle umumî bir plânlamaya memleketimizin de Yukarıda Londra'nın imar plânından bah­
         büyük bir ihtiyacı vardır. Bu iş ya bir bakanlığa sedilirken söylendiği gibi Londra'dan çıkarıla­
         veya Bakanlararası yüksek bir kurula verilmesi­ cak 600 bin nüfusun yerleştirilmesi için civarda
         948
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14