Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Avrupa   Seyyahat   Raporu:      men kaldırılması imkânları da'ancak bu şekilde
                              sağlanabilmiştir.
             (28) ci Sayıdan Mabait:       Daha harbin bütün şiddetiyle devamı sıra­
                              sında, 1943 yılında, Prof. Aberononomille Lon­
        Yapı ve İ. İ. Reis Mua. Yapı ve İ. İ. Şehircilik
                   Fen Heyeti Müdürü  dra'nın imar ve islâhı için bir teklif raporu ha­
          Y. Mühendis
                     Y. Mimar     zırlamış ve Belediyece kabul edilen bu rapora gö­
         Salâhaltin ONAT   Orhan ALSAÇ    re 1944 yılında Londra'nın etrafiyle beraber (Bü­
         Bir çok yapı malzemesini dışarıdan temine yük Londra) nın plânı tanzim olunmuştur.
       mecbur olan memleketimiz için bu kongrede ka­ Bu plânda Londra'nın başlıca sıkıntıların­
       rarlaştırıldığı gibi bevnelmilel sistemde hazırlan­ dan olan grafik güçlüğü halka yollar ve bunları
       mış dokümantasyon fişlerinin büyük faydası ola­ birbirine bağlıyan şuai yollar sistemi ile halledil- *
       cağı aşikârdır. Bu suretle piyasamıza yurdumuz mektedir. Halka yollar iç, orta ve dış halka yolu f
       şartlarına en uygun işe yarar malzemenin gir­ olmak üzere üç tane olacak, bunları birbirine |
       mesi sağlanmış olacak ve bir çok elverişsiz mal­ bağlıyan ana yol kavşakları alt ve üst geçitler i
       zemenin bilgisizlik yüzünden kullanılması sure- halinde olacaktır. Belediyece kabul edilmiş olan t
       tile millî sermayenin zarar görmesinin önüne ge­ bu yol şebekesi halen hükümetçe tetkik edilmek­
       çilmiş olacaktır.              tedir.
         Diğer taraftan elde edilecek dökümantasyon- Yukarıda bahsedilen üç çevre yolla meydana .
       dan edinilecek bilgiye göre yerli yapı sanayiinin gelen üç bölgeden iç bölgede acre başına 200, or­
       kurulması da sağlanacak, gerek evsaf ve gerek­ ta bölgede 136 ve dış bölgede acre başına 70 kişi
       se normlar vasıtasiyle dünya yapı sanayiinin tec­ olarak nüfusun tevzii ve seyrekleştirilmesi düşü­
       rübelerinden istifade edilerek vakit kazanılacak nülmüş ve buna göre yıkılan evler dolayisiyle
       ve çeşitli ihtilâflarımızın kendi sanayiimizle Londra'dan ayrılmış olan halktan daha 6000 bin
       karşılanması kısa zamanda mümkün olacaktır. kişinin Londra'nın etrafında 30-40 km. mesafe­
         Dökümantasyon için kabul edilen fiş eb'adı de kurulan kendi kendine yeten peyk şehirlerde
       bizim kâğıd eb'adımıza uyduğu için bu bakımdan iskân edilecektir. Bu peyk şehirlerden ve tecrübe
       büyük bir masraf da mucip değildir. Bilhassa ya­ mahiyetinde ilk olarak başlanmış bulunan Steve­
       pı sanayiinde beynelmilel normların kabulü ve nage şehri hakkında aşağıda tafsilât verilecektir.
       millî norm enstitüsünün kurulması kanaatimizce Londra'nın imar ve tanzimi işi uzun vadeli
       geciktirilmemelidir.             ve çok masraflıdır. Tanzim işine yıkılmış ve açıl­
                              mış harap yerlerden başlamak düşünülmüş ve en
           D — İngiltere'deki incelemeler :  âcil ihtiyaç gösteren şu dört yerde imar faaliye­
         Londra :
                              tine geçilmiştir:
         Londra şehri bugün içinde İngiltere nüfusu­
       nun 1/5 ini alan. sekiz milyon kişiyi barındıran 1) Merkezdeki ikamet bölgesi,
       çok büvük bir şehirdir. 19 uncu asırda küçük ve 2) Dış halka yolunun bir kısmı,
       birbirine yakın köylerin İngiltere sanayii ile be­ 3) Elefan kavşak noktası,
       raber birdenbire büyüyüp birbirlerine karışması 4) Taymis sahilinin islâhı.
       suretivle büvüdüğü ve bu ani inkişaf her hangi Tanzim edilecek bu sahaların yekûnu 1945
       bir plânlama ile kontrol edilmediği için bugün acre tutmaktadır. Taymis nehrinin sahilini de
       Londra, bilhassa seyrüsefer güçlükleri, gavrisıh- safha safha imar etmektedirler.
       hî mahalleler, ikamet ve sanayi bölgelerinin bir­ Yeni plânda terminüs demiryolu istasyonla­
       birine karışması ve yeşil saha kıtlığı gibi büyük rı kesif iç bölgeye sokulmakta birinci halkaya
       nroblpmlerle karşı karsıva bulunmaktadır. Çok alınarak bu kısmın yükü azaltılmakta, dolayisiy­
       kalabalık olma, iş yeri ile ikamet yeri arasında le Taymis üzerindeki köprüler de değiştirilmek­
       mesafeyi, motörlü vasıtaların kullanılmasına rağ­ tedir.
       men zorlaştırmakta, yollar gayri kâfi gelmekte Londra'nın malik olduğu büyük yeşil saha­
       ve yo! kavşaklarının çokluğu sık sık durur bek­ ların çoğu garp tarafında mütekâsif bir halde­
        lemek suretivle vakit kaybına sebep olmaktadır. dir. Şehrin şark kısmında ise yeşil saha pek az­
         Gezintilerimiz sırasında, bilhassa iş saatle­ dır. İkibin acre'den ibaret olan bu sahanın 400
        rinde 1300 metrelik bir mesafeyi otomobille an­ acrı bombardımandan harap olduğundan ve 40
        cak 10 dakikada gitmek suretiyle bu izdihamı acr da mezarlık olarak açık bulunduğundan bu
       bizzat yaşadık.                kısmın imarına buradan başlanmakta ve yeşil
         Bu harp sırasında Londra'nın bombardıma­ saha miktarının burada 300 acre çıkarılması mu­
       nı bir çok yerlerin harap olmasına sebep olmuş karrer bulunmaktadır.
       ise de bu yıkılan yerlerin en kesif yerler olması Şehrin bu sahasında ikamet bölgesi ile en­
        dolayisiyle yeniden hazırlanan Londra imar plâ­ düstri bölgesi birbirine karışmış durumda oldu­
       nında yukarıda bahsettiğimiz mahzurların kıs­ ğundan bunların birbirlerinden ayrılması ve en-

       946
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12