Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Vew    York     Şehrinde      Mahallî     Teşekküller,


           Sosyal     Meseleleri      Nasıl    Hallediyor?..                            o o  o

                 îyi  Ev,   İnsanı     İyileştirir!
          Birleşik Amerika'da demokrasi alanm-  teşekkül ise, hususî teberru ve tahsislerle ge­
        da tecrübe edilen şayanı dikkat tecrübeler­ rekli olan sermayeyi temin etmektedir. Böl­
        den biri de blok plânıdır. Mezkûr tasarı, hâ­ ge halkının toplanabilmesi için bir toplantı
        len ilk yılını idrâk etmiştir. Direktörler, işin mahalli tesis edilmiştir. Bundan maada bir
        istikbalinden ümitli olduklarını bildirmişler­ sağlık merkeziyle bir eğlenti mahalli kurul­
        dir.                     muş ve bölge gençlerinin başkalarına ziyan
          Plân, New York şehrindeki zenci mahal­ vermelerine meydan verilmemiştir. Burada
        lelerinin bulunduğu Harlem'in civarında tat­ toplanan yaşlılar, din ve ırk farklarını unu­
        bik edilmektedir. Burası, şehrin en kalabalık tarak kardeşçe yaşamağı öğrenmektedirler.
        köşelerinden biri olup, ekseriyetle fena mes­ Üniyon iskân tasarısından faydalanıla­
        kenlerle doludur. Böylece her bölge, beledî rak blok organizasyonu 4 blok teşkil etmiş­
        gruplara ayrılmaktadır. Her grup, kendi ida­ tir. Üye adedini arttırmak için müteaddit u-
        recilerini seçmekte, kendilerine ait meselele­ suller kullanılmıştır. Son zamanlarda yapılan
        ri münakaşa etmekte ve halletmek için ge­ toplantıların birinde başarılı işler ve yapıl­
        rekli tedbirleri almaktadır. Plânın tatbik edil­
        miş olduğu bu bir yıl zarfında 4 blok grupu mayan işler incelenmiştir. Üyelerden Mrs.
                                                  ay­
        teşkil edilmiştir.              Josephine Canova, «Şehrin Sesi» isminde bil­
                                  gazetenin
                                            başlandığını
                                       çıkarılmağa
                               lık
                                 bir
          Bölgede hallolunması lâzım gelen me­ dirmiştir. Gazete, 102 ci sokak mensupları ta­
        seleler pek çoktur. Kesafet bakımından ise, rafından neşredilmektedir. İspanyol lisaniyle
        memleketin diğer yerlerinde rastlanan mes­ yayınlanmakta ve okuyucularına, içinde ya­
        ken davalarından daha önemlidir. Tecrübe­ şadıkları şartları hatırlatmaktadır.
        nin yapıldığı mahallelerde takriben 36.000
        kişi oturmaktadır. Ekserisi zenci olmakla be­ Her ay binlerce Portorikolu, şehrin bu
        raber, bunların arasında Portorikolu, Rus ve semtine gelmektedir. Memleketin âdet ve
        İrlandalılara da tesadüf edilmektedir. Kira an'anelerini öğrenen bu insanlar, fazla bir
        ile oturmaktan mütevellit mesken davaların­ kontrole tâbi tutulmadan kısa bir müddet
        dan başka, bu insanların arasında halledil­ sonra Amerika'nın diğer bölgelerine süratle
        mesi lâzımgelen ırk ve din farkları da var­ dağılmaktadır.
        dır. Çocuk cürümleri, hastalık ve lâkaydinin 100. cü sokak sakinleri, mesken şartları­
        asgarî derecede olduğu iddia olunmaktadır. nı iyileştirmek için bir plân hazırlamışlardır.
          Aslen Alman olan Dr. Rudolph Witten­ Son günlerde binalar, umumî bir teftişe tâbi
        berg ismindeki ruhiyat mutahassısı, programı tutulmuş ve mesken kanununa muhalif 750
        idare etmektedir. Sosyal çalışma ile bölge­ vak'a tesbit edilmiştir. Derhal protesto çekil­
        nin belli başlı davalarının hallolunacağına miş ve ev sahipleri binaları boyamış, temiz­
        kuvvetle inanmaktadır. Demokratik bir orga­ lemiş, tezyin etmiştir. Bu şekilde kira ile o-
        nizasyonun usullerini fena meskenlerde otu­ turanlar da rahata kavuşmuşlardır. Hâlen
        ran halka göstermekte, davalariyle alâkadar blok plânı tecrübe mahiyetinde telâkki edil­
        olmalarını bilfiil göstermektedir ve ayni şe­ mektedir. Dr. Wittenberg tamamiyle bu işin
        kilde diğer davalarını da halledebileceklerini cemiyete mal edilmesine taraftar değildir,
        izah etmektedir.               bunu âdeta bir lâboratuvar çalı.sması telâkki
          Dr. Wittenberg, geniş mikyasta Üniyon etmekte ve faydalı neticeler alınabileceğini
        iskân kolaylıklarından faydalanmaktadır. Bu iddia etmektedir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10