Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

V.1: 4                                Şubat 1^48—No.  29

              •
        Sahibi :                             Neşriyat Müdürü
      Türk Belediyecilik        İ L L E R               Baş yazan :
                                            ve
                          ve             ALÂETTÎN  CEMlL


      Ankara : Yenişehir                          TOPCUBAŞI
     îsmet Paşa caddesi 38  BELEDİYELER                Y.ll.k abonesi : 900 K.
       Tel. : 23850                          Yabancı memleketler :
      Telgraf : Urban                            1500 K.
                      D E R G Î S Î


    H a y a t t a  e n  h a k i k î  m ü r ş i t   i l i m d i r    K.   ATATÜRK


        Devlet       ve    Belediye        Vergileri        Hayat  pahahlığı   yüzünden    Belediye   gelir  ve  vergilerinin
     de  arttırdması    düşünülmektedir.

        Bütün   Dünyada    da  ayni  vaziyet   vardır.  Hiç  bîr  Mahallî

     idare,   kendi   gelirlerile   Umumi    Masraflarını    karşılayama­
     maktadırlar.

        Bunun   içindir  ki;  Milletlerarası    Şehirler   neşriyatında

     meselemiz    mühim   bir yer  almış,  ve  bugün   için yegâne   çare­
     nin:  Uzun   vâdeli  istikrazlara   baş  vurmak    olduğuna   karar

     verilmiştir.

       Bizde   ise, hem  ayni  vaziyet  mevcut   olmakla   beraber   bir
     de Devlet   ve Belediye   vergilerinin   bir birine  karışmış   oldu­

     ğu  görülmektedir.

        Gerçi,  buna  mukabil    Devlet  de  bazı  mahallî   hizmetleri
     üzerine   almıştır.

       Fakat,   ilerde  bu  meseleyi   ele alarak   hâl edebilmek    için,
     şimdiden    hangi  vergilerin  Devlete  ve hangilerin   Mahallî  İdareye

     ait elması  lâzım  geldiğini  öğrenmeliyiz!..

           Hangi    vergiler    Belediyeye      aittir?!.


                            Belediyelerden     soruyoruz!..
   1   2   3   4   5   6   7