Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

8 tane peyk şehir kurulması mukarrer bulun­ daimî tasarruf satışları pek nadir hallerde vakî
     maktadır. Bu peyk şehirler Londra'dan takriben olmaktadır. Bu takdirde de bedeller çok yüksek­
     30-40 kilometre mesafede, Londra'ya büyük yol­ tir. Bu uzun vadeli kira mukaveleleri evvelce 999
     larla bağlı, çevre yollariyle muhat, ikamet yer­ seneye kadar çıkmakta iken halen en fazla 99 se­
     leri, kendisine yetecek kadar ticaret ve kültür ne için yapılmaktadır.
     tesisleri ve bünyesine en uygun sanayii ile tam Burada da ayni usule uyularak yapılacak
     bir kül teşkil edeceklerdir.        binalar yukarıda zikredilen ihtiyaç sahiplerin­
       Bunlardan tecrübe mahiyetirvde ilk olarak den arzu edenlere 99 sene için kiraya verilecek­
     kurulmasma karar verilen peyk şehir Stevenage tir. Bu müddet içinde kiracıların tekrar kirala­
     olup Londra'nın şimalinde ve Londra'dan 30 k i ­ ma vesaire gibi malsahibi haklarından tamamen
     lometre mesafedeki bir yerdedir. Peyk şehirler­ istifade etmeleri ve bu yüzden nisbeten az bir
     den birinin yapılması için buranın seçilmesine para ile büyük gayrimenkullere tesahüp imkân­
     âmil olan sebepler şunlardır:       ları açılmaktadır. Londra'daki Elçilik binamızın
       Buranın Londra'ya 30 kilometre mesafede da bu suretle kiralanmış bulunduğunu sayın Bü­
     bulunması, cenuba müteveccih, hafif meyilli, ge­ yükelçimizden öğrenmiş bulunuyoruz. Bu usulün
     niş ve ziraî bakımından da pek fazla kıymeti memleketimiz de de teammümü imkânlarının
     haiz olmıyan bir arazi olması, civarda yakın me­ araştırılmasının incelenmeğe değer bir mevzu
     safede bol su bulunması (beher nüfus için 325 olduğunu sanıyoruz.
     litre su verilecektir), Londra'ya ve şimaldeki bü­ Stevenage de bugün bu işleri idare eden ko­
     yük endüstri bölgesine demiryolu ve yollarla mitenin çalışmakta olduğu bir bina mevcuttur.
     bağlı bulunması, etrafında büyük şehir bulun­ Bu bina müteaddit salon ve bürolardan mürek­
     maması, halen burada küçük bir kasabanın ve kep bulunmaktadır. İdare komitesi 9 kişiden mü­
     bu kasabaya ait bir kanalizasyon şebekesinin rekkep olup bunlardan ikisi Londra'dan bir tane­
     mevcut bulunmasıdır.             si eski Stevenage'den, bir tanesi de civar kasa­
       Şehrin kurulması için 2500 hektarlık arazi balardan seçilip gönderilmekte diğer beş üye de
     satm alınmış bulunmaktadır. Burada 60 bin nü­ idareci, maliyeci, sosyolog, mimar ve sanayici ve
     fusun barınabileceği hesap ve kabul edilmekte­ hukukçu gibi ihtisas sınıflarından olarak ayrıca
     dir. Yapılacak evlerin çoğu üç katlı olacak, an­ seçilmektedir.   ;»<; : > •
     cak parklar için de yeşilliklerle tecritedilmiş ol­ Plân, Londra'dan gönderilen bir şehirci mi­
     mak şartiyle 8-9 katlı blok apartmanlar da yapı- mar tarafından komitenin mütalâası ve daimî te­
     iabilecektiı-.                masları ile yerinde hazırlanmış ve komitece uy­
       Parseller umumiyetle hektar başına 20 ev gun görülerek imar nezaretinden tasdik edilmiş­
     isabet edecek şekilde ve nüfus başına inşaat saha­ tir. Tatbikat safhalara ayrılmış bulunmaktadır:
     sı da vasati 20 metrekare olarak kabul edilecek­ İlk olarak inşaatı yapacak amele için mu­
     tir.                     vakkat barınaklar yapılacak ve bu ameleleri bu­
       Bu şehrin takriben on senede kurulacağı ve rada yerleştirdikten sonra mevcut şehre en ya­
     yine takriben 40 milyon İngiliz lirasına malola- kın yeni bir mahalle kurulmasına başlanacaktır.
     cağı tahmin edilmektedir. Ancak İngiltere'nin Sonra mevcut kanalizasyon yeni şehrin ihtiyacı­
     harpten sonra karşılaştığı malî müşküller dola- nı karşılıyacak şekilde tevsi ve temdit edilecek­
     yısiyle bu müddetin nekadar uzayacağı tahmin tir. Daha sonra ana seyrüsefer yolları ile mer­
     edilmemektedir. Çünkü geçen sene inşaata baş­ kezdeki kültür ve ticaret mahallesi - ki bu kısım
     lanacağı düşünülürken iş heiıüz plân safhasın­ yeni ve eski Stevenage arasına tesadüf etmekte­
     dan ileri geçememiş sade arazi tedariki işleri dir - kurulacak eski kasaba terkedilmeyip yeni
     başarılmıştır. Gelecek sene inşaata başlanması büyük şehrin bir mahallesi telâkki edilmekle be­
     da katiyetle ümit edilmektedir. Burada başlıca raber yeni inşaat yüzünden oradaki ticaret mü­
     makine endüstrisi ile kadın ve erkek nüfusu ba­ esseselerinin lüzumundan fazla kazanç temin et­
     kımından tevazünü sağlıyacak şekilde diğer en­ melerini önlemek maksadile yeni yapılan her
     düstrinin yerleşmesi temin edilecektir.  mahalleyi dükkânları, her türlü teferruatı ile
       Londra'da eve ihtiyacı olanların ve Londra'­ tam olarak kurmaya gayret edilecektir. Her ma­
     yı terketmek istiyenlerin listeleri hazırlanmış hallenin diğerinden yeşil sahalarla ayrılması bü­
     bulunmaktadır. İstek çok fazladır. İnşaata ge­ yük seyrüsefer yollarının ikamet caddelerini
     çildikten sonra harp maluliyeti, çok çocuk sa­ kesmemesine, endüstrinin ana yollar ve demiryol­
     hibi olmak vesaire gibi tercih hakkı olanlar baş­ ları iyi irtibatta fakat ikamet sahasından ayrı
     ta gelmek üzere yapılacak teklif üzerine istiyen- olarak teşekkülüne titizlikle önem verilmektedir.
     1er bu şehre yerleşeceklerdir.       Bundan sonra mahalleler hafif meyilli yamaca
                            doğru yavaş yavaş ve yanyana teşekkül edecek­
       İngiltere'de u-.vıumiyetle gayrimenkuller uzun
     müddetle kiraye verilmekte ve bizde olduğu gibi tir.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15