Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

V                  Ş U B A T  No.  27             "Yurdumuzu,  Diinyontn en Mamur ve en Medeni Memleketleri
             Seviyesine Çıkaracağız T        Atatürk-29-10-1933                        D e r g i m i z , İlim ve Meslek  Dergisidir.
                          P O L İ T İ K A  İLE  U Ğ R A Ş M A Z !
         İÇİNDEKİLER                Sayfa


     Devlet ve Belediye Vergileri 9*1

    4 Mayıs Kongremiz   042


    Stadyom değil Spor ve oyun
     yerleri         943

     İyi ev, iyi insan   944


    Sırt hamallığı      945
                                     içişleri Bakanlığının: 4-4-1936 tarihli
    Avrupa seyahat raporu  946                  hir tamimi ile yasak edilen SIRT ve

                                     SEMERLİ HAMALLIK tekrar, bilhassa
    Liverpool         954                  İstanbul sokaklarında görülmeğe baş-
                                     lanm^§t^r.
    Belediye Haberleri: Bergama 956

                             TÜRK BELEDİYECİLİK  DERNEĞİ
                     ANKARA-  T. 23850               Fiatı: 75 krş.
                     Yenişehir. İsmetpaşa caddesi: 38      Abonesi: 900 »
                     «esap Mo: 3031. İller Bankası       Yabancı: 1500 »
   1   2   3   4   5   6