Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

pılmasına ve binalarda esaslı değişiklik icrasına leketler prefabrike inşaata yer ayırmış bulun­
         müsaade edilmemesi. Bu bekleme müddetsizdir. maktadırlar.
         Ancak malsahipleri arsalarının o günkü fiyatı Edindiğimiz kanaata göre, yurdumuza pre­
         üzerinden binalariyle beraber belediyeye satmayı fabrike ev yaptırmak iyi netice vermiyecektir.
         veya değişiklik yaptıkları binaları için fazla bir Çünkü, bu çeşit inşaatın teammüm edebilmesi
         para istememeyi teahhüt ettikleri takdirde, inşa­ için bunların dışarıdan ithali değil, yurd içinde
         at yapmalarına müsaade edilmektedir. (Bizde bu istihsali elzemdir. Bunun için de her şubesile bir
         bekleme müddeti plânın tasdikinden sonra beş yapı sanayiinin kurulması lâzımdır. Bunun bü-
         senedir. Bütün bir şehrin imarının beş sene için­ yüz zamana ve paraya ihtiyaç göstereceği düşü­
         de yapılmasına imkân olmadığı ve belediyelerin nülürse, kanaatimizce şimdilik çimento, kiremit,
         bu istimlâkleri hemen yapacak malî kudretleri tuğla gibi ham malzemesi memleketimizde mev­
         bulunmadığı için arsalar üzerinde malsahipleri- cut yapı sanayiinin kurulması ve bu malzemenin
         nin inşaat yapmasına müsaade edilmek zorunda en iyi ve teknik usûllerle ve makine ile en iyi va­
         kalınmakta ve kıymetleri artan emlâki ileride is­ sıfta, çok miktarda, en ucuz olarak elde edilme­
         timlâk etmek imkânı hemen hemen kalmamakta­ sinin sağlanması daha doğru olacaktır. Gayri
         dır.)                     münis, aşağı vasıflı ve imaliyesi zor ve pahalı
           4) Şehirlerin orta yerlerinin boş kalıp anor­ olan el ile yapma usullerinden vazgeçilme zama­
         mal şekilde büyümelerinin ve böylece Belediye nı gelmiştir.
         hizmetlerinin tahammül edilmez hale gelmesinin Bu işin çok büyük sermayeye de ihtiyaç gös-
         önüne geçilmek üzere tesis edilen mevzuattan biri termiyeceği gözönünde tutulursa, memleketimi­
         de, bütün tesisatile mükemmel bir yolu olmıyan zin yapı ve imar bakımından kalkınması için ilk
         yerlerde inşaat yapmaya belediyelerin müsaade yapılacak işlerden sayılması doğru olur kanaatin­
         etmemesi selâhiyetidir. Bu suretle şehrin inki­ deyiz.
         şafı belediyenin elinde olarak yürümekte ve da­
         ğınık şehir teşekkülüne engel olunmaktadır.  Yapı maliyetinin ucuzlatılması için alınacak
                                tedbirler arasında el ile yapılan kazma, taşıma
           Yol yapma işinin blediyelere yüklediği bü­ gibi bir çok işlerin makinelere gördürülmesi de
         yük masrafı azaltmak için yolun masrafının yol­ gelmektedir. Yurdumuza bu cins makinelerin it­
         dan istifade eden malsahipleri tarafından yükle- halinde ziraat makinelerinin ithalindeki kolaylık­
         nilmesi de imarı çabuklaştıran mevzuat meyanm- lar sağlanırsa maksadın temini mümkün olacak­
         dadır.                    tır zannmdayız.
           İkinci dünya harbinin Avrupa'da yaptığı bü­ İmarı kolaylaştırmak konusunda büyük rolü
         yük hasarlar neticesi şiddetle meydana gelen ev olan yapı maliyetinin azaltılması çarelerinden
         buhranının önlenmesi için, bütün Avrupa mem­ başlıcaları, iktisadî ev kurma imkânlarının sağ­
         leketlerinin var kuvvetlerile çalıştıkları ve az za­ lanmasında aranmaktadır. Bu arada bilhassa İn­
         manda çok ve ucuz ev yapmak çareleri aradıkla­ giltere'de yaptığımız tetkiklerde de gördük k i ,
         rı sergiden güzelce anlaşılmakta idi.
                                ucuza maletmek için bir çok memleketler ev plân­
           Ev buhranının önüne geçmek için alman ted­ larında esaslı değişiklikler yapmış bulunmakta­
         birlerin başında, yapı malzemesinin normlandı- dırlar. Bunların başında kat irtifalarınm azaltıl­
         rılması ve mümkün olan her malzemenin fabri­ ması gelmektedir. Bugün modern tecrit, havalan­
         kada yapılmasının sağlanması gelmektedir. dırma ve ışıklandırma vasıtaları sayesinde, kat
           Bu meyanda duvar malzemesinin, örtü mal­ irtifalarını yüksek yapmanın manası kalmamış
         zemesinin, kaplama malzemesinin, hattâ taşıyıcı bulunmaktadır. Yeni yapılan ikametgâhlarda bil­
         malzemenin prefabrike nümunelerini sergide hassa İngiltere'de 2.50 metre serbest yüksekliğe
         görmek mümkün olmakta idi. Bu suretle makine kadar inilmektedir. Bu sayede çok miktarda ya­
         kuvvetinden istifade ile az zamanda hem çok, pı malzemesinden, tesisat masrafından tasarruf
         hem ucuz malzeme temini mümkün olmaktadır. edilmektedir.
         Yapı işlerinde şimdiye kadar elle yapılan bir çok İkinci olarak yarım banyo kabının ihdası ile
         işlerin, meselâ çukur kazma, tuğla taşımak gibi, banyo odalarının küçültülmesi, oturma odası ile
         makineye yaptırıldığı takdirde de maliyetin ne- mutfağın veya yemek odası ile mutfağın birleşti-
         kadar düşünülebileceği hesap ve grafiklerle gös­ j ilmesi suretiyle yapı sahasının küçültülmesi, evin
         terilmiş bulunmaktadır.           en ufak girinti ve çıkıntısından dolap, lüzumsuz
           Ancak prefabrika evlerin metrekareleri nor­ eşya koyma yerleri yapmak suretiyle istifade et­
         mal inşaat metrekaresinden daha ucuza malol- mek ve böylece binanın lüzumsuz büyümesine
         maktadır. Fakat az zamanda çok ev yapmak za­ meydan verilmemesi çareleri ile de büyük tasar­
         rureti bulunduğu ve bu kadar işi kısa zamanda ruflar temin edilmekte ve yapı maliyet fiyatı dü­
         yapacak yapı işçisi bulunmadığı için bir çok mem­ şürülmektedir. Günün bu zarurî şartlarına uyu-

         924
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14