Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

bulunuyorlardı. Bunlardan başka şehir ve evle Bu bölgeler kendi sahalarının umumî plânı
     ilgili sanayilerine ait mallarını da, sergide güzel ile meşgul olmakta bir kasabanın diğer bir kasa­
     tertiplerle canlı olarak tanıtmağa gayret etmiş ba ile münasebetleri bakımından plânlarının bir­
     bulunuyorlardı.                birlerini tamamlar şekilde olmalarını temin et­
       Avrupa memleketleri, bilhassa harpten çok mektedirler. Bu usulün harita malzemesinin ta­
     harap oldukları için bu durumun İslahı ve imar mam olması şartile memleketimizde tatbik edil
     kalkınmasını sağlamak için çok büyük gayretler meşinin doğru olmadığı kanaatine varılmıştır.
     sarfetmiş bulunmaktadırlar. Bütün imar hareket­ Harita malzemesinin imar plânı işlerinde bil­
     lerini bir plâna bağlıyarak, her şeyden evvel yı­ hassa büyük önemi olduğunu bu sergi bir defa
     kılmış şehirlerin harita ve plânlarını hazırlamak daha göstermektedir. Bir şehrin halihazır harita­
     maksadiyle büyük teşkilât kurmuş bulunmakta­ ların alınması ise çok uzun vakta muhtaç olduk­
     dırlar. Bu iş için Fransa muhtelif bölgelere ayrı­ larından bunların kısa zamanda yapılmalarını bu
     larak her bölgede imar ve inşa işini sevk ve ida­ gün hava fotograflariyle temin edilmektedir.
     re edecek kuvvetli birer teşkilât kurmuştur. Fransa'da 1941 senesi ile 1947 senesi arasında
       Fransa'da plânlar şu şekilde yapılmakta ve 1836 şehir ve kasabanın haritası yapılmış bulun­
     tasdik ve tatbik edilmektedir:       maktadır. Senede 306 harita demek olan bu ra­
       1) Plânın yapılması takarrür eden şehre kam zamandan ne kadar tasarruf edildiğini gös­
     merkezden Bakanlıkça bir şehirci gönderilmek­ termektedir. Memleketimizde en çok harita ya­
     tedir.                    pılan 1944 senesinde bile ancak 26 harita yam-
       2) Şehirci, belediye meclisi ile teşriki ınesai labilmiştir. Şu halde memleketimizde esaslı bir
     ederek bir imar avan projesi hazırlamaktadır. Bu imar faaliyetinin tesisi için fotograflariyle harita
     teşriki mesaiden, evvelce mevcut ve imarı yapı­ alma usulünün ihdası şart olduğu kanaatine va­
     lacak şehrin evlerinin durumu, tesisatları olup rılmıştır. Çünkü bu usûl ile yalnız sıhhatli ve se­
     olmadığı, sağlık durumları, içinde oturanların ri şekilde harita elde etmekten başka, alınmış olan
     sosyal durumları ve buna benzer çok sorulu ve fotoğraflarda mevcut binaların kitleleri, arazi­
     herkesin doldurabileceği gibi basit hazırlanmış nin hudutları gibi diğer harita usulü ile alınma­
     fişlerin kullanılması kasdedilmektedir.   sına imkân olmıyan malûmat da bulunmaktadır
                            ki, kadastrosu yapılmış şehirlerin sayısı daha 19
       3) Avan proje belediye meclisine sunulup u geçmemiş olan memleketimiz için bu büyük bir
     umumun menfaatini mucip bir değişiklik yapmak avantajdır.
     lâzım gelip gelmediği müzakere olunmaktadır.
                              İmar plânlarının tatbiki hususunda memle­
       4) Bundan sonra proje imar komisyonuna
     gönderilmektedir.               ketimizde çekilen zorluklar gözönünde tutularak
       5) Tasdiki müteakip plân bakanlığa gön­ sergiye iştirak etmiş olan milletlerin bunları na­
     derilir ve şehirci tatbik projelerini hazırlarken sıl hallettiklerini inceledik. Her milletin kendi
     plân halka ilân edilir. Bu ilân üzerine halk iste­ ana mevzuatına uyar şekilde bu iş için kanunları
     diklerini belediyeye bildirir.       olmakla beraber bilhassa harpten çok zarar gö­
                            ren ve bu fena durumu biran evvel ortadan kal­
       6) Bu umumî anket üzerine ilgili servisle­
     rin iştirakile belediye meclisi umumî bir toplantı dırmaya azmetmiş bulunan memleketlerde imar
     yapar, isteklerin haklı olup olmadığını inceler ve plânlarının tatbikini kolaylaştıran kanunla ted­
     gerekli değişiklikleri karar altına alır. vin edilmiş bulunmaktadır.
       7) Bu isteklerde nazarı itibare alınmış ola­ Tatbik zorluklarının başında istimlâk işleri
     rak hazırlanan kesin proje tekrar belediye mecli­ gelmektedir. İngiltere, Belçika, Polonya, Çekoslo-
     sine sunulur, kabul edildikten sonra nüfusu 10 vakva gibi memleketler basta olmak üzere he­
     binden az olan şehirlerin plânlarını valiler, on- men her memlekette, plânların tatbiki için hayatî
     binden yukarı nüfuslu şehirlerin plânlarını da ehemmiyeti haiz olan bu meselenin, umumun
     bakanlık tasdik eder.            menfaatini esas tutan bir düşünce ile hazırlan­
       Buradan anlaşıldığı gibi, imar plânlarının mış kanunlarla halledildiğini gördük. Bu kanun­
     bakanlık tarafından yapılması hususu müteah­ ların ana prensipleri şunlardır:
     hitler tarafından yapılmasına tercih edilmekte­ 1) Tamamen veya kısmen harap bir mahal­
     dir. Bir şehrin mukadderatını tayin edecek mü­ lenin islâh ve ikametgâh bölgesi olarak imarı
     him bir işin hususi şahıslardan ziyade Devlet oto­ için dahi istimlâk selâhiyeti (bizde yalnız âmme
     ritesi ile ele alınması şüphesiz ki daha doğrudur. hizmeti için).
       Şu cihet şayanı dikkat görülmüştür ki, Fran­ 2) İstimlâk bedellerinin daima harpten ev­
     sa'da belediye meclisince kabul edilen bir plân velki normal fiyatlar üzerinden takdiri ve itiraz­
     evvelâ bölge imar komisyonuna gönderilmekte­ ların istimlâk muamelesini durduramamaları.
     dir. Bütün Fransa, muhtelif şehirleri içine alan 3) İmar plânının yapılması üzerine tatbike
     yedi çeşitli bölgeye ayrılmıştır.     geçilinceye kadar arsaların üzerlerine inşaat ya-

                                               923
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13