Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

B — Paris Şehircilik ve Mesken  sitleştirmek, standartlaştırmak ve ucuza malet-
                S E R G İ S İ :        mek için alınması gerekli tedbirleri Belçika Pav­
           Sergi Paris'te 19 uncu asırda Sergisarayı yonunda sıralanmış olarak görmek mümkün olu­
         olarak inşa edilmiş bulunan Grand Palais binası­ yordu.
         nın içinde, bahçesinde ve Sein nehrinin bir kısım Malzemenin normlaştırılması, elemeği yerine
         sahilinde kurulmuş bulunuyordu.       makine kuvvetinin konması ve imar plânlarının
           Sergiye, geniş bir şekilde iştirak etmiş bu­ hazırlanmasında uzun inceleme ve arazinin kıy­
         lunan Fransa'dan başka, Belçika, Danimarka, metlendirilmesi teklif ediliyordu.
         Yunanistan, İzlanda, İtalya, Polonya, İsveç, İs­ Diğer milletlere ait pavyonlarda olduğu gibi,
         viçre, Çekoslovakya, Romanya ve Güney Afrika Belçika pavyonunda da malzeme fabrikalarının
         milletleri de fiilen iştirak etmiş bulunmakta idi­ bizzat iştirakleri, ortaya konan fikirlerin yazı ve
         ler. Türkiye'de dahil olmak üzere bütün milletler resim üzerinde kalmıyarak tabiî cesamette ve
         de sergi methalinde umumî durumlarını göster­ canlı olmasını sağlamakta idi.
         mek üzere hazırlanan grafiklerle temsil edilmiş Belçika pavyonunun ortaya koymağa çalıştı­
         bulunuyorlardı. Bu grafikte her memleketin ha­ ğı iki fikir vardı:
         ritası, harita üzerinde umumî nüfusu ve nüfusu 1) Modern ihtiyaçları tamamen karşılıyan
         100 binden fazla olan şehirleri, 1939 da mevcut bir ev maliyetinin düşürülmesi ne dereceye kadar
         mesken adedi ile harap olmuş meskenler, son 50 mümkün olacaktır?
         sene içinde yapılan evler ve gelecek yıllarda ya­
         pılması düşünülen meskenler gösterilmiş bulun­ 2) Bütün bu işlerin yapılabilmesi için lü-
         makta idi.                  lumlu organizasyonunun tamamen kurulması ve
                                işlemesi ne kadar bir zamana sığdırılabilecektir?
           Sergi altı grupa ayrılmış olup bunlar:  Bu sorulardan birincisine, yapılan bir ana­
           1) Yerleştirme millî meselesi,     liz ile maliyetin %50 ye kadar düşürülebileceği
           2) Şehircilik,              'cevabı, misallerle ve grafiklerle gösterilerek ve­
           3) Mesken,                rilmiş bulunuyordu.
           3) Mesken inşa ve tesisatı,        Bugünün modern ihtiyaçlarını karşılayacak
           B) Bugünkü hayatta bahçe        şekilde bir imar ve iskân faaliyetini istenilen ha­
           6) Neşriyat ve İstihbarat       le sokmak, eski kifayetsizliğinden, mükemmel ol-
           tan ibaretti.              mıyan tekniğinden, ezici pahalılığından kurtar­
           Sergiye fiilen iştirak eden her millet göste­ mak için iki şey teklif edilmekte idi:
         receklerini bu gruplara göre tasnif etmiş ve ken­ 1) E v inşası için lüzumlu teçhizat çok da­
         dine mahsus yerlerde teşhir etmiş bulunuyordu. ğınık bir vaziyette muhtelif ellerde bulunmakta
           Bu serginin gayesi, Fransa imar ve inşa Ba­ olduğundan her müstahsil işi kendi seviyesinden
         kanı Mr. Jean Letourneau'nm sergi hakkında görmekte ve meseleyi heyeti umumiyesiyle ele
         yazdığı bir makalede açıkladığı gibi, Dünya ça­ alıp en uygun ve iktisadî şekilleri aramağa lü­
         pındaki imar ve inşa dâvası lehine halk arasında zum ve imkân bulamamaktadır. Bu sanayi, diğer
         bir fikir hareketi yaratmaktır. Çünkü halksız bir elektrik, çelik ve kömür sanayiine nazaran çok
         imar düşünülemez. Bütün milletler bu inşa ve daha az sermayeye ihtiyaç gösteren bir şube ol­
         imar hareketine iştirak etmek ve birbirlerinin duğu için, mesele malî olmaktan ziyade teknik
         tecrübelerinden ve usûllerinden faydalanmak zo­ bir mesele olduğuna göre, bütün bu işleri idare
         rundadır.                   edecek ve müstahsille müstehlik arasında sıkı bir
           Serginin düzenlenişinde hemen her memle­ işbirliği programı yapacak bir teşkilâtın kurul­
         ket, ya yaptıklarını veya yapmak istediklerini ve­ ması,
         yahut her ikisini birden teşhir etmiş bulunuyor­ 2) Gittikçe artacak olan faaliyetin ihtiyaç
         lardı.                    göstereceği malî imkânların da hazırlanması.
           Meselâ Belçika, yaptıklarını göstermenin an­ Sergiye fiilen iştirak etmiş olan diğer mem­
         cak bir zaman ve kudret işi olduğunu belirtmiş leketler de, harpte gördükleri tahribatı rakkamlar,
         ve insanları rahat yuvaya kavuşması için neler grafikler ve fotoğraflarla göstermekte ve kalkın­
         yapmak lâzım olduğu fikrini esas olarak pavyo­ mak için yapmış oldukları gayretleri kurmuş ol­
         nunu bu umumî düşünceye göre hazırlamıştır. dukları teşkilâtı, gelecek yıllar için tatbik ede­
         Bilhassa bu harpten sonra mesken buhranı her cekleri çalışma programlarını, plânlar, resimler,
         tarafta dehşetle kendini göstermiş olduğu için bu yazı, rakam, grafik ve fotoğraflarla teşhir ettik­
         yokluğun önüne geçerken insan olmanın verdiği leri gibi, bu vesileden istifade ederek, memleket­
         hakları gözönünde tutmak, aileye, ihtiyacı nisbe- lerini tanıtmak üzere, gerek harpten evvel ve ge­
         tinde yer, bahçe, ışık ve hava sağlamak, eski de­ rek daha eski tarihlerde yapılmış olan büyük bina
         virlerin hatâlarına düşmemek ve bunun sağlan­ ve tesislerini, abidelerini, memleketlerinin karak­
         ması için de bu evleri mümkün olduğu kadar ba­ teristik taraflarını fotoğraflarla sergiye koymuş

         922
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12