Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

bunu müteakip yapılması mukarrer olan Fransa tatbik ettiği metodların diğer milletler tarafından
     cenubunda Belediyecilik işlerine ait tetkik gezi­ dan öğrenilmesi ve böylece karşılıklı istifade ol­
     sinden, nakil şartlarının güçlüğü dolayisiyle, sar­ duğundan, kongrenin kararı, gelecek sene daimî
     fınazar edilmiş bulunuyordu.        komite tarafından seçilecek Avrupa şehirlerinden
       Belediyecilik kongresine, daha evvel uçakta birinde yeniden toplanmaktan ibai'et olmuştur.
     yer temin etmiş bulunan Türk Belediyecilik Der­ Bir hafta süren kongrenin müzakere zabıtları
     neği Başkanı Prof. Süheyp Derbil ile İçişleri Ba­ henüz elimize varmamış bulunmaktadır.
     kanlığı Tetkik Kurulu üyelerinden Halim Alyot Paris'e varır varmaz Büyük Elçilik ile te­
     iştirak etmişlerdi. Bu kongrede üç mevzu ele a- masa geçilerek, sergiyi gezmemize delâlet edil­
     lınmış bulunmakta idi ki bunlar da:   mesi için alâkalı Fransız makamlarına gerekli
       1) Komün muhtariyeti,          tavsiyeler alındı ve bu makamların gösterdikleri
                            yakın ilgi ve her kısım için ayrı ayrı tahsis edi­
       2) Havp sonrası imar ve iskân meselesi,
                            len rehberler vasıtasiyle serginin esaslı incelen­
       3) Medenî eğitim.            mesine başladık.
       Bunlardan birinci konu hakkında Prof. Sü- Resmen iştirak edeceğimiz teknik «Dokü­
     heyb Derbil'in ikinci konu hakkında bizim ve mantasyon» Kongresi 31/7/1947 de başlıyacağı
     üçüncü konu hakkında da Halim Alyot'un hazır­ için o zamana kadar geçen günlerde serginin in­
     ladıkları raporların Fransızca tercümeleri, biz­ celenmesinden arttırılabilen vakitlerimizi yine
     zat iştirak eden üyeler tarafından Paris'te tek­ Elçiliğimizin delâletile Paris şehrinin başlıca Be­
     sir edilerek kongreye sunulmuş bulunmaktadır. lediye tesislerini, bizi bizzat kabul etmek lütuf
       Raporumuzda, son 40 sene içinde altı harp ve nezaketini göstermiş bulunan Paris Valisinin
     ve birtakım da ihtilâl ve inkilâplar geçirmiş olan yanımıza terfik ettiği mütehassıs rehberler vası­
      ve ondan evvel de bir çok müdafaa harplerini kar­ tasiyle, görmekte kullandık.
      şılamağa mecbur kalan memleketimiz son harpte 31/7/1947 den 2/8/1947 tarihine kadar üç
      doğrudan doğruya hasar görmemiş ise de, haricî gün devam eden «Dokümantasyon» Kongresine iş­
      tehlikeler karşısında orduyu ayakta tutmak ve tiraki müteakip 3/8/1947 de trenle Londra'ya
      harbin doğurduğu iktisadî zorluklarla karşılaş­ hareket ettik. Ertesi günü İngiliz Millî Bayram-
      mak ve buna ilâveten sekiz yıldanberi devam eden larmdan birine rastlanması dolayisiyle 5/8/1947
      zelzele âfetinin tahribatına da maruz kalmış bu­ den itibaren başlamak üzere İngiliz Kültür He­
      lunmak dolayisiyle, Türkiye'nin de imar ve inşa yetince hazırlanmış bulunan programa göre Lon­
      meseleleri hakkında yakından alâkadar olduğu dra içinde ve civarında inceleme gezileri yapıl­
      yazılmış, bundan sonra zelzele dolayisiyle mem­ mış, bu günler zarfında Londra Belediye Reis
      leketimizdeki tahribat zikredilmiş, çimento istih­ muavini heyetimizi kabul etmek lütuf ve neza­
      salinin memleket ihtiyacına yetmiyecek durumda ketinde bulunduğu gibi, Londra şehri imar plânı
      olduğu ve binaenaleyh ithal zaıuretinde kalındı­ ve tatbikatı hakkında izahat verilmiş ve ayrıca
      ğı, tuğlanın da mükemnielleştirilmesi ve norma­ mühim belediye tesisleri gezdirildiği gibi, Lon­
      lize edilmesi ile uğraşıldığı, kereste ve demirin dra'nın nüfusunun seyrekleştirilmesi için kurul­
      de gayri kâfi olup bunların da ithal edilmesi zo­ ması mukarrer olan peyk şehirlerden S T E V E ­
      runda kalındığı belirtilmiş ve zelzele afeti dola­ NAGE ve iki büyük harp arasında kurulmuş olan
      yisiyle felâkotzedelerede ve hasara uğrıyaıı bölge­ bahçe şehirlerden Welwyn şehirleri ve en sonun­
      lere yapılan yardımlar anlatılmıştır. Memlekette da B. B. C. nin Türkçe neşriyat yapan stüdyosu
      noksan olan kalifiye yapı ve işçisi için de, kurul­ gezdirilmiş ve burada heyet namına bir konuşma
      muş olan Köy ve Yapı Enstitülerinden yapılan is­ yapılmıştır.
      tifadelerden bahsedilmiş ve şehirlerimizin karak­
      terleri de anlatılarak bunların islâh ve tanzimi 12/8/1947 de tamamlanan programı mütea­
      için büyük faaliyetle planlaşmaya çalışıldığı ve kip, 13/8/1947 de, trenle Paris'e döndük. Bu ta­
      hiç yoktan Ankara gibi yepyeni bir şehir kuran rihten sonra Türkiye'ye dönecek ilk vapur ancak
      milletimizin, sulhun akdile bugünkü iktisadî zor­ 5/9/1947 de Marsilya'dan hareketle 10/9/1947 de
      luklar ortadan kalkınca, diğer şehirlerimizin de İstanbul'a vasıl olabileceği öğrenilerek, bu kadar
      en kısa zamanda medenî bir çehre almasına gay­ gecikmeye meydan verilmemek üzere İtalya ile
      ret edeceği tebarüz ettirilmiştir.     süratle memlekete dönmeye karar vererek trenle
                             Roma'ya ve Roma'dan da uçakla 1/9/947 tarihin­
        Kongreye (29) millet iştirak etmiş ve görüş­
      meler herkesin bütün mevzulardan haberdar ola­ de İstanbul'.a döndük.
      bilmesi için komisyonlar yerine umumi heyette Seyahatin tarzı cereyanı hakkında bu toplu
      yapılmıştır. Kongrenin gayesi münakaşa ile bir malûmattan sonra şimdi gördüklerimizi ve dü­
      sonuca varmaktan ziyade, her memleketin bu me­ şündüklerimizi ve düşüneceklerimizi anlatmağa
      seleler hakkındaki düşüncelerini, durumunu ve geçiyoruz :


                                                921
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11