Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

- 5  Temmuz —     15  Ağustos   1947   -            Üyelerimizin           Avrupada                   Tetkik       Gezisi      Raporları


                             • •  •

             Fransa      ve   İngilterede         Şehircilik

                       incelemeleri:


             A —   Paris  Şehircilik   ve  Mesken    Sergisi,

             B —  Paris  Teknik   Dokümentasyon       Kongresi,
             C —   Paris  ve  Londra    Şehircilik   İncelemeleri.


                                  Yazanlar:
                                   (Tnmsüvanya vapurunda, sağdan sola)
                                      Y. Mimar Orhan Alsaç
                                   •. , ; Y. Mühendis Salâhattin Onat
             A — Seyahatin hülâsası :     etmek üzere 30 Haziran 1947 Pazartesi günü, Ay­
          Paris'te 10 Temmuz tarihinde açılacak harp- dın, Konya, ve Reyhanlı Belediye Reisleriyle bir­
         sonrası Şehircilik ve Mesken Sergisine iştirak likte Ankara'dan hareket ettik.
         için Dışişleri Bakanlığı vasıtasiyle Fransa Hükü­ Zamanımızdaki nakil şartlarının zorluğu do-
         metince yapılan davet üzerine Bakanlığın emirle­ layısiyle, en az onbeş gün evvel yer ayrılmadık­
         riyle hem bu sergiyi incelemek ve «Dokümantas­ ça uçakla seyahatin imkânsızlığı karşısında ilk
         yon» kongresine iştirak etmek ve hem de ayni ta­ vasıta olan «Transilvanya» vaporiyle Marsilya'­
         rihlerde Paris'te toplanacak «Milletlerarası Şe­ ya ve oradan da uçakla Paris'e 16/7/1947 tari­
         hirler Birliği» kongresiyle Londra ve civarı Be­ hinde vardık.
         lediye tesisleri ve imar işlerine dair incelemelere Şehircilik sergisi 10/7/1947 de açılmış bulu­
         «Türk Belediyecilik Derneğinin» üyesi sifatiyle nuyor ve Belediyecilik kongresi ise 7/7/1947 de
         İngiliz Kültür Heyetinin davetlisi olarak iştirak açılarak 12/7/1947 de çalışmasını tamamlamış ve


        ^20
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10