Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

''inşaatı       Teşvik       Kanunu'^         Değil,
      ''Ucuz       Ev    Kanunu"          Lâzımdır!..

       Yirmi seneye yakındır, memleketimizde evleri teşvik» için ise bunun adı «Ucuz ev
     muhtelif neşriyat sahasında yer tutmuş olan kanunu» olmak, ve her memleketteki ucuz
     (Ucuz ev) kanunları hâlâ tasarı şeklinden ile­ ev kanunlarının prensiplerini almak lâzun
     ri gidememiştir.               gelir.       ' •* •


       (Ucuz ev) in «ucuza rıkan ev» değil, fa­ Şayet, bu «İnşaatı teşvik kanunu» ucuz
     kat, «evsizlere küçük ve taksitli ov» demek evleri değil do umumiyetle bütün inşaatı teş­
     olduğu da nihayet, anlaşılmağa başlanmıştır. vik için yapılıyorsa, o vakit, hayretimiz büs­
                            bütün artar.
       Ucuz ev meselesi, senelerce önce koope­
     ratifçilik demeğinin organı olan (Karınca)  Zira. umumiyetle inşaatı teşvik denildiği
     dregisintle, ve 1935 - 42 arasında yedi sene vakit, bundan «evsizler» ve «taksitliler» de­
     intişar eden Belediyeler dergisinde, ve niha­ ğil, ancak, «paralılar» istifade edebilecektir.
     yet üç seneye yakındır dergimizde durmadan
     ileri sürülmiişttir.               Halbuki, «mesken siyaseti» denildiği va­
                            kit bundan anlaşılan: Her memlekette en bü­
                            yük çoğunluğu teşkil eden «evsizlerin» tak­
       Halbuki,
                            sitle ev sahibi kılınmasıdır. Umumî krediler,
                            ve umumî muafiyetler, ve tahsisatlar da an­
       BÜTÜN  DÜNYADA   «MESKEN  SİYA­
     SETİ» NİN TEMELİ «UCUZ EV» OLUP BU    cak bunların lehine verilebilir.
     SİYASETİ  «UCUZ EV KANUNLARI»  TEM­     Devlet, inşaata karşı gelen engelleri kal­
     SİL EDERLER.
                            dırmak istiyorsa bu vazifesini geçiktirmeme-
                            lidir. Fakat, inşaati teşvik suretiyle «mesken
       Hazırlanmakta olduğunu gazetelerde o- siyaseti» nin temeli olan «ucuz evler» teşvik
     kuduğumuz inşaatı teşvik kanunu, eğer «ucuz edilmiş olamaz.
                        O  O   O
                                               91^
   1   2   3   4   5   6   7   8   9