Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

larak mevcut mev7,uat ve sistemlerde gerekli de­ iştiraki sağlama gayesini temin etmiş bulunuyor­
    ğişiklikler yapılması isabetli olacaktır. lardı.
      Bu önemli noktalardan başka sergide gördü­ Muhtelif pavyonlar meselâ Romanya, Polon­
    ğümüz zikre değre bazı hususiyetler de şunlar­ ya, Yunanistan, Çekoslovakya pavyonları görül­
    dır: Hemen her millet, bilhassa yapı sanayii mev­ düğü zaman memleketimizin de böyle bir sergiye
    cut olan veya onu kurmayı kararlaştırmış olan bu milletlerden aşağı kalmıyacak şekilde iştirak
    her millet, yapı malzemesinin kontrolü ve yeni edebilecek durumda olduğu kanaatine varılmıştır.
    icad edilecek yapı malzemesinin tecrübelerinin Ancak her memleket böyle sergilere daima
    yapılması için bir tecrübe laboratuvarı ile ayrı­ hazır bulunmakta ve bu gibi sergiler için broşür­
    ca resmî makamlara bağlı bir araştırma Enstitü­ lerinde de belirttikleri gibi 5 -10 kişilik komite­
    sü kurmuşlardır. Bu suretle daimî araştırma ile ler intihap ederek her meslekten insanı müştere­
    memlekete en elverişli malzemenin veya malze­ ken çalıştırmaktadır. Fransa'da Ticaret Bakan­
    me şekillerinin bulunması ve böylece gerek imarı lığına tâbi daimî bir sergi komitesi mevcut olup
    kolaylaştırıcı ve gerekse ucuzlaştırıcı çarelerin bütün sergiler bu komitenin umumî idare ve mü-
     aranması mümkün olmaktadır.         rakabesi altında hazırlanmaktadır. Bu şehircilik
      Gördüğümüz yeni malzemelerden bilhassa sergisi de bu komitenin mürakabesi altında 50
    muhtelif cins malzemeyi birbirine yapıştıran bir den fazla uzman tarafından hazırlanmış bulun­
    madde (çeliği fibrosimana, çeliği veya tahtayı al­ maktadır. Bundan sonraki sergilere yurdumuzun
    çıya yapıştırmakta ve 20/Kg cm- cerre, 18 K g /  da fiilen iştiraki memleketimizin tanıtılması ba­
     Cm2 inhinaya mukavemet temin etmekte idi). Çe­ kımından büyük menfaat sağlıyacaktır. Bunun
     şitli profillerde tuğlalar, kiremitler, muhtelif ya­ için bakanlığımız çeşitli şubelerinin elbirliğiyle
     pı tesisatı ve teçhizatı boru yapı iskeleleri zikre bir daimî sergi komitesinin ihdası ve tedricî ça­
     değer görülmüş ve araştırmanın vereceği fayda­ lışma ile bir daimî sergi hazırlanması ve davet
     ları canlandırıcı bulunmuştur.       vaki oldukta bu serginin tamamlanarak lâzım
      Sergide umumiyetle tenvirat ve bilhassa so­ olan yere gönderilmesi pek kolaylıkla mümkün
     kaklar tenviratı örıemli bir konu olarak teşhir olabilecek kanaatindeyiz.
     edilmekte idi. Muhtelif cins ışıkların mukayese­ Yukarıda da arzettiğimiz gibi, yapı malze­
     leri yapılmakta ve gündüz ışığının faydaları en mesi mütehassısları, ev eşyası fabrikaları ve ya­
     iyi şekilde aydınlatılması için nasıl olmaları lâ­ pı imar mevzuuna giren her türlü malzemenin
     zım geldiği gösterilmekte idi. Bu meyanda ışık hakikî olarak sergide yer alması bir çok pavyon­
     verme bakımından ziya merkezinin yüksek olma­ ları çok cazip bir hale sokmuştur. Mamafih uzak­
     sı icabettiği, fakat yüksek direklerin gündüzleri tan gönderilen malzemenin mümkün olduğu ka­
     bina cephelerine estetik bakımdan uygun düş­ dar portatif olması gözönünde tutulmuş ve re­
     medikleri gözönüne alınarak direklerin gündüz sim, plân, fotoğraf gibi teşhir vasıtaları tercih
     kısalır ve gece yükselir şekilde müteharrik yapıl­ edilmiş bulunuyordu.
     ması lüzum ve faydası belirtilmişti.     Paris Büyük Elçimiz Sayın Numan Mene-
      Modern grafiğin bir çok şehirlerde seyrüse­ mencioğlu'nun işaret ettiği gibi milletlerarası
     feri zorlaştırması bilhassa kavşak noktalarında sergilere, kongrelere ve toplantı mevzuu olan her
     seyrüsefer memur veya işaretlerine lüzum gös­ teşekküle iyi kötü, az çok her vasıta ile iştirak
     termiş bulunmaktadır. Her yol kavşağına bir etmek ve yurdumuzu, kendimizi tanıtmak zama­
     memur koymanın pahalılığı ve işaret lâmbaları­ nımızda artık şart olmuş bulunmaktadır. En ileri
     nın seyrüseferi inkıtaa uğratması mahzurları dü­ memleketlerde, bizimle en çok münasebetleri ol­
     şünülerek yollara konan hususî bandlar vasıtasi- duğunu zannettiğimiz milletler de bile öyle soru­
     le işaret lâmbaları bizzat nakil vasıtaları tara­ larla karşılaştık ki yurdumuzu hiç tanımadıkları
     fından idare edilmekte, otomobil köşeye yaklaşın­ anlaşılıyordu. Bu sergiyi incelemek fırsatı bize
     ca işaret lâmbasını kendi istikametine göre yak­ bundan sonraki sergilere bizzat iştirak cesaretini
     makta ve böylece diğer yoldaki nakil vasıtasının vermiş bulundu. Tekrar arzetmek isteriz k i böy­
     kaza yapması önlemekte idi. Londra'da bu usu­ le bir sergiye iştirak edenler arasında vasattan
     lün tatbik edilmekte olduğunu da görmek bizim yukarıda kalacak şekilde iştirak etmek, başka
     için enteresan olmuştur.          milletlere hayret ve gıbta ile seyrettirecek başa­
                            rılarımız olduğunu göstermek mümkündür.
      Sergi umumiyet itibariyle hemen her pavyo­
     nu ile öğretici olmakla beraber yukarıda zikre­ C — Teknik Dökümantasyon Kongresi
     dilenlerden başka yeni bir şey ihtiva etmemekte Sergide Belçika Komiserliğinin teklifi ve
     idi. Her millet pavyonlarını portatif teşhir vası- Brüksel'deki yerleştirme ve mesken millî Ensti­
     talariyle yapmış ve böylece hazırlanan bu sergiyi tüsü (İNALA) nin da muvafakatiyle Fransız
     kendi memleketlerinde çeşitli şehirlerde tekrar komiserliği, teknik dokümantasyon için serginin
     etmek suretiyle halkı terbiye ve imar hareketine açık bulunduğu sırada 31/7/1947 ile 2/8/1947 ta-

                                              925
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15