Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Yeni Başbakanımız   Profesör             Yeni  İçişleri  Bakanımız
             Bay Hasan  Saka                Bay  Münir Hüsrev  GÖLE


         23 Temmuzda  Londra'da bulunmak  icap   Tarih: 5/8/1947 Sah
       ederken vasıtasızlık yüzünden gidilememiş­   Saati          Mahalli
       tir ve bu suretle Londra Belediye Başkanının 14.15 Otomobillerle  Mr. Delagrange  otele
       kabul saati kaçırılmıştır.               gelecek.
                                15.10 King Cross'a trenle hareket.
       27/7/947 tarihinde Pariste Büyük Elçiliğimiz­  16.04 Knebworth'a  muvasalat.
       den aldığımız bir telefonda acele olarak Se­    (Mülâhazat: Burada istasyonda otomo­
       faretle görüşmekliğimiz bildiriliyordu. Lon-      bille Stevenage Developments  Corpo­
       dradan Britishı Council,Türk Belediyecileri­      ration azaları tarafından  karşılana­
       nin gelip gelmeyeceklerinden haberdar  ol­      caksınız.
       mak  istiyormuş. Muayyen  vakitte Lond-       5 çayından sonra Corporationun  reisi
       rada bulunmayışımızı, mucbirsebeplere ham­       tarafından kabul edileceksiniz. Proje
       lettiklerinden Sefaretimiz vasıtasiyle bizim­     hakkında size izahat verilecek, sonra
       le temas temin eden British Council engeç      tatbik sahası gezilecek.
       29/71947 de Londra'da bulunmamızın   mü­       Akşam  yemeği  için Cromwell otelin­
       nasip olacağını bildirdi. Paris'te muhte­       de heyetinize bir masa ayrılmıştır. Bu
       lif hava yollarına vaki müracaatlarımıza       yemeği  müteakip  Londraya  gitmek
       zaten menfi cevaplar almış bulunuyorduk.       üzere Stevenage'den trene bineceksi­
                                    niz.)
       Belki yer buluruz ümidi ile tekrar müracaat 6/8/1947  Çarşamba
       ettiğimiz kumpanyalardan hiçbir müsbet ce­   11.00 Mr./ Delagrange otomobille Welwyn-
       vap alamayınca Sefaretimize, yer bulamadı­      Garden-City'ye gitmek  için size refa-
       ğımızdan ayın 29 unda da gitmek imkânı ol­     İcat edecek. Öğle yemeğini yolda al­
       madığını arzettik. Büyük Elçiliğimiz, Ingil-     mak  muvafıktır.
       terenin Paris sefareti ile temas ettiler ve a- 14.30 Welwy-Garden-City'ye varış. Burada
       ym 29 unda Foreign Office'e ait Courrier u-    Mr. Dalton, Public Relations Officer,
       çağmda bize ancak üç yer temin edilebilece­     size mülâki olacaktır. Londraya oto­
       ğini bildirdiler. (Documentation) konferan­      mobille avdet edilecektir.
       sını takip edecek olan Bayındırlık Bakanlığı 7/8/1947 Perşembe
       uzmanı arkadaşlarımızdan  bilmecburiye  ay­   14.00 Otomobillerle Mr. Delagrange sizi ote­
       rılarak 29 Temmuz  1947 tarihinde biz, üç      linizden almağa gelecek.
       belediye başkanı  Londraya  müteveccihen    14.30 London Fruit Exchange, Duval Stree,t
       Paristen hareket ettik.
                                    E. 1 mevkiinde Borough of Stepney,
                                    Belediye mmtakasma  gidilecek. Bura­
         29/7/1947 tarihinde Londraya muvasa­       da sizi Belediye Mıntakasının Mühen­
       lat ettik. Burada takip ettiğimiz proğramı      disleri karşılayacaklardır. Avdette ote­
       aynen çıkararak oradan devam etmek, işleri     linize getirmek üzere sizi otomobilleri­
       daha aydınlatması bakımından faydalıdır.        niz bekleyecektir.

       S76
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14