Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

T E M M U Z D A A V R U P A Y A
                                Üyelerimiz Hayd  Park'ta
      GIDEN   Y E D I T E M S I L C I U -

       Y E M I Z D E N B E Ş I , I N G I L T E R E ' Y E G I D E R E K I K I H A F T A INGILIZ
          K Ü L T Ü R H E Y E T I N I N MISAFIRI OLMUŞLARDıR.

                             Yazan: ORHAN  ÇİFTÇİ  (Aydın  Belediye Başkanı)         Türk  Belediyecilerinin,  Belediyecilik
      Derneğinin  kıymetli tavassutu ile Londraya                mm:
      tertiplenen, tetkik gezisinin programına gir­
      mezden  evvel bazı noktalar üzerinde durma­
      yı faydalı bulmaktayım.  Bu geziye su-asile.
      Aydın, Konya,  ve Reyhanlı  Belediye Baş­
      kanları ile Bayındırlık Bakanlığından  Yapı
      ve İmar işleri Reis Muavini Bay Salâhattin
      Onat ile yine Bayındırlık Bakanlığmdan Şe­
      hircilik Fen Heyeti Müdürü Bay Orhan  A l -
      saç iştirak etmiş bulunuyorlardı.

         Bayındırlık Bakanlığmdan   iştirak eden
      arkadaşlarımız,  gerek Pariste açılan Şehir­
      cilik sergisini ve gerek Londradaki beledi­
      yecilik mevzularını tetkik etmişler, kendile­
      ri için faydalı bir çok malûmat edinmişler­
      dir. Biz, Belediyeci arkadaşlar ise, kendi
      branşlarımız  dahilindeki mevzuları  incele­
      miş bulunuyoruz.

         Pariste Sergiden evvel akdedilmiş  bu­
      lunan  (Milletlerarası Şehirler Birliği Kon­
      gresi) ne maalesef vasıta bulamadığımızdan      Aydın Belediye Başkanı B. Orhan Çiftçi
      Türkiyeden  vaktinde  hareket edip yetişmek   Londra Belediyesinde hatıra defterini imza
      m ü m k ü n olmadı. Fakat buna rağmen Sergi   ediyor. (Fotoğraflar diğer üyemiz  Mimar
      en mükemmel  bir şekilde Belediyecileri da­  Orhan Alsaç tarafından çekilmiştir.)
      hi tatmin etmiş bulunmaktadır.

                                                      875
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13