Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

iki     Kongre                                          lir
                   Yazan:  Prof. Saheyp   DERBİL         Bu yılın Temmuz  ayında  derneğimiz,     İdarî ilimler kongresi:
       dergimiz ve bütün  idarecilerimiz için çok    İdarî ilimler kongresi 51 m.uhtelif mem­
       büyük önemi olan i k i kongre akdedildi. B i ­ leketten gelen 850 mümessilin huzuruyla M i l ­
       rincisi Millletlerarası Şehirler Birliğinin   let Meclisi binasında İsviçre Cumhur Başkanı
       7-14  Tenmıuz  1947 de Paris'te akdettiği   Bay Etter tarafından açıldı İçtima salonuna
       kongre, ikincisi ise Milletlerarası İdarî İlim­ girerken kongrecilere mikrofonlu birer k ü ­
       ler Enstitüsünün 22 - 30 Temmuz 1947 de   çük radyo makinesi verildi. Boynumuza  as­
       Bern'de toplanan kongresidir.          tığımız bu  makine  ile mecliste söylenen
         ' Milletlerarası Şehirler Birliği Kongresi, sözleri istediğimiz lisandan  dinleyebile­
       çatısı altında 29 memleketin mümessilerini   cektik. Ben makinemi  fransızcaya  ayarla-
       topladı. Kongre Paris Belediye Dairesinin   dım-. Almanca, ingilizce veya italyanca ko­
       muhteşem  merasim  salonunda belediye baş­   nuşuldu mu  hemen mikrofonu  kulağıma  ta­
       kanı tarafından açıldı. Başkan kongreye iş­  kıyor ve söylenen sözleri fransızca ola^'ak
       tirak eden murahhaslara "Hoş geldiniz!» de­  dinliyordum.  Bir takım kongreciler de ma­
       dikten sonra kongre gündemindeki meselele­   kinelerini ingilizceye ayarlamışlardı. Fran­
       rin önemini açıkladı.               sızca, almanca veya italyanca konuşuldu mu
          Kongre  gündeminde  üç  mesele vardı:   kulaklarına mikrofonları takıyorlar ve nu­
       Komün  muhtariyeti, demokrasi terbiyesi ve   tukları ingilizce olarak dinliyorlardı. Bu sa­
                                                t
        bayındırlık işleri.                yede nutukları başka dillere ercüme etmek­
          Komün  muhtariyeti hakkında, kongreye    le vakit kaybedilmiyordu.
       iştirak eden Türk mümessillerinin  başkanı     Bay  Etter açılış nutkunda kongrecilere
        sıfatiyle ben bir nutuk verdim. Demokrasi   gönül okşayıcı sözlerle «Hoş geldiniz!» dedik­
        terbiyesi konusu üzerinde İçişleri Bakanlığı­ ten sonra memleketlerimize döndüğümüz  va­
        mız müşavirlerinden Dr. Halim Alyot bir nu­  kit şunları söyliyebilmemizi temenni  etti:
        tuk irat etti. Bayındırlık konusu üzerinde de "— İsviçi-e'yi her zaman olduğu gibi bulduk.
        derneğimiz genel sekreteri Alâaddin Cemil   Bir küçük millet gördük k i bütün ihtirası
        Topçubaşı ile Bayındırlık Bakanlığı birer ra­ olduğu gibi kalmak ve hürriyet, barış ve şe­
        por sunmuşlardı. Böylece, her üç mesele hak­ ref içinde yaşamaktan ibarettir. Tarlalarını
        kında da Türk sesi duyurulmuş, Türk düşün­  eken ve atelyolerinde çalışan küçük ve ça­
        cesi dünyaya yayılmış oldu. Nutuklarımızın   lışkan bir millet gördük; bir millet k i dört
        ve raporlarımızın kongrede çok yi karşılan­  ayn dil vo yirmi kadar ayrı diyalektle ko­
                        i
        mış olduğunu, gerçek bir ilgi uyandırdığını  nuşması  iyi anlaşmasına hiç engel olmuyor.
        da ayrıca belirtmeği borç bilirim.       Bir millet k i bütün işlerini aklın ve gönlün
          Bu kongrede görüşülen meselelerin muh­  düzenlediğini yabancılar ilk bakışta görebi­
        tevası hakkında dergimizin geçen nüshaların­  lirler.»
        da etraflı bilgi verildiğinden bunları tekrar­  Bu güzel sözlerle İsviçre'nin durumunu
        layacak değilim. Buna karşılık idarî ilimler ve ruhunu  gözlerimizde  canlandırdıktan
        kongresinde görülen ve görüşülen işler hak­ soni'a. Cumhur Başkanı, kongre  çalışmaları
        kında bu yazımda kuş bakışı bir fikir ver­ hakkında da şunları söyledi:
        meğe çalışacağım.                             (Devamı  887incide)
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12