Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Milletlerarası         Şehircilik       Kongresinde


                                  Yazan:  Alaettin Cemil   TOPCUBAŞI
                                        (Ulus, 10-6-1947)
         Merkezi Brüksel'de bulunan (Milletlera­     14 - 21 Temmuz arası da Fransa'nın ce­
       rası Şehirler ve Mahallî İdareler Birliği), bu nubunda otobüs ve trenle çok zengin bir gezi
       sene Paris'te 7-12 Temmuz arasında, harp­   yapılacaktır.
       ten sonra, lk büyük kongrelerinden  birini     Deleeglerin çalışmalarmı dinlendirecek
            i
       toplamış bulunuyor. Bu kongreye iştirak e-  bu çeşitli, zengin gezi ve eğlence programı
       den (400) e yakın muhtelif milletler mümes­ yanında kongrenin  gündemindeki  konular,
       silleri içinde »Türk Belediyecilik Derneği»  asrımızın ve harp sonunun en mühim mese­
       üyelerinden de yedi kişilik bir heyet vardır. leleridir.
       İlk defa olarak, Türk belediyecileri bu kadar   Kongrede konuşulacak meseleler şunlar­
       kalabalık olarak bir belediyecilik meslek ve dır: "Komün  muhtariyeti», «imar ve inşa
       ilim kongresine iştirak etmektedirler. Heye­  meselesi», «medenî ve mahallî halk terbiye­
       timizde: Aydın, Konya, Reyhanlı'dan üç be­  si». Bunlardan başka: milletler arasmdaki
       lediye başkanı, Ankara Hukuk Fakültesinin   entellektüel mübadeleler, ve çocuk ölümü
       İdare Hukuku Profesörü, Baymdırlık Bakan­   gibi i k i mesele de münakaşa edilecektir.
       lığından i k i şehirci mimar, İçişlerinden bir Ayrıca, harp dolayisiyle gelir ve kajmakla-
       tetkik müşaviri bulunmaktadır.          rı bozulmuş olan (Milletlerarası Şehir Bir­
         Diğer milletlerarasında: İngilizler (90),  liği) nin vaziyeti müzakere olunacaktır.
       Belçikalılar (62), Amerikalılar (22), Çekler    Kongrenin vazifesi: meseleleri mej^dana
       (22), Hollandalılar (15), İsviçreliler (12),  koymak,  ve her milletin düşündüğünü  ve
       Polonyalılar (6), Avusturya (6), Kanada (4), yaptığını birbirine tanıtarak karşılıklı tecrü­
       Afrika (4), Finlandiya (6), Romanya ve Bul­ belerden istifade edilmesini sağlamaktır.
       garistan (1), Peru ve Tunus (1), belediye     Nitekim; geçen seneki Brüksel toplantı­
       başkanı ve belediyecilik dernekleri üyeleri  larından da anlaşılmıştır k i ; komünler ve
       vardır. Listesi henüz gelmiyen Fransızların,  mahalli idareler, belediyeler: artık gelirlerini
       kongre kendi memleketlerinde  olmak hesa­   imara  kullanm.ak  iktidarında değildirler.
       biyle 600 den fazla belediye başkaniyle iş­ Bundan  şu netice çıkmıştır: Bugünkü paha­
       tirak ettiği şüphesizdir.            lılığa göre; 1 — Belediye gelirleri ancak be­
         Belçika heyeti içinde: Milletlerarası Şe­ lediye ve komünün umumi masraflarını kar­
       hirler Birliğinin maruf genel sekreter ve di­ şılayabilir; 2 — Belediye gelirlerini arttır­
       rektörü (Vinck) ile muavini, gene Şehir ve  mak, pahalılığı attırmağa sebep olarak fasit
       Mahalli İdareler meselelerinde  nam almış   daire meydana getirir; 3 — İmar ve inşa,
       (Wouters) ve Belçika şehircilik umum mü­   mutlaka uzun vadeli istikrazlar ile yapılma-
       dürü Bure bulunmaktadır.             üdır.
         İngiliz heyetine, «Milletlerarası Şehirler   Kongrenin  bu seneki konularmın hemen
       Birliği» nin Başkanı olan maruf G. Montagu  hepsi geçen seneki Brüksel kongresinde de
       Harris başkanlık etmektedir. Doksan kişilik  görüşülmüş ve muhtelif milletlerin raporla­
       bu muazzam  heyetin içinde bir çok belediye rı neşrolunmuştur. Bu mühim konular bu se­
       ve şehir mümessilleri, âlimler, muharrirler,  ne de ele alınmıştır.
       milletvekilleri de vardır. Kongre, 7 Temmuz    Komün  muhtariyeti; asrımızın en mü­
       pazartesi saat onda Paris Belediye dairesin­ him bir meselesidir. Dünya bu mahallî muh­
       de açılmıştır. Beş günlük devammca, kongre­  tarlıkları teşkilâtlandırmağa doğru gidiyor.
       nin gündemindeki  üç büyük mahallî idare   Şüphesizdir ki; mahallî muhtariyet; istiklâl
       konusu, ve i k i de içtimaî ve ilmî mesele mü­ ifade etmez. Milletler, bu mahallî muhtarlık­
       nakaşa edilecektir. Komisyonların çalışmala­  lardan mürekkep müstakil bir camiadır.
       rı kongrenin son (11, 12) nci temmuz gün­    Komün  muhtariyetini Belçika  İçişleri
       lerinde konuşulacaktır. Bu arada Paris civa­ Bakanı, tam hukukî bir ifade ile şöyle tarif
       rında şehircilik gezileri, operada bir temaşa, ediyor: Komün muhtariyeti, komünün ken­
       bir büyük akşam ziyafeti ile şehirci profesör di işlerinde «teşebbüs ve tahakkuk» salâhi­
       Henri Salliar hâtırasına. Cumhurbaşkanının   yetlerine malik olmasıdır.
       da bulunacağı bir kabul gecesi tertip olun­   Bizde «mahalle muhtarları»  tâbiri ne
       muştur.                      kadar güzeldir. Ecdadımız bu «muhtar» tâ-

        O Bu gezinin sonradan kaldırıldığı öğrenilmiştir.           (Dc-vamı S86) da
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11