Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

üyelerimizin          İngiltere       Tetkik       Gezisi


              29  Temmuz     -  13  Ağustos     1947
                          ve

       Mîlletlerarass             Şefeirkır        Bnrrlîğî               — Paris       Kongresi       —

                  7-12    Temmuz      1947

   İdarî  İlimler   Enstitüsü    Kongresi:    Berne —23     Temmuz      1947

        Paris Kongresine Derneğimizden, üçü Belediye  Başkanı olmak üzere, şu
        yedi temsilcimiz gitmiştir; Berne Kongresine de Türkiye daimi temsilcisi
        olarak Başkanımız Prof. Süheyp Derbil ile İçişleri Bakanlığından Halim
        Alyot iştirak et miştir.
                    "m
          J56


        i

        Temsilcilerimiz «Transilvanya» vapurunda, Türk Bayrağı altında: soldan
       —  Rifat Bahadır, Orhan Çiftçi, Muhlis Koner, Salahattin Onat Orhan Alsaç.

     Prof. Süheyp Derbil
  Ankara Hukuk  Fakültesi İdare Hukuku Profesörü, Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı.
    B. Halim Alyot        İçişleri Bakanlığı Tetkik Müşaviri
    B. Orhan Çiftçi       Aydın  Belediye Başkanı
     B. Muhlis Koner       Konya  Belediye Başkanı
     B. Rifat Bahadır      Reyhanlı Belediye Başkanı
     B. Salahatin Onat      Bayındırlık Yapı İşlei'i Reis Muavini
     B. Orhan Alsaç       Bayındırlık Şehircilik Müdürü
                Bu arkadaşlardan  Derbil ve Alyot uçakta yer bularak Paris Kong­
              resine vaktinde yetişip iştirak edebilmişlerdir ve Paristen İsviçredeki
              (.İdarî İlimler Enstitüsü) Kongresine gitmişlerdir. Halbuki, diğer beş ar­
              kadaş ancak 5 Temmuzda vapurda  yer bulabilmiş olduğundan Kongreye
              yetişememişler ve evvelce tesbit edilen program mucibince İngiltereye
  372          geçmişlerdir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10