Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Üyelerimizin


                          îngilteredeki                         Tetkik     Gezisini


                         hazırlayan      iki                         İngiliz   dostumuz


           Mr.  Evrctt                             Mr. Buckler
       İİngiliz Kültür Heyeti Türkiye                    Ankara İngiliz Kültür
          Mümessil  Vekili                             Heyetinden    . .


       8/8/1947 Cuma                    9/10/1 / V m - 1947 günleri serbest gün idi.
                                     l
       9.30 Mr. Delagrange otomobillei'le oteliniz­  Şehri gezmek alış veriş etmek için bırakıl­
          den sizi alacak.              mıştı.
       10.15 Londra  Şehir Meclisi, Belediye Bina-   11/8/1947
          smda  Westminister  Köprüsü  S. E. 1      Akşam  Türkiye Büyük Elçiliği Akşam
          mevkii. Yetkili makamlar size Londra-      yemeğine davetli idik.
          nm  yeniden plânlanmasmı  izah ede­   13/8/1947
          ceklerdir.                      Sabah saat 5.30 da Victoria Terminal
       14.30 Otomobiller  sizi otelinizden alacak.      House.dan   Türkiye'ye müteveccihen
       15.15 Pioneering Health Centre, St. Mary's      hareket.
          Road, Burada  Miss Tomkin  size mü­     Müteakip  fasıllarda bu programların
          lâki olacak ve teşkilât hakkında izah­  tatbikatının ve zij^aretlerimizin tafsilâtını
          larda bulunacak.               vereceğim. (')
            Orhan       Çîftçi'nîn       Londra      Radyosunda


                          Konuşması


                   12  Ağustos    1947   saat:   13,30

         Aziz Yurttaşlarım,               leri ve İngiliz Kültür Heyetinin nazik dave­
         Londrada  bulunan  Türk  Belediyecileri   ti ve Türk Belediyecilik Derneğinin aracılığı
       heyetinin sözcüsü olarak arkadaşlarım Kon­    ile ondört gündenberi Londrada bulunmak­
       ya Belediye Başkanı Bay  Muhlis Koner, ve   tayız. Bu tetkik gezimizin maksadı İngilte-
       Reyhanlı  Belediye Başkanı  Bay  Rifat Ba­   renin bazı şehirlerini ve şehirciliğini yakın­
       hadır, ve Bayındırlık Bakanlığı  Şehircilik   dan görmek,  yeniden kurulan yerleri geze­
       Fen heyeti Müdürü Bay Orhan  Alsaç, ve y i ­ rek belediyeci meslektaşlarımızla tanışmak,
       ne Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşle­  hem  de usul ve tarzları hakkında malûmat
       ri ReisMuavini Bay Salahattin Onat adları­   edinmek  idi. Bunu İngiliz Kültür Heyetinin
       na ben. Aydın Belediye Başkanı Orhan Çift­  Londrada  tertip ettiği program ile en m ü ­
       çi sizlere Londradan hitap ediyorum.      kemmel  bir surette temin etmiş bulunuyo­
         Yüksek   Türk  Makamları  müsaade­    ruz.
         (*) DERGİ.— İngiliz Kültür Heyeti bu programdan daha olgun ve çok zengin olarak üst üste
       iki defa program hazırlamış ve bildirmiş olduğu halde, bir türlü ne kadar üyemizin iştirak edeceği
       vaktinde bilinemedi, ve bilindikten sonra da bir türlü arkası gelmeyen döviz işleri yüzünden geç
       kalınarak daha basit olan yukarki program tatbik edildi.

                                                      877
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15