Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

"Yurdumuzu,   Dünyanın  en Mamur  ve en Medeni  Memleketleri
             Seviyesine  Çıkaracağız!"           A t a t ü r k - 2 9 - 1 0 - 1 9 3 3                        D e r g i m i z , İlim v e M e s l e k D e r g i s i d i r .

        İ Ç İ N D E K İ L E R        P O L İ T İ K A  İLE   U Ğ R A Ş M A Z !

                Sayfa      Mahalli İdarelerin ihtiyaç ve vaziyetlerini kendi teşekkülle­
                        rinden öğrenmek en sağlam bir tetkik usulüdür. "Şehirler
    Atatürk ne diyor?    869
                        Birlikleri", "Belediyecilik Dernekleri" bu idarelerin yardım-
    Genel Kongremiz     870      cısıdır.
    Nasıl çalışıyoruz?    871
                          Bir Şehrin en Güzel Binası: Belediye Binası olmalıdır.
    Üyelerimiz Kongrelerde  872
    Milletlerarası Şehircilik
     Kongresinde       873
        (A. C. T.)
                               .-jai
    İki Kongre                        Sz.      — - X - Emirdağ
       (Pr. Derbil)    8U                    I     Belediyesi
    İngiltere'de Tetkik   875

    İngiltere'de Mahalli
     İdareler
          İzzet E ray dm

    Amerika'da Şose İnşaat ı 899
    Amerika'da Modern E v  900
    Amerika'da E v
     Kooperatifleri     902                  I
    E t ve Y a ğ Meselesi 904
      (Dr. Ekrem Erbil)                                Balıkesir
    P r . E r n s t Reuter 909                    K İ
                                        fi      :^ Belediyesi
    Belediye Haberleri:

     E m i r d a ğ      910
     Tekirdağ, Balıkesir                             T Ü R K B E L E D İ Y E C İ L İ K D E R N E Ğ İ
                     A N K A R A : T. 7850                 F i a t ı : 35 k ş .
                     Yenişehir, İsmetpaşa caddesi: 38          Abone: 400 »
                     Hesap No: 3031. İller Bankası          Yabancı: 600 »
   1   2   3   4   5   6