Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Erzin   Belediyesinden:             Üyeler:

             Türk Belediyecilik Derneği        1 — Salih Vural, Başkan.
                        Ankara
                                  2 — Bekir Ergin, Üye.
           Belediyemizi temsilen 16 Kasım 1946
         gününe  raslayan Türk belediyecilik top­    3 — H. Balyemez, Üye.
         lantısına iştirak eden belediye reisi Salih
                       i
         Vural ve Kâzım Özbay'a ait ki adet 4/6    4 — Veznedar Köksoy.
         ebadında fotoğrafları ve belediye heyeti­   5 — Yusuf Şimşek, Üye.
         nin toplu olarak mevcut fotoğraflarından
         birer adet ve liste halinde yazılı 10 adet 6 ~- Bahri Ekiz, Üye.
         kasabamızın muhtelif yerleri ile 1/5 sahi-  7 — Mustafa Saydialioğlu, Üye.
         felik belediyemizin yaptığı işler ve kasa­
         bamızın iktisadî durumunu ve diğer ta­    8 — Ömer Ak, Üye.
         şıdığı vasıflardan bir parça yazı ki cüm­  9 — Hasan Sökmen, Üye.
         lesi birleştirilerek derginizde neşredilme­
         sini ve bu dernek dergisinden bir adet a- 10 — Ali Temiz. Üye.
         bone yolu ile belediyemize gönderilmesi­   11 — Muhasip Mustafa Mülayim.
         ne müsaadelerini saygı ile arzeylerim,
                                  12 — Mustafa Günsür.
                      12/12/946
                     Belediye Reisi
                     Salih Vural


         780
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14