Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Zile'den  görümüş


     yonun mübayaası  için bütçeye ödenek
     konmuştur.

       7 — Kasabada bulunan 5 tane ha­
     mam  mevcutsada sıhhî bakımdan ihtiya­
     cı karşılamadığından vakıflar idaresine
     ait bulunan çifte hamam 947 yılı bütçesi­
     ne konan ödenekle istimlak edilip umu­
     min hizmetine açılacaktır.
       8 — Zile kasabasında bulunan iki a-
     det un fabrikası ekmeklik ihtiyacı karşı­
     ladığı gibi yakın ilçelerinde unlarını te­
     min etmektedir.
      9 — Zile kasabasının en büyük dertle­
     rinden biri «Belediye hariç» diğer resmi    :. ..4
     devairin kâffesi hususi eşhasa ait binalar­
     da kira ile oturmaktadır. Bu eksikliği gö­      Belediye Binası
     ren Sayın Maliye Bakanımız Halit Naz-
     mi Kişmirin yüksek alakaları sayesinde
     Hükümet  Konağının inşaasını vaad bu­
     yurmuşlar ve vaadlarını 947 yılı devlet
     bütçesine ödenek ayırmakla fiile çıkar-
     inış bulunduğundan  belde halkı büyük
     bir sevinç duymaktadır.

       Memleket  ihtiyaçlarında her türlü
     yardım ve müzaheretini esirgemiyen baş­
                                     •3 m
     ta Sayın Valimiz Cavit Kınay ve Kayma­
     kamımız  Haydar Ekincinin himmet  ve    ^1
     gayretlerile eksiklerimizin yerine getiri­
     leceğine emin bulunmaktayız.
       Diğer işleri gelecek yazımızda arzet- I
     mek üzere yazımıza burada son verirken
     en derin saygılarımı sunarım.              Adliye Binası

                Belediye  Başkam

                 Salim  Eken
             O  O  O                                               779
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13