Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Turgut      Göle:               içişleri Bakanlığı tarafından Amerikata
               Belediyecilik ve Umurhi İdare üzerinde

               staj yapmak üzere gönderilen ÇubiLk Kay­
               makamı genç hukukçularımızdan  Turgut
               Göle, Dergimizin Amerika  Muhbirliğini

               deruhte  etmiştir.

         Zile  Belediyesinden:


           TÜRK  BELEDİYECİLİK    DERNEĞİ
                         ANKARA

            28/Kasım/946  gün ve 8 sayılı Ga-
          nelgeye karşılıktır.
            Yüksek delaletleriniz sayesinde Genel
         Kongreye  iştirak için Ankaraya vardığım­
         da gerek kasabamız ve gerekse şahsen gös­
         terilen alaka ve hüsnü teveccühe teşek­
         kürlerimi  sunarken  büyüklerimizdende
         ayni alaka ve ilgilerini görmüş olduğum­
         dan ümitle avdet etmiş bulunuyorum.    fi gelmemektedir. İkinci Tipte bulunan
            Belediyemize ait bazı hususatı havi  mezbahanın  büyütülmesi için 947 yılı
         yazı aşağıda arzedilmiş ve 4 adet resim bütçesine kâfi ödenek konulmuştur.
         de ekli olarak sunulmuştur. Bunların der­   Su tesisatının daha çok genişletilme­
         ginizde yer almasını,
                                 si için İller Bankası ile temasta bulun­
            1 — Anadolunun güzide ilçelerinden  maktayız. Zile ilçesinde umuma ait 100
          olup 20 mahalleden müteşekkil kasaba­   dsn fazla çeşme mevcuttur.
          mız 4.000 haneyi mütecaviz ve 18 bin nü­   5 — Kasabanın elektriği 930 yılında
          fus havi ve 900 küsur dükkan ve mağaza yapılmış isede ihtiyacı karşılamadığın­
          mevcudu  bulunmaktadır.           dan 947 yılında yeniden yapılması için
           2 — Tokat, Amasya, Yozgat ve Sivas  İller Bankasında istikraz yapılmış ve bu
          illeri ortasında bulunan ilçemiz geniş bir para ile kurulma teşebbüsüne şimdiden
          ticaret merkezi bulunmaktadır.
                                 başlanmış bulunmaktadır.
            3 — Tam teşekküllü bir orta okul,    6 — Belediyemizin bir kamyon ve
          ve 5 tane ilkokula sahip bulunan Zile ka­ bir de otobüsü mevcut olup bunlar am­
          sabası Eğitim bakımından da önemi var­  me hizmeti bakımından büyük işler ba­
          dır.
                                 şarmakta isede ihtiyaca kâfi gelmediğin­
            4 — Belediyemizin fennî şekilde mez­  den yeniden bir kamyonla birde temizlik
          bahası ve suyu mevcutsa da ihtiyaca kâ­ işlerinde kullanmak üzere diğer bir kam-


          778
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12