Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Anketimize                  Cevap:


    EVVELKİ  SAYIMIZDAKİ   [BELEDİYE­
    LER İMAR  TEKNİK  BİRLİĞİ] HAKKIN­
    DA SAYIN  BİTLİS BELEDİYE   BAŞKA­
    NI YAZIYOR:

      Belediyelerin imâr merkezi nasıl ol-        9        •t
    malidir? anketine gelince:
      Bunun  için de kısaca, Avr.upa ve A-
    merikada bilmen, fakat bizde bir işin yü­
    rümemesini  istiyorsanız; bir Birlik, bir
    Komisyon  ve tek cümle ile merkeziyet
    kurulmasını isteyiniz, derim.
      (Komün)  den anladığım gibi (Mahal­
    li muhtariyet) ise — kayıtsız, şartsız en­
    gellerden formalitelerden kurtulmak bir­  karakterini ve eserlerini o zamanda bir­
    liklerin yapacağından daha çok faylalar  likler, ofisler yapmış değildi. Yapan, kud­
    sağlıyacağı kanaatindeyim.          ret : İrade, Azim, Vatan sevgisi. Yurt bağı,
     Elimde misal var... Hususi teşebbüsle­ sadakat, feragat, cemaatle mütekabil yar-
    rimizle 6 bin liraya yaptırabileceğimiz  lımlaşma, ahlâk ve fazilettir.
                       l
    bir işi İller Bankası bize 14 bin küsur i ­ Kaynaklar bulunduktan, tam komün
    raya sağlamaktadır. Kıyas elimide ve önü­
    müzdedir.                   muhtariyeti verildikten sonra (çalmamak,
                           çaldırmamak,  memur  gibi çalışmamak)
      Kongrede, Sayın Mithat Yeneı'in gös­
    terdikleri eski Türk şehirlerindeki mimari Belediyecilikte verimli olmanın sirridir.
                             Saygılarımla... Alaettin Bey...
                                      Belediye  Başkam
                                      Suphi  Menteş
                             Bahsettiğimiz [İmar Birliği), hir ve­
                           ya bir kaç Belediyenin yapamayacağı tek­
                           nik işlere aittir.
                             Bu Birlikleri de Asrı Usullerle idare
                           etmek şarttır. Fikirlerimizi sonra yazaca­
                           ğız.
                                     O
                           MAHALLİ  İDARELER  UMUM  MÜDÜRÜ
                             İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler
                           Umum  Müdürlüğüne,  Tetkik Kurulu üye­
                           si Siddik Tümerkan tayın olunmuştur.
                             Hukuk  mezunu, ve iki lisanı mükem-
                           melen bilen Tümerkan, merhum  Gümüş­
                           hane Milletvekili Hasan Fehmi'nin oğlu­
                           dur. (Sahife 808).

                                              777
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11